Base description which applies to whole site

3.2 Beleidsartikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid art. 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

3.944.399

9.499.266

13.443.665

2.571.208

16.014.873

77.647

53.591

35.118

17.837

          

Uitgaven

2.950.996

6.233.766

9.184.762

2.154.179

11.338.941

39.113

34.355

‒ 12.394

‒ 10.773

          

Subsidies (regelingen)

1.635.835

5.823.400

7.459.235

1.969.440

9.428.675

22.859

22.008

28.882

35.875

MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

41.217

 

41.217

‒ 9.231

31.986

‒ 4.175

   

Eurostars

18.000

 

18.000

734

18.734

1.583

917

517

250

Bevorderen ondernemerschap

18.090

‒ 1.500

16.590

‒ 1.097

15.493

‒ 263

‒ 216

  

Cofinanciering EFRO

25.590

 

25.590

‒ 27

25.563

    

Bijdrage aan ROM's

7.330

 

7.330

85

7.415

    

Verduurzaming industrie

36.264

 

36.264

‒ 23.976

12.288

‒ 28.730

‒ 28.415

‒ 17.225

‒ 6.675

Startup beleid

18.300

 

18.300

‒ 2.237

16.063

    

Urgendamaatregelen Industrie

59.500

 

59.500

27.000

86.500

25.300

18.400

11.600

10.200

Invest-Nl

10.582

 

10.582

 

10.582

    

Noodloket (TOGS)

0

1.600

1.600

 

1.600

    

Qredits

0

70.000

70.000

‒ 70.000

0

    

Tegemoetkoming vaste lasten

1.357.000

5.205.000

6.562.000

2.093.000

8.655.000

    

Tegemoetkoming vaste lasten Caribisch Nederland

6.000

13.300

19.300

10.000

29.300

    

Omscholing naar tekortsectoren

37.500

 

37.500

 

37.500

    

Tegemoetkoming vaste lasten Startersregeling

0

180.000

180.000

‒ 90.000

90.000

    

Infrastructuur duurzame industrie (PIDI)

0

 

0

11.645

11.645

13.500

13.500

13.500

13.500

Herstructurering winkelgebieden

0

 

0

9.000

9.000

11.200

15.600

19.600

18.600

R&D mobiliteitssectoren

0

30.000

30.000

 

30.000

    

TRSEC

0

325.000

325.000

 

325.000

    

NGF - project AiNed

0

 

0

4.400

4.400

    

NGF - project RegMed XB

0

 

0

2.300

2.300

    

NGF - project QuantumDeltaNL

0

 

0

5.400

5.400

    

Overig

462

 

462

2.444

2.906

4.444

2.222

890

 
          

Leningen

160.000

400.000

560.000

95.000

655.000

80.000

100.000

0

0

Bedrijfssteun

160.000

400.000

560.000

5.000

565.000

    

Qredits

0

 

0

90.000

90.000

80.000

100.000

  
          

Garanties

307.740

0

307.740

25.000

332.740

‒ 100.000

‒ 100.000

‒ 50.000

‒ 50.000

BMKB

37.523

 

37.523

 

37.523

    

Groeifaciliteit

8.472

 

8.472

50.000

58.472

    

Garantie Ondernemersfinanciering

11.745

 

11.745

 

11.745

    

Garantie Ondernemersfinanciering Corona

250.000

 

250.000

‒ 25.000

225.000

‒ 100.000

‒ 100.000

‒ 50.000

‒ 50.000

          

Opdrachten

10.998

0

10.998

‒ 558

10.440

1.090

640

324

174

Onderzoek en opdrachten

3.766

 

3.766

165

3.931

165

165

165

165

Caribisch Nederland

1.296

 

1.296

‒ 100

1.196

25

25

9

9

Regeldruk

2.271

 

2.271

 

2.271

    

Regiekosten regionale functie

665

 

665

‒ 167

498

    

Small Business Innovation Research

3.000

 

3.000

‒ 456

2544

900

450

150

 
          

Bijdrage aan agentschappen

105.599

7.250

112.849

66.136

178.985

34.407

14.007

8.228

3.228

Bijdrage RVO.nl

105.068

7.250

112.318

66.136

178.454

34.407

14.007

8.228

3.228

Bijdrage Agentschap Telecom

531

 

531

 

531

    
          

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

326.810

380

327.190

11.424

338.614

1.271

490

465

115

Bijdrage aan TNO

177.836

380

178.216

10.218

188.434

465

490

465

115

Kamer van Koophandel

123.498

 

123.498

1.206

124.704

806

   

Bijdrage aan NWO-TTW

25.476

 

25.476

 

25.476

    
          

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

9.231

9.231

4.175

0

0

0

MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

0

 

0

9.231

9.231

4.175

   
          

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

402.864

2.736

405.600

‒ 20.344

385.256

‒ 3.539

‒ 2.790

‒ 293

‒ 165

Internationaal Innoveren

51.986

 

51.986

‒ 9.082

42.904

‒ 8.370

‒ 6.875

‒ 4.478

 

PPS toeslag

166.411

2.736

169.147

1.110

170.257

71

   

TO2 (excl. TNO)

59.682

 

59.682

496

60.178

1.696

500

500

 

Topsectoren overig

15.793

 

15.793

69

15.862

‒ 936

‒ 415

‒ 315

‒ 165

Ruimtevaart (ESA)

72.104

 

72.104

 

72.104

    

Bijdrage NBTC

9.239

 

9.239

 

9.239

    

Overige bijdragen aan organisaties

5.649

 

5.649

313

5.962

    

Economische ontwikkeling en technologie

10.000

 

10.000

‒ 1.250

8.750

    

EU-cofinanciering JTF

12.000

 

12.000

‒ 12.000

 

4.000

4.000

4.000

 
          

Storting/onttrekking begrotingsreserve

1.150

0

1.150

‒ 1.150

0

‒ 1.150

0

0

0

Storting reserve BMKB

1.150

 

1.150

‒ 1.150

0

‒ 1.150

   
          

Ontvangsten

153.738

4.000

157.738

111.225

268.963

3.004

3.004

3.004

3.004

BMKB

33.000

 

33.000

 

33.000

    

Onttrekking reserve BMKB

0

 

0

1.882

1.882

    

Onttrekking reserve Klein Krediet Corona

0

 

0

100.000

100.000

    

Groeifaciliteit

8.000

 

8.000

 

8.000

    

Garantie Ondernemingsfinanciering

13.000

 

13.000

 

13.000

    

Luchtvaartkredietfaciliteit

5.912

 

5.912

 

5.912

    

Rijksoctrooiwet

37.887

 

37.887

696

38.583

2.754

2.754

2.754

2.754

Eurostars

5.094

 

5.094

1

5.095

250

250

250

250

Joint Strike Fighter

8.000

 

8.000

 

8.000

    

Diverse ontvangsten

2.845

 

2.845

3.646

6.491

    

Bedrijfssteun

40.000

4.000

44.000

5.000

49.000

    
Tabel 8 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

3.944.399

9.499.266

13.443.665

2.571.208

16.014.873

77.647

53.591

35.118

17.837

waarvan garantieverplichtingen

1.250.000

3.085.000

4.335.000

17.400

4.352.400

0

0

0

0

waarvan overige verplichtingen

2.694.399

6.414.266

9.108.665

2.553.808

11.662.473

77.647

53.591

35.118

17.837

Budgetflexibiliteit

Het juridisch verplichte deel van het uitgavenbudget is 55%. Ten opzichte van de 7e Incidentele Suppletoire Begroting is dit een verhoging van 19 procentpunt als gevolg van de aangegane verplichtingen in het kader van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Van de 45% budgetflexibele ruimte heeft 38% betrekking op de TVL waarvoor nog verplichtingen zullen worden aangegaan in 2021.

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget is verhoogd met € 2,6 mld. Dit betreft onder meer de volgende mutaties:

 • Een verhoging van de Tegemoetkoming Vaste Lasten met ca. € 2,093 mld, een verlaging van de TVL Starters met € 90 mln en een verhoging van de TVL Caribisch Nederland met € 10 mln (zie voor nadere toelichting voor deze posten de toelichting onder de uitgaven).

 • Een verhoging van € 200 mln in het kader van het TOA-krediet gericht op ondernemers die met gebruikmaking van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA), hun mkb-bedrijf willen doorstarten.

 • Een verhoging van € 121 mln voor de projecten QuantumDeltaNL (€ 54 mln), AiNed (€ 44 mln) en RegMed XB (€ 23 mln) in het kader van het Nationaal Groeifonds.

 • Een verhoging van € 92,5 mln voor de Urgendamaatregelen voornamelijk ten behoeve van ophoging van de Versnelde klimaatinvesteringen Industrie (VEKI-regeling) met middelen voor het actieplan procesefficiency en energiebesparing (€ 50 mln) en de afgesproken ODE-compensatie voor de Industrie (€ 14 mln) en de doorschuif van budget voor twee specifieke maatregelen van 2020 naar 2021 (€ 17 mln), alsmede de ophoging van het benodigde verplichtingenbudget in verband met verlenging van de bestaande VEKI-regeling.

 • Een verhoging van € 50 mln voor de kasbuffer van de Groeifaciliteit ten behoeve van het initiatief van de banken voor een Dutch Post-Covid Growth Fund.

 • Een verlaging van € 44 mln voor Verduurzaming Industrie voornamelijk in verband met beschikbaarstelling budget voor de DEI+ en de TSE regeling voor de Industrie en de uitvoeringskosten van RVO en de NEa, alsmede toedeling van budget voor PIDI.

 • Een verhoging van € 30 mln voor de Herstructurering winkelgebieden.

 • Een verhogignv an € 30 mln ten behoeve van de uitvoeringskosten van RVO.nl voor de TVL.

 • Een verhoging van € 17,1 mln voor de uitvoeringskosten van RVO.nl in het kader van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK).

 • Een verhoging van € 16,5 mln voor het aangaan van verplichtingen in het kader van Ruimtevaart (ESA).

 • Een verhoging van € 17,4 mln aan garantieverplichtingen voor de funding van Qredits ten behoeve van garanties op de funding van Qredits binnen het totaalplafond van € 130 mln.

 • Een verhoging van € 11,6 mln voor Programma Infrastructuur Duurzame Industrie (PIDI). Dit betreft de toedeling van het budget voor het programma voor 2021 (€ 11 mln) en voorfinanciering van enkele activiteiten in de kwartiermakersfase (€ 0,6 mln).

Uitgaven

Subsidies

MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Voor de decentrale uitvoering van de MIT wordt een specifieke uitkering verstrekt. Deze wordt verantwoord onder de categorie bijdrage medeoverheden. Voor de 3e tranche 2019 en 2e tranche 2020 van de MIT is een bedrag van in totaal € 9,2 mln overgeheveld naar de bijdrage medeoverheden.

Verduurzaming Industrie

De verlaging van het kasbudget voor Verduurzaming Industrie met € 24 mln is onder meer het gevolg van de beschikbaarstelling van budget voor de DEI+ en de TSE regeling voor de Industrie en de uitvoeringskosten van RVO en de NEa (in totaal ca. € 13,6 mln), alsmede toedeling van het overeengekomen budget voor PIDI ( € 11 mln) voor 2021.

Urgendamaatregelen industrie

De verhoging van uitgavenbudget voor de Urgendamaatregelen Industrie (€ 27 mln) is het gevolg van de volgende mutaties:

 • ophoging met middelen voor het actieplan procesefficiency en energiebesparing (€ 50 mln),

 • de afgesproken ODE-compensatie voor de Industrie (€ 14 mln),

 • de doorschuif van budget voor twee specifieke maatregelen van 2020 naar 2021 (€ 17 mln),

 • een kasschuif ten behoeve van de meerjarige uitfinanciering van de VEKI-regeling (- € 53,6 mln).

Qredits

De leningen aan Qredits ten behoeve van het verstrekken van overbruggingskredieten aan bestaande ondernemers (€ 30 mln) en voor starters (€ 40 mln) - zie ook Kamerstuk 35 420, nr. 217 - worden verantwoord onder de categorie leningen. Daarom wordt het budget van € 70 mln naar de categorie leningen overgeheveld.

Tegemoetkoming vaste lasten

Het budget voor de TVL wordt verhoogd met € 2,093 mld. Dit houdt verband met het volgende:

 • In de Kamerbrief Het steun- en herstelpakket in het derde kwartaal van 2021 van 27 mei jl. is aangekondigd dat de huidige opzet van de TVL zal worden verlengd in het derde kwartaal van 2021. De kosten hiervan zijn globaal geraamd op € 1,75 mld. De werkelijke uitgaven zullen sterk afhankelijk zijn van de beperkende maatregelen ten gevolge van het coronavirus.

  In de Kamerbrief Het steun- en herstelpakket in het derde kwartaal van 2021 van 27 mei jl. is tevens aangekondigd dat het subsidieplafond voor grote ondernemingen in de TVL voor het tweede kwartaal van 2021 wordt verhoogd van € 600.000 naar € 1,2 mln. De kosten hiervan worden geraamd op € 70 mln.

 • In de Kamerbrief van 17 mei jl. (Kamerstuk 35 420, nr. 270) is aangekondigd dat in de TVL tweede kwartaalQ2 2021 de aanvragers de keuze krijgen tussen het reguliere referentiekwartaal Q2 2019 en de optie Q3 2020. Hiermee wordt een groot deel van startende en groeiende bedrijven, evenals bedrijven met tijdelijke lagere omzet, toegang gegeven tot de TVL. De geraamde kosten van deze keuze tussen referentieperioden bedragen € 265 mln, waarvan € 90 mln wordt gedekt door overboeking van het budget voor een separate startersregeling.

 • In de Kamerbrief van 28 augustus 2020 (Kamerstuk 32 820, nr. 380) is € 15 mln begroot voor ondersteuning van de bruine vloot, aanvullend op het verruimde pakket aan generieke steunmaatregelen. Zoals toegelicht in de Kamerbrief Tijdelijke subsidieregeling continuïteit bruine vloot van 27 mei jl. is de regeling voor de bruine vloot nader uitgewerkt. Op basis van de omvang van de doelgroep, de geraamde hoogte van het omzetverlies en de berekeningswijze van de subsidie worden de kosten op basis van de huidige inzichten globaal geraamd op € 8,0 mln. Dit bedrag wordt overgeboekt van de Aanvullende Post naar de EZK-begroting. Als dit bedrag voor deze regeling te laag is ingeschat, wordt dit aangevuld uit de nog resterende voor de bruine vloot geraamde middelen op de Aanvullende Post.

Tegemoetkoming vaste lasten Caribisch Nederland

Het uitgangspunt blijft dat voor Caribisch Nederland een vergelijkbare benadering wordt gekozen als voor Europees Nederland, rekening houdend met de lokale situatie. Dit betekent dat de TVL voor Caribisch Nederland voor het derde kwartaal worden doorgetrokken, met dezelfde opzet als voor het tweede kwartaal. In verband hiermee wordt de begroting met € 10 mln verhoogd.

Tegemoetkoming vaste lasten Startersregeling

In de derde incidentele EZK-begroting 2021 (Kamerstuk 35 723, nr. 1 en 2) is € 180 mln opgenomen voor een specifieke regeling voor starters in het eerste en tweede kwartaal van 2021, omdat deze vanwege de systematiek met referentieperioden veelal geen recht hebben op TVL. In het eerste kwartaal van 2021 is deze regeling opengesteld. In het tweede kwartaal van 2021 is binnen de TVL een oplossing gevonden voor de problematiek met referentieperioden. Om deze reden wordt het budget van € 90 mln overgeboekt naar de TVL.

Programma Infrastructuur Duurzame Industrie

In de voorjaarsbesluitvorming is overeenstemming bereikt over de dekking voor het Programma Infrastructuur Duurzame Industrie (PIDI) dat volgt uit de kabinetsreactie op het TIKI-advies . De ophoging van het uitgavenbudget ( € 11,6 mln) betreft de toedeling van het afgesproken budget voor in 2021 door het programma te maken kosten voor Front End Engineering Design (FEED) en haalbaarheidsstudies en overige programmakosten.

Herstructurering winkelgebieden

Het kabinet investeert de komende jaren € 100 mln in het realiseren van toekomstbestendige winkelgebieden en in vitale binnensteden. Deze aanpak herstructurering van winkelgebieden in binnensteden en kernen zal naar verwachting in de zomer 2021 starten en hiervoor is dit jaar € 9 mln aan uitgaven geraamd. Zie ook de Kamerbrief Contouren aanpak herstructurering winkelgebieden in binnensteden en kernen (Kamerstuk 31 757, nr. 105).

NGF-projecten AiNed, QuantumDeltaNL en RegMed XB

Op basis van het advies van de beoordelingsadviescommissie zijn voor 3 ingediende projecten toekenningen gedaan waarvoor de eerste tranche van de NGF-bijdrage voor 2021 naar de begroting van EZK is overgeboekt. Het betreft de projecten AiNed, QuantumDeltaNL en RegMed XB.

Aan het project AiNed is € 44 mln toegekend voor een start met de ELSA (Ethical, Legal and Social Aspects)-labs, het AI-talentprogramma, de Europese kennisnetwerken en de Europese innovatieprogramma’s. De eerste tranche van € 4,4 mln aan uitgavenbudget is overgeheveld naar de EZK-begroting. Het voorstel AiNed is een breed investeringsprogramma dat beoogt het potentieel van kunstmatige intelligentie (AI) voor de Nederlands economie en samenleving te benutten.

Het voorstel QuantumDeltaNL richt zich op het versterken van Nederlands quantum-ecosysteem, door te investeren in (1) quantumcomputing, (2) quantumnetwerken en (3) quantumsensing. Quantum is een ontwikkelende technologie, die een ‘game-changer’ kan zijn op het gebied van rekenkracht en daarmee voor nieuwe verdienmodellen en oplossingen voor maatschappelijke problemen kan zorgen. Door quantumtechnologie kunnen in de toekomst mogelijk veel veiligere netwerken en communicatie tot stand gebracht worden. Voor QuantumDeltaNL is € 54 mln toegekend, waarvan een eerste tranche van € 5,4 mln aan uitgavenbudget vanuit het Nationaal Groeifonds wordt overgeboekt.

Het voorstel RegMed XB investeert in de bouw van vier pilotfabrieken voor de verdere ontwikkeling van regeneratieve gezondheidszorg. Regeneratieve geneeskunde is erop gericht nieuwe behandelingen te ontwikkelen die slim gebruik maken van het zelf herstellend vermogen van ons lichaam. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van gentherapie en (stam)celtherapie. Het doel van RegMed XB is enerzijds op lange termijn chronische ziekten te kunnen voorkomen of genezen, en anderzijds het Nederlandse bedrijfsleven in staat te stellen om innovatieve producten en processen te ontwikkelen en in te spelen op een sterk groeiende buitenlandse markt. Aan het project is € 23 mln toegekend voor de financiering van de eerste fase. Hiervan is een eerste tranche van € 2,3 mln aan uitgavenbudget aan de EZK begroting toegevoegd.

Leningen

Qredits

Er wordt als eerste tranche € 20 mln beschikbaar gesteld aan Qredits ten behoeve van het verstrekken van TOA-krediet. Daarnaast is in totaal € 70 mln beschikbaar voor het verstrekken van overbruggingskrediet aan bestaande ondernemers en starters (zie ook toelichting onder de categorie subsidies).

Garanties

Groeifaciliteit

In het kader van een initiatief van de banken voor een Dutch Post-Covid Growth Fund, waarvoor de Groeifaciliteit zal worden ingezet, is een kasbuffer beschikbaar gesteld van € 50 mln.

Garantie Ondernemingsfinanciering - Corona (GO-C)

De kasbuffer van de GO-C is herijkt op basis van de benutting in 2020 en het garantieplafond voor 2021. In 2021 is de kasbuffer van de GO-C als gevolg hiervan met € 25 mln verlaagd. Ook de meerjarenraming van de kasbuffer van de GO-C is op basis van deze herijking neerwaarts bijgesteld.

Bijdrage aan agentschappen

Bijdrage RVO.nl

Voor de financiering van de opdracht aan RVO.nl in 2021 is in totaal € 66,1 mln aan het budget toegevoegd. Hiervan heeft € 17,1 mln betrekking op de uitvoeringskosten van de Baangerelateerde investeringskorting (BIK). Daarnaast betreft het budget voor onder meer de uitvoering van het MKB-Actieplan, Verduurzaming Industrie, het startup- en topsectoren beleid, het Innovatie Attaché netwerk en de NFIA.

Daarnaast wordt de raming van de kosten van RVO voor uitvoering van de TVL verhoogd met € 30 mln. Hiervan heeft circa € 20 mln betrekking op de TVL voor het eerste en tweede kwartaal, met name in verband met doorgevoerde verruimingen van de TVL, het voorkomen van misbruik en toename van het aantal bezwaarschriften. De verruimingen betreffen onder meer het loslaten van de SBI-codes en de werknemersgrens, de verhoging van het subsidieplafond en minimumsubsidie per ondernemer, het invoeren van een extra referentiekwartaal en een opslag voor de reisbranche. Daarnaast wordt momenteel € 10 mln geraamd voor de uitvoeringskosten voor verlenging van de TVL in het derde kwartaal van 2021. Het verschil met de werkelijke kosten wordt verrekend met het generale beeld.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Bijdrage aan TNO

De bijdrage aan TNO wordt met € 10,2 mln verhoogd in verband met aanvullende opdrachten aan TNO. De voornaamste hiervan zijn € 4,5 mln van J&V voor kennisopbouw voor diverse onderdelen van het departement, € 3,1 mln van BZK voor de implementatie van de wet Basisregistratie ondergrond en € 1,3 mln van EZK voor onderzoek op het gebied van kunstmatige intelligentie.

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

EU-cofinanciering JTF

Naar verwachting zullen dit jaar de committeringen worden aangegaan voor het Just Transition Fund. De kasuitgaven zullen echter plaatsvinden in de komende jaren. Daarom heeft een kasschuif van € 12 mln plaatsgevonden van 2021 naar latere jaren.

Ontvangsten

Onttrekking reserve Klein Krediet Corona

De kasbuffer van de garantieregeling Klein Krediet Corona (KKC) is herijkt op basis van de benutting van de regeling in 2020 en het garantieplafond voor 2021. Als gevolg daarvan wordt € 100 mln onttrokken aan de reserve van de regeling KKC. De kasbuffer blijft toereikend om eventuele schades te kunnen opvangen.

Bedrijfssteun

Conform de contractuele afspraken in het kader van de overbruggingsfaciliteit voor Royal IHC is van IHC een vergoeding ontvangen van € 5 mln die is omgezet in een achtergestelde lening die onder gelijke condities met de private financiers door IHC zal worden terugbetaald.

Toelichting op de Begrotingsreserves

De begrotingsreserves zijn ervoor bedoeld inkomsten uit premies en uitgaven voor schades, die over de jaren kunnen fluctueren, te verevenen. De reserve wordt aangehouden om als buffer te dienen voor uitgaven door EZK indien bedrijven niet aan hun terugbetalingsverplichtingen kunnen voldoen inzake leningen bij financieringsinstellingen waarop EZK een borgstelling heeft afgegeven.

Er zijn begrotingsreserves voor de BMKB (inclusief BMKB-C), de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO, inclusief de GO-C), de Groeifaciliteit (GF), de garanties voor nieuwe aanbieders van MKB-financiering en Klein Krediet Corona. De GO, GF en de garanties voor alternatieve aanbieders van MKB-financiering betreffen kostendekkende garanties, waarvan de te realiseren premieontvangsten toereikend zijn voor het afdekken van eventuele verliesdeclaraties. Ultimo begrotingsjaar wordt op basis van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven vastgesteld of een onttrekking of storting dient plaats te vinden.

Tabel 9 Begrotingsreserve Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) (bedragen x € 1.000)

Stand 1/1/2021

337.975

+ Geraamde storting

 

– Geraamde onttrekking

1.882

Stand (raming) per 31/12/2021

336.093

Aanvankelijk was in de ontwerpbegroting een storting geraamd in het kader van het PFAS/Stikstof-luik in de BMKB (€ 1,15 mln). Op basis van de benutting van dit luik in 2020 is met BZK en IenW de storting aan de BMKB-reserve herijkt. Dit heeft er toe geleid dat de voorgenomen storting wordt gecorrigeerd en een deel van het in 2020 door BZK en IenW gestorte bedrag ten behoeve van het PFAS/Stikstofluik (€ 1,9 mln) wordt onttrokken aan de BMKB-reserve en wordt teruggestort naar BZK en IenW.

Tabel 10 Begrotingsreserve Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) (bedragen x € 1.000)

Stand 1/1/2021

249.130

+ Geraamde storting

 

– Geraamde onttrekking

 

Stand (raming) per 31/12/2021

249.130

Vooralsnog is geen storting in de GO-reserve geraamd. Aan het eind van 2021 zal op basis van de gerealiseerde ontvangsten en de schadedeclaraties de storting of onttrekking aan de GO-reserve worden vastgesteld.

Tabel 11 Begrotingsreserve Groeifaciliteit (bedragen x € 1.000)

Stand 1/1/2021

15.436

+ Geraamde storting

 

– Geraamde onttrekking

 

Stand (raming) per 31/12/2021

15.436

Vooralsnog is geen storting in de reserve Groeifaciliteit geraamd. Aan het eind van 2021 zal op basis van de gerealiseerde ontvangsten en de schadedeclaraties de storting of onttrekking aan de reserve Groeifaciliteit worden vastgesteld.

Tabel 12 Begrotingsreserve Garantie MKB-financiering (bedragen x € 1.000)

Stand 1/1/2021

20.213

+ Geraamde storting

 

– Geraamde onttrekking

 

Stand (raming) per 31/12/2021

20.213

Vooralsnog is geen storting in de reserve Garantie MKB-financiering geraamd. Aan het eind van 2021 zal op basis van de gerealiseerde ontvangsten en de schadedeclaraties de storting of onttrekking aan de reserve Garantie MKB-financiering worden vastgesteld.

Tabel 13 Begrotingsreserve Klein Krediet Corona (bedragen x € 1.000)

Stand 1/1/2021

164.763

+ Geraamde storting

 

– Geraamde onttrekking

100.000

Stand (raming) per 31/12/2021

64.763

De kasbuffer van de garantieregeling Klein Krediet Corona (KKC) is herijkt op basis van de benutting van de regeling in 2020 en het garantieplafond voor 2021. Als gevolg daarvan wordt € 100 mln onttrokken aan de reserve van de regeling KKC. De kasbuffer blijft toereikend om eventuele schades te kunnen opvangen.

Licence