Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 € 1,8 mld minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 5,8 mld minder aan verplichtingen aangegaan.

Verplichtingen

Verplichtingenmutaties groter dan € 10 mln:

 • De onderbenutting op de diverse garantieregelingen was circa € 3,8 mld. Dit betreft in het bijzonder de volgende regelingen: BMKB ‒ € 1,2 mld; Groeifaciliteit ‒ € 61,7 mln; Garantie Ondernemingsfinanciering en GO-C samen ‒ € 2,4 mld; bedrijfssteun ‒ € 10,5 mln en de garantieregeling Klein Krediet Corona ‒ € 223 mln.

 • De verplichtingen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) zijn € 1,4 mld lager dan in de 2e suppletoire begroting was geraamd.

 • Voor de Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen Covid-19 (TRSEC) is € 201,4 mln minder verplichtingenbudget gerealiseerd dan geraamd. Deze lagere realisatie is veroorzaakt door versoepelingen van de coronamaatregelen in de tweede helft van 2021 waardoor meer evenementen mogelijk waren, vanwege het deels afhandelen van aanvragen in 2022 en doordat de oorspronkelijke raming onzeker was.

 • Voor Urgendamaatregelen industrie is € 40,1 mln minder gerealiseerd, hoofdzakelijk door het niet in 2021 realiseren van een aantal ‘specifieke maatregelen’ voor de industrie uit het tweede Urgendapakket.

 • Van het verplichtingenbudget voor de omscholing naar tekortsectoren is € 35,7 mln niet geraliseerd doordat er nauwelijks aanspraak is gemaakt op de subsidieregeling.

 • € 29,0 mln verplichtingenbudget voor herstructurering winkelgebieden is niet gerealiseerd en wordt doorgeschoven naar 2022.

 • Het verplichtingenbudget van € 60,0 mln voor EU-cofinanciering JTF is niet realistisch gebleken. In 2022 wordt de verplichting alsnog aangegaan.

 • Verschillende NGF-projecten hebben minder verplichtingenbudget gerealiseerd dan geraamd: AI-Ned ‒ € 44,0 mln; Groenvermogen ‒ € 73,0 mln en Health-RI ‒ € 22,0 mln.

Uitgaven

Uitgavenmutaties groter dan € 10 mln:

 • Voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten is € 1,0 mld minder uitgegeven dan geraamd doordat vanwege de versoepelingen van de beperkende maatregelen vanaf de zomer minder gebruik gemaakt is van de TVL.

 • Voor bedrijfssteun is € 372,0 mln minder uitgegeven dan geraamd.

 • Van het budget voor garantie ondernemersfinanciering Corona is € 25,0 mln niet besteed.

 • € 251,0 mln van het budget voor Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 (TRSEC) is niet besteed vanwege versoepelingen van de coronamaatregelen in de tweede helft van 2021 waardoor meer evenementen mogelijk waren, vanwege het deels afhandelen van aanvragen in 2022 en doordat de oorspronkelijke raming onzeker was.

 • De subsidieregeling omscholing naar tekortsectoren is vrijwel geheel onbenut. Van het budget is € 35,7 mln niet uitgegeven. De verwachting is dat vanwege lopende Corona steunpakketten er weinig mobiliteit was op de arbeidsmarkt. Daarnaast is er in het algemeen grote krapte op de arbeidsmarkt, waardoor er weinig noodzaak is tot omscholing. Een andere reden voor onderbenutting is dat de regeling te onbekend is gebleven bij veel ondernemers, ondanks een extra campagne in het najaar.

 • Voor Qredits is € 52,5 minder uitgegeven dan begroot. Dit komt doordat Qredits minder middelen heeft opgevraagd voor de coronamaatregelen die zij uitvoert (TOA-krediet en Corona Overbruggingskredieten).

 • Op het budget voor de Groeifaciliteit is € 58,5 mln minder uitgegeven dan begroot.

 • De schadedeclaraties voor de BMKB waren € 15,0 mln lager dan begroot vanwege het lage aantal faillissementen. Minder geld is uitgekeerd aan RVO om schades uit te betalen.

 • Op basis van de gerealiseerde schade-uitgaven, de beschikbare middelen op de begroting en de gerealiseerde ontvangsten is € 52,2 mln gestort in de begrotingsreserve Groeifaciliteit. Hiervan is € 50 mln gestort om potentiële schades uit het Post-Covid Groeifinanciering Initiatief te dekken.

 • Op basis van de gerealiseerde schade-uitgaven, de beschikbare middelen op de begroting en de gerealiseerde ontvangsten is € 40,5 mln gestort in de begrotingsreserve Garantie Ondernemingsfinanciering (GO). Hiervan is € 39,7 mln afkomstig van GO-Corona.

Ontvangsten

Ontvangstenmutaties groter dan € 10 mln:

 • Voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten is € 40,4 mln meer ontvangen dan geraamd. Dit betreft terugbetalingen door begunstigden, grotendeels in verband met lager dan geraamd omzetverlies.

 • Voor de BMKB is € 11,1 mln minder ontvangen dan geraamd. De ontvangsten van de BMKB zijn onder andere gebaseerd op premieontvangsten van de verstrekte garanties. De afgelopen twee jaar lag het aantal verstrekte garanties van de reguliere BMKB lager dan verwacht.

 • Voor de module Garantie Ondernemingsfinanciering Corona (GO-C) stonden in 2021 nog geen ontvangsten geraamd. Tegen de verwachting in hebben in 2021 toch al ontvangsten plaatsgevonden, ten bedrage van € 14,7 mln.

Licence