Base description which applies to whole site

3.2 Beleidsartikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid art. 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en duurzaam ondernemen (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

13.443.665

16.014.873

‒ 20.408

578.366

16.572.831

      

Uitgaven

9.184.762

11.338.941

‒ 2.646.301

92.208

8.784.848

      

Subsidies (regelingen)

7.459.235

9.428.675

‒ 2.672.887

283.219

7.039.007

MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

41.217

31.986

‒ 13.098

‒ 7.224

11.664

Eurostars

18.000

18.734

 

‒ 1.540

17.194

Bevorderen ondernemerschap

16.590

15.493

5.970

‒ 1.140

20.323

Cofinanciering EFRO

25.590

25.563

 

‒ 10.700

14.863

Bijdrage aan ROM's

7.330

7.415

647

‒ 250

7.812

Verduurzaming industrie

36.264

12.288

2.816

‒ 7.538

7.566

Startup beleid

18.300

16.063

‒ 3.440

‒ 2.461

10.162

Urgendamaatregelen Industrie

59.500

86.500

‒ 51.517

‒ 7.070

27.913

Invest-Nl

10.582

10.582

220

 

10.802

Noodloket (TOGS)

1.600

1.600

  

1.600

Qredits

70.000

0

  

0

Tegemoetkoming vaste lasten

6.562.000

8.655.000

‒ 2.718.000

500.000

6.437.000

Tegemoetkoming vaste lasten Caribisch Nederland

19.300

29.300

  

29.300

Omscholing naar tekortsectoren

37.500

37.500

 

‒ 1.386

36.114

Tegemoetkoming vaste lasten Startersregeling

180.000

90.000

‒ 70.000

 

20.000

Infrastructuur duurzame industrie (PIDI)

0

11.645

‒ 1.185

‒ 5.397

5.063

Herstructurering winkelgebieden

0

9.000

 

‒ 956

8.044

Steunmaatregel mobiliteitscluster

30.000

30.000

‒ 20.000

 

10.000

TRSEC

325.000

325.000

55.000

‒ 50.000

330.000

NGF - project AiNed

0

4.400

  

4.400

NGF - project Groenvermogen

0

0

800

 

800

NGF - project Health RI

0

0

2.200

 

2.200

NGF - project RegMed XB

0

2.300

7.900

 

10.200

NGF - project QuantumDeltaNL

0

5.400

8.800

 

14.200

Vaste lasten nachtsluiting

0

0

120.000

‒ 120.000

0

Overig

462

2.906

 

‒ 1.119

1.787

      

Leningen

560.000

655.000

0

0

655.000

Bedrijfssteun

560.000

565.000

  

565.000

Qredits

0

90.000

  

90.000

      

Garanties

307.740

332.740

0

‒ 200.000

132.740

BMKB

37.523

37.523

  

37.523

Groeifaciliteit

8.472

58.472

  

58.472

Garantie Ondernemersfinanciering

11.745

11.745

  

11.745

Garantie Ondernemersfinanciering Corona

250.000

225.000

 

‒ 200.000

25.000

      

Opdrachten

10.998

10.440

234

‒ 1.006

9.668

Onderzoek en opdrachten

3.766

3.931

113

‒ 59

3.985

Caribisch Nederland

1.296

1.196

‒ 262

‒ 339

595

Regeldruk

2.271

2.271

‒ 65

‒ 399

1.807

Regiekosten regionale functie

665

498

 

‒ 209

289

Small Business Innovation Research

3.000

2.544

448

 

2.992

      

Bijdrage aan agentschappen

112.849

178.985

‒ 12.034

2.786

169.737

Bijdrage RVO.nl

112.318

178.454

‒ 12.046

2.667

169.075

Bijdrage Agentschap Telecom

531

531

12

119

662

      

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

327.190

338.614

20.147

12.739

371.500

Bijdrage aan TNO

178.216

188.434

10.264

8.503

207.201

Kamer van Koophandel

123.498

124.704

9.354

2.460

136.518

Bijdrage aan NWO-TTW

25.476

25.476

529

1.776

27.781

      

Bijdrage aan medeoverheden

0

9.231

13.098

0

22.329

MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

0

9.231

13.098

 

22.329

      

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

405.600

385.256

5.141

‒ 5.530

384.867

Internationaal Innoveren

51.986

42.904

  

42.904

Economische ontwikkeling en technologie

10.000

8.750

‒ 700

‒ 1.690

6.360

EU-cofinanciering JTF

12.000

0

  

0

PPS toeslag

169.147

170.257

2.942

‒ 1.202

171.997

TO2 (excl. TNO)

59.682

60.178

1.739

676

62.593

Topsectoren overig

15.793

15.862

26

‒ 2.106

13.782

Ruimtevaart (ESA)

72.104

72.104

1.645

‒ 119

73.630

Bijdrage NBTC

9.239

9.239

186

 

9.425

Overige bijdragen aan organisaties

5.649

5.962

‒ 697

‒ 1.089

4.176

      

Storting/onttrekking begrotingsreserve

1.150

0

0

0

0

Storting reserve BMKB

1.150

0

  

0

      

Ontvangsten

157.738

268.963

378.176

‒ 97.100

550.039

Luchtvaartkredietfaciliteit

5.912

5.912

‒ 5.400

 

512

BMKB

33.000

33.000

  

33.000

Onttrekking reserve BMKB

0

1.882

 

125.000

126.882

Onttrekking reserve Klein Krediet Corona

0

100.000

 

40.000

140.000

Rijksoctrooiwet

37.887

38.583

8.400

 

46.983

Groeifaciliteit

8.000

8.000

  

8.000

Eurostars

5.094

5.095

 

‒ 1.095

4.000

Garantie Ondernemingsfinanciering

13.000

13.000

  

13.000

Joint Strike Fighter

8.000

8.000

 

‒ 3.209

4.791

Diverse ontvangsten

2.845

6.491

176

4.104

10.771

Bedrijfssteun

44.000

49.000

 

‒ 1.900

47.100

Tegemoetkoming vaste lasten

0

0

375.000

‒ 260.000

115.000

Tabel 9 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

13.443.665

16.014.873

‒ 20.408

578.366

16.572.831

waarvan garantieverplichtingen

4.335.000

4.352.400

  

4.352.400

waarvan overige verplichtingen

9.108.665

11.662.473

‒ 20.408

578.366

12.220.431

Budgetflexibilitet

De oorspronkelijke budgetflexibiliteit in de ontwerpbegroting 2021 was 36%, oftewel 64% van het kasbudget 2021 was al juridisch verplicht. Bij de 1e suppletoire begroting 2021 daalde dit naar circa 55%, met name als gevolg van toegevoegd budget voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Bij de 8e incidentele begroting was circa 60% juridisch verplicht. Ten tijde van de 2e suppletoire begroting is dit percentage verder gestegen naar circa 80%, met name als gevolg van aangegane verplichtingen voor de TVL. De budgetflexibiliteit is derhalve circa 20%. Hiermee zullen nog verplichtingen worden aangegaan voor onder meer TNO, MIT en PPS-toeslag.

Toelichting

Verplichtingen

Ten opzichte van de stand in de Miljoenennota word het verplichtingenbudget in 2021 met € 578 mln verhoogd. Dit heeft in het bijzonder de volgende oorzaken:

  • Het verplichtingenbudget voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt in 2021 met € 900 mln verhoogd, in verband met de verlenging van de TVL in het vierde kwartaal van 2021, zoals aangekondigd in de Kamerbrief Aanpassingen van het steunpakket in het vierde kwartaal, van 16 november 2021.

  • Het verplichtingenbudget voor EFRO-cofinanciering wordt in 2021 met € 150 mln verlaagd. Oorzaak hiervan is dat de Europese Commissie de verordeningen voor EFRO/INTERREG in juni heeft gepubliceerd en de programma's pas daarna (verder) opgesteld konden worden. De commitering voor de programma's en daarmee samenhangende projecten heeft hierdoor vertraging opgelopen, waardoor de commitering voor de periode 2021-2027 niet meer in 2021 kan worden verricht. De verwachting is dat begin 2022 de benodigde stappen zijn doorlopen en de commitering alsnog kan plaatsvinden.

  • Verlaging van het verplichtingenbudget voor de Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19 (TRSEC) met € 30 mln in verband met het actuele beroep op de regeling.

  • Verhoging van het verplichtingenbudget voor de KvK met € 12 mln, in verband met onder meer toekenning van loon- en prijsbijstelling en een bijdrage van VNG.

  • Verhoging van het verplichtingenbudget voor PPS-toeslag met € 9,5 mln op basis van een actuele prognose van de uitvoeringsorganisatie RVO.

Uitgaven

Subsidies

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Het budget voor de TVL wordt in 2021 met € 500 mln verhoogd, in verband met de verlenging van de TVL in het vierde kwartaal van 2021, zoals aangekondigd in de Kamerbrief Aanpassingen van het steunpakket in het vierde kwartaal, van 16 november 2021.

Op grond van de nieuwe werkwijze met betrekking tot artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet (Kamerstuk 31 865, nr. 198) is het met ingang van 1 november 2021 verplicht om beleidsvoorstellen met budgettair beslag van meer dan € 20 mln per jaar in een kader toe te lichten. Voor de openstelling van de TVL in het vierde kwartaal 2021 ziet dit kader er als volgt uit:

Beleidskeuzes uitgelegd - Onderbouwing doeltreffendheid, doelmatigheid en evaluatie (CW 3.1)

1. Doelen

In de brief «Aanpassingen van het steunpakket in het vierde kwartaal» van 16 november jl. heeft het kabinet de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) verlengd voor het vierde kwartaal van 2021. Dit betreft de vijfde openstelling van de TVL, na openstellingen van 1 juni t/m 30 september 2020, 1 oktober t/m 31 december 2020, 1 januari t/m 31 maart 2021, 1 april t/m 30 juni 2021 en 1 juli t/m 31 oktober 2021. De doelstelling van de regeling is bedrijven die door het kabinet getroffen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken geraakt worden, te ondersteunen in de betaling van hun vaste lasten. Hiermee beoogt het kabinet om het voortbestaan van in de kern gezonde bedrijven en daarmee de werkgelegenheid bij deze bedrijven zoveel mogelijk te waarborgen.

2. Beleidsinstrument

Deze openstelling van de TVL is er voor ondernemers die in het vierde kwartaal van 2021 ten minste 30% omzetverlies hebben gehad ten opzichte van de referentieperioden en ook aan de overige voorwaarden van de regelingen voldoen. Het subsidiepercentage bedraagt 85%.

3a. Financiele gevolgen voor het Rijk

De kosten van deze openstelling van de TVL in het vierde kwartaal van 2021 worden geraamd op € 1,38 mld.

3b.Financiele gevolgen voor maatschappelijke actoren

Niet van toepassing.

4. Nagestreefde doeltreffendheid

Het is op voorhand duidelijk dat een groot deel van de bedrijven waarop deze regeling betrekking heeft te kampen heeft met de economische gevolgen van de crisis. Bovendien komen alleen bedrijven in aanmerking die minimaal 30% omzetverlies lijden. Aangezien die bedrijven de omzet nodig hebben om de vaste lasten te financieren, komen bedrijven daardoor in de knel. De subsidie stelt de bedrijven in staat het overgrote deel van de vaste lasten te financieren. Het is op voorhand heel moeilijk om aan te geven in welke mate de regeling bijdraagt aan de overlevingskans van de getroffen bedrijven. Dit hangt met veel factoren samen, waaronder de financiele positie van de bedrijven zelf en de mate waarin met ketenpartners de lasten kunnen worden verdeeld.

5. Nagestreefde doelmatigheid

De hoogte van de subsidie is gebaseerd op het omzetverlies en de hoogte van de vaste lasten van de getroffen onderneming. Daartoe wordt de omzet in de referentieperiode vermenigvuldigd met het gemiddelde aandeel vaste lasten in de omzet voor de branche waar de onderneming toe behoort. Daarbij kiest het kabinet ervoor om voor 85% van het gehele bedrag aan vaste lasten dat de uitkomst van de berekening is, te subsidieren. Het kabinet acht dit reëel om liquiditeitsproblemen te voorkomen en tevens om overcompensatie te voorkomen.De uitvoering ligt in handen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In het grotendeels geautomatiseerde uitvoeringsproces worden aanvragen gecontroleerd op validiteit, plausibiliteit en signalen van misbruik en oneigenlijk gebruik. Hierbij worden onder andere referentiegegevens van de Belastingdienst en het CBS gebruikt, evenals signalen van de FIOD en van medewerkers van RVO.

6. Evaluatieparagraaf

De monitoring van de TVL wordt verzorgd door de uitvoerder RVO, door middel van een on-line dashboard van de aanvragen en afhandeling hiervan, opgedeeld naar bedrijfssector. De gegevens op dit dashboard, die dagelijks worden bijgewerkt, zijn niet herleidbaar naar individuele bedrijven. EZK stuurt iedere paar maanden een voortgangsrapportage naar de Tweede Kamer. Daarnaast is de regeling opgenomen in de monitoring door het CBS van de gevolgen van het coronavirus en op www.bedrijvenbeleid.nl/corona.De evaluatie van de TVL staat gepland in 2023 zoals vermeld in bijlage 5 ‘Uitwerking Strategische Evaluatie Agenda’ in de EZK-ontwerpbegroting 2022. Hierbij wordt in samenwerking met SZW en FIN verkend of evaluaties van verschillende steunmaatregelen gecombineerd uitgevoerd kunnen worden en proberen we de planning en opzet van evaluaties zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen zodat een synthese mogelijk wordt.

EFRO-cofinanciering

Het budget voor EFRO-cofinanciering wordt in 2021 met € 10,7 mln verlaagd, met name doordat op de verplichtingen voor de periode 2021-2027 dit jaar geen betalingen nodig zijn.

Verduurzaming industrie

Het budget voor verduurzaming industrie wordt verlaagd met € 7,5 mln. Dit houdt voor € 6,0 mln verband met een project van chemiebedrijf SABIC. Eind 2020 is de pre-notificatie van deze subsidie bij de Europese Commissie ingediend en deze zomer de formele notificatie. Vanwege drukte bij de EC in verband met COVID-subsidies is de verwachting dat de EC dit jaar geen goedkeuring meer zal verlenen. De uitgaven schuiven dus door naar 2022 of 2023.

Urgendamaatregelen industrie

Het budget voor Urgendamaatregelen voor de industrie wordt verlaagd met € 7,1 mln. In 2021 was € 14,5 mln gereserveerd voor het CCU-project Twence. Na een langdurige EU-staatssteuntoets is in 2021 een beschikking afgegeven voor € 14,3 mln. In 2021 kan maar 80% bevoorschot worden, waardoor de uitgaven in 2021 € 2,9 mln lager uitvallen. Hiernaast wordt voor onderuitputting op Urgenda 2 € 1,8 mln overgeboekt naar de SDE op beleidsartikel 4, omdat de dekking voor dit pakket uit de SDE is gehaald. Tot slot is er sprake van € 2,4 mln overige onderuitputting.

Tijdelijke regeling subsidie evenementen Covid-10 (TRSEC)

Van het budget voor de TRSEC wordt € 50 mln verschoven van 2021 naar 2022, om het budget beter te laten aansluiten bij de verwachte uitbetalingen.

Bijdrage aan ZBO en RWT

Bijdrage aan TNO

Het budget voor TNO wordt verhoogd met € 8,5 mln in verband met diverse overboekingen van andere departementen voor door TNO uit te voeren projecten.

Ontvangsten

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De ontvangstenraming voor de TVL wordt in 2021 met € 260 mln verlaagd in verband met actuele ramingen van de uitvoeringsorganisatie RVO, op basis van het verloop van de TVL.

Toelichting op de begrotingsreserves

Er zijn begrotingsreserves voor de BMKB (inclusief het Coronaluik), de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) inclusief de Coronamodule van de GO, de Groeifaciliteit (GF), de garanties voor nieuwe aanbieders van MKB-financiering en de regeling Klein Krediet Corona. De reguliere GO, GF en de garanties voor alternatieve aanbieders van MKB-financiering betreffen kostendekkende garanties, waarvan de te realiseren premieontvangsten naar verwachting toereikend zijn voor het afdekken van eventuele verliesdeclaraties. Er worden ultimo 2021 onttrekkingen voorgenomen voor de kasbuffers voor de BMKB-C (€ 126,9 mln) en de KKC (€ 140 mln). Ultimo begrotingsjaar wordt mede op basis van het gebruik van deze faciliteiten en de daarbij behorende gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor deze regelingen definitief vastgesteld of er een aanvullende onttrekking of storting dient plaats te vinden.

Tabel 10 Begrotingsreserve Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) (bedragen x € 1.000)

Stand 1/1/2021

337.975

+ Geraamde storting

 

– Geraamde onttrekking

126.882

Stand (raming) per 31/12/2021

211.093

Tabel 11 Begrotingsreserve Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) (bedragen x € 1.000)

Stand 1/1/2021

249.130

+ Geraamde storting

 

– Geraamde onttrekking

 

Stand (raming) per 31/12/2021

249.130

Tabel 12 Begrotingsreserve Groeifaciliteit (bedragen x € 1.000)

Stand 1/1/2021

15.436

+ Geraamde storting

 

– Geraamde onttrekking

 

Stand (raming) per 31/12/2021

15.436

Tabel 13 Begrotingsreserve Garantie MKB-faciliteiten (bedragen x € 1.000)

Stand 1/1/2021

20.213

+ Geraamde storting

 

– Geraamde onttrekking

 

Stand (raming) per 31/12/2021

20.213

Tabel 14 Begrotingsreserve Klein Krediet Corona (bedragen x € 1.000)

Stand 1/1/2021

164.763

+ Geraamde storting

 

– Geraamde onttrekking

140.000

Stand (raming) per 31/12/2021

24.763

Licence