Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.2 Artikel 2

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) artikel 2 Bijstand, Participatie en Toeslagenwet (bedragen x 1.000)

Stand ontwerpbegroting

Mutaties ISB

Stand ISB

Mutatie

Mutatie

Mutatie

Mutatie

2021 incl. NvW en amendementen

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen:

8.243.719

102.400

8.346.119

0

0

0

0

Uitgaven:

8.261.204

102.400

8.363.604

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht

99,60%

Inkomensoverdrachten

8.190.148

102.400

8.292.548

0

0

0

0

Macrobudget participatiewet uitkeringen

6.845.226

0

6.845.226

0

0

0

0

en intertemporele tegemoetkoming

Bijstand zelfstandigen bedrijfskrediet en Tozo

475.029

102.400

577.429

0

0

0

0

AIO

365.962

0

365.962

0

0

0

0

Toeslagenwet

496.673

0

496.673

0

0

0

0

Bijstand overig

960

0

960

0

0

0

0

Onderstand en re-integratie (Caribisch Nederland)

6.298

0

6.298

0

0

0

0

Subsidies

26.489

0

26.489

0

0

0

0

Europees fonds meestbehoeftigen

100

0

100

0

0

0

0

SBCM

2.800

0

2.800

0

0

0

0

Nibud

314

0

314

0

0

0

0

Overige subsidies algemeen

8.704

0

8.704

0

0

0

0

Armoedeschulden

1.140

0

1.140

0

0

0

0

Alle kinderen doen mee

13.431

0

13.431

0

0

0

0

Opdrachten

33.089

0

33.089

0

0

0

0

0

Bekostiging

1.297

0

1.297

0

0

0

0

ZonMw

1.297

0

1.297

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

172

0

172

0

0

0

0

ZonMw

172

0

172

0

0

0

0

Bijdrage B&S fondsen

10.000

0

10.000

0

0

0

0

Pensioenfonds PRWI

10.000

0

10.000

0

0

0

0

Bijdrage aan internationale organisaties

9

0

9

0

0

0

0

Contributie CASS

9

0

9

0

0

0

0

Ontvangsten

4.415

0

4.415

0

0

0

0

Toelichting

Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers (Tozo)

Als gevolg van het hogere beroep op Tozo-3 in 2020 is de verwachting dat het Tozo-gebruik in 2021 ook hoger zal liggen. De raming voor de uitgaven van de Tozo in 2021 is hierop aangepast. De verwachte uitgaven in 2021 voor de Tozo komen uit op 575 miljoen, ongeveer 100 miljoen meer dan eerder geraamd. De werkelijke uitgaven zullen sterk afhangen van het verdere verloop van de maatregelen in het kader van corona.

Licence