Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.1 Artikel 1

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) artikel 1 Arbeidsmarkt (bedragen x 1.000)

Stand ontwerpbegroting

Mutaties ISB

Stand ISB

Mutatie

Mutatie

Mutatie

Mutatie

2021 incl. NvW en amendementen

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen:

7.207.349

2.283.472

9.490.821

0

0

0

0

Uitgaven:

7.237.680

2.283.472

9.521.152

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht

99,80%

Inkomensoverdrachten

578.672

0

578.672

0

0

0

0

Lage-inkomensvoordeel

391.198

0

391.198

0

0

0

0

Minimumjeugdloonvoordeel

18.767

0

18.767

0

0

0

0

Loonkostenvoordelen

168.707

0

168.707

0

0

0

0

Subsidies

6.635.950

2.283.472

8.919.422

0

0

0

0

Overige subsidies algemeen

2.893

0

2.893

0

0

0

0

Duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen

9.870

0

9.870

0

0

0

0

Stimuleringsregeling LLO in MKB

28.356

0

28.356

0

0

0

0

Stimulering Arbeidsmarkt Positie

0

0

0

0

0

0

0

Tijd. noodmaatregel overbrugging werkbehoud

6.063.678

2.272.322

8.336.000

0

0

0

0

Compensatie loonkosten en inkomstenverlies CN

16.500

950

17.450

0

0

0

0

NL leert door

164.653

10.200

174.853

0

0

0

0

Tofa

0

0

0

0

0

0

0

Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden

350.000

0

350.000

0

0

0

0

Opdrachten

17.532

0

17.532

0

0

0

0

Bekostiging

550

0

550

0

0

0

0

Bijdrage aan andere begrotingen

792

0

792

0

0

0

0

Ministerie van VWS

692

0

692

0

0

0

0

Ministerie van EZK

100

0

100

0

0

0

0

Bijdrage agentschappen

4.184

0

4.184

0

0

0

0

RIVM

4.017

0

4.017

0

0

0

0

CJIB

167

0

167

0

0

0

0

Ontvangsten

24.975

0

24.975

0

0

0

0

Toelichting

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)

Op basis van de eerste realisatiecijfers van de NOW 3 en doorwerking van de nieuwe macro-economische prognose van het CPB nemen de uitgaven aan de NOW 3 toe met 1,8 miljard voor de totale subsidieduur van 9 maanden. Hiervan slaat 1,5 miljard in 2021 neer. Het effect van de 2e golf op het gebruik op de NOW is hierin verwerkt. Het niet-afbouwen van de NOW in het eerste kwartaal van 2021 leidt aanvullend tot 0,8 miljard aan meerkosten. De totale uitgaven voor NOW 3 nemen daarmee toe met 2,6 miljard ten opzichte van de stand bij ontwerpbegroting. Hiervan slaat 2,3 miljard in 2021 neer, de rest in 2020 (dit wordt budgettair verwerkt bij Slotwet 2020). In totaliteit komen de uitgaven aan NOW 3 uit op ca. 8 miljard voor de hele periode van negen maanden.

Compensatie loonkosten en inkomstenverlies CN

De gekozen lijn voor Europees Nederland wordt doorgetrokken naar Caribisch Nederland (CN), rekening houdend met de lokale situatie. Het besluit om het afbouwen van de subsidie voor Europees Nederland uit te stellen, kan onverkort worden toegepast op Caribisch Nederland. Het subsidiepercentage in de Tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies CN blijft daarmee voor een periode gelijk aan die in de NOW, gehandhaafd op 80%. De hiermee gepaard gaande kosten bedragen naar verwachting ca. 1 mln. in 2021.

Kasschuif NL leert door

Een kasschuif is nodig omdat het niet lukt om voor 2020 alle aanvragen van samenwerkingsverbanden (ingediend tussen 2 en 16november) voor de regeling NL leert door met inzet van scholing te beoordelen. Uit de eerste analyse door UVB blijkt dat niet alle aanvragen volledig zijn. De corresponderende afboeking in het jaar 2020 vindt plaats bij Slotwet 2020. Het gaat om 10,2 miljoen.

Licence