Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.3 Artikel 99

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid Incidentele suppletoire begroting (ISB) artikel 99 Nog te verdelen (bedragen x 1.000)

Stand ontwerpbegroting

Mutaties ISB

Stand ISB

Mutatie

Mutatie

Mutatie

Mutatie

2021 incl. NvW en amendementen

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen:

271.724

131.000

402.724

0

0

0

0

Uitgaven:

271.724

131.000

402.724

0

0

0

0

Overige beleidsuitgaven

271.724

131.000

402.724

0

0

0

0

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

Onvoorzien

271.724

131.000

402.724

0

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Om mensen die in de knel komen met onvermijdelijke kosten toch te kunnen bereiken, heeft het kabinet besloten om extra ondersteuning te bieden via de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Er is een diverse groep huishoudens die door de contact beperkende maatregelen te maken hebben met een onvoorzienbare, onvermijdelijke en plotselinge terugval in het huishoudinkomen. Zij kunnen daardoor in problemen komen met de betaling van vaste lasten. Met gemeenten worden afspraken gemaakt hoe deze groep beter en eenvoudiger door gemeenten kan worden bereikt via de bijzondere bijstand. In totaal is een bedrag van maximaal 130 miljoen gereserveerd voor het eerste halfjaar van 2021. Voor het eerste kwartaal komt 65 miljoen beschikbaar. Aan het einde van het eerste kwartaal van 2021 zal op basis van de dan geldende situatie rondom de maatregelen tegen het coronavirus de inzet voor het tweede kwartaal van 2021 worden gewogen. De middelen worden op een later moment van artikel 99 overgeboekt naar het Gemeentefonds.

Aanvullend eilandelijk beleid

Aansluitend aan het besluit om in Europees Nederland extra middelen toe te kennen aan gemeenten voor de TONK, worden voor Caribisch Nederland extra middelen vrijgemaakt voor aanvullend eilandelijk beleid. De hoogte van deze middelen voor aanvullend eilandelijk beleid, waarvan de omvang in de huidige tranche ten opzichte van de voorgaande periode was verlaagd van 1 miljoen per kwartaal naar 0,5 miljoen per kwartaal, wordt voor het eerste kwartaal van 2021 weer op het oorspronkelijke niveau gebracht. Net als bij TONK wordt voor de extra middelen voor aanvullend eilandelijk beleid, na Q1 een weegmoment toegepast en zal op basis van de dan geldende situatie rondom de maatregelen tegen het coronavirus de inzet voor het tweede kwartaal van 2021 worden gewogen. In totaal wordt dus 1 miljoen gereserveerd voor de eerste jaarhelft van 2021. De middelen worden op een later moment van artikel 99 overgeboekt naar het BES-fonds.

Licence