Base description which applies to whole site

4.3 Nog onverdeeld

Tabel 31 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

 

Verplichtingen

639.941

‒ 209.932

430.009

‒ 45.801

384.208

‒ 5.426

‒ 2.452

26.948

25.359

          

Uitgaven

639.941

‒ 201.872

438.069

‒ 45.801

392.268

‒ 5.426

‒ 2.452

26.948

25.359

          
          

Onvoorzien

639.941

‒ 201.872

438.069

‒ 45.801

392.268

‒ 5.426

‒ 2.452

26.948

25.359

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van mutaties bij de 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 45,8 miljoen bij zowel de uitgaven als de verplichtingen. Onderstaand worden de grootste mutaties toegelicht.

Onvoorzien

  • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen van artikel 99 naar diverse artikelen binnen de SZW-begroting (-/- € 17,6 miljoen), onder andere naar artikel 13 voor de Veranderopgave Inburgering (VOI).

  • 2. Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking (-/- € 2,0 miljoen) binnen de SZW-begroting van artikel 99 naar artikel 3 (premiegefinancierd) voor de pilot generieke werkgeversvoorzieningen .

  • 3. Er zijn diverse nieuwe reserveringen, vrijvallen en uitdelingen van bestaande reserveringen binnen de SZW-begroting (per saldo -/- € 33,0 miljoen). Hieronder valt onder andere een reservering voor de programma's stroomlijning ketenbeslag derden (SKD) en vereenvoudiging beslagvrije voet (VBVV) (€ 9,1 miljoen).

  • 4. Om beter aan te sluiten bij het kasritme zijn er twee kasschuiven van 2021 (-/- € 24,9 miljoen) naar 2022 en naar 2024 tot en met 2026.

  • 5. Er is sprake van meerdere overboekingen met andere departementen (per saldo -/- € 4,7 miljoen). De grootste is een overboeking van het Gemeentefonds voor de uitstel van de nieuwe inbugeringswet (VOI) (€ 27,0 miljoen).

  • 6. De toegekende eindejaarsmarge op uitgavenplafond Rijksbegroting was in eerste instantie op dit artikel geboekt (€ 13,2 miljoen). Deze eindejaarsmargeruimte is inmiddels ingezet (-/- € 13,2 miljoen).

  • 7. De toedeling van het ministerie van Financiën voor de loonbijstelling 2021 (€ 17,9 miljoen) en de prijsbijstelling 2021 (€ 18,5 miljoen) worden in eerste instantie op dit artikel geboekt. Dit wordt later over de betreffende artikelen van de SZW-begroting verdeeld.

Licence