Base description which applies to whole site

5.3 Artikel 99 Nog onverdeeld

Op dit artikel worden de uitgaven verantwoord voor loon- en prijsbijstelling en voor onvoorziene uitgaven.

Tabel 99 Begrotingsgefinancierde uitgaven en ontvangsten artikel 99 (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting1

Verschil

2017

2018

2019

2020

2021

2021

2021

Verplichtingen

0

0

0

0

0

269.724

‒ 269.724

        

Uitgaven

0

0

0

0

0

269.724

‒ 269.724

        

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

programma

0

0

0

0

0

0

0

apparaat

0

0

0

0

0

0

0

        

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

programma

0

0

0

0

0

0

0

apparaat

0

0

0

0

0

0

0

        

Onvoorzien

0

0

0

0

0

269.724

‒ 269.724

        

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

1

Stand inclusief amendementen, moties en NvW. De stand zoals gepresenteerd onder de stand vastgestelde begroting wijkt af van de stand vastgestelde begroting bij de eerste suppletoire begroting, tweede suppletoire begroting, incidentele suppletoire begrotingen en de slotwet. De reden hiervoor is dat in het jaarverslag de incidentele suppletoire begrotingen die zijn ingediend tussen de vaststelling van de ontwerpbegroting en de vaststelling van de eerste suppletoire begroting zijn opgeteld bij de realisatie.

Overige beleidsuitgaven

De grondslag voor dit onderdeel ligt in de Comptabiliteitswet, waarin de mogelijkheid bestaat een artikel op te nemen ten behoeve van de voorlopige verwerking van de loon- en prijsindexering, een taakstelling of een ander nog te verdelen begrotingsbedrag.

Nog onverdeeld

Gedurende de begrotingsuitvoering in 2021 zijn diverse bedragen overgeheveld naar de betreffende beleidsartikelen op de SZW-begroting. Het gaat onder meer om een overboeking naar artikel 7 voor de derving van ontvangsten Kinderopvangtoeslag in verband met het kwijtschelden van publieke schulden à € 38,6 miljoen, een overboeking naar artikel 2 voor het programma Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens (VUM) à € 4,2 miljoen en diverse overboekingen naar artikel 13 en 96 voor de Veranderopgave Inburgering (VOI) van in totaal € 20,2 miljoen.

Daarnaast zijn overboekingen met andere departementen en begrotingen verwerkt. Zo is naar het Gemeentefonds onder andere € 260 miljoen overgeboekt voor de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK), € 35 miljoen voor de tegemoetkoming voor SW-bedrijven in het kader van corona en € 15,5 miljoen voor de implementatie van het Breed Offensief.

Ook zijn er diverse kasschuiven doorgevoerd naar latere jaren om beter aan te sluiten bij het benodigde kasritme van de betreffende reserveringen. Het gaat onder meer om een kasschuif voor de uitvoeringskosten van de NOW naar 2022 en 2023 van in totaal € 80 miljoen en een kasschuif naar 2022 voor de werkgeverssubsidie in het kader van mbo praktijkleren van € 27 miljoen.

Nadat bij 2e suppletoire begroting reeds vrijgevallen middelen zijn afgeboekt resteerde een bedrag van € 2,6 miljoen waar uiteindelijk geen beroep meer op is gedaan.

Licence