Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.1 Beleidsartikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

Tabel 1 Budgettaire gevolgen van beleid vierde incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x 1.000)

Stand ontwerpbegroting 2021 incl. NvW, amendementen en ISB's1

Mutaties 4eISB

Stand 4e ISB

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

VERPLICHTINGEN

11.662.999

388.800

12.051.799

0

0

0

0

Waarvan garantieverplichtingen

4.335.000

4.335.000

Waarvan overige verplichtingen

7.327.999

388.800

7.716.799

UITGAVEN

7.584.096

388.800

7.972.896

0

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht

21%

20%

Subsidies (regelingen)

6.263.935

388.800

6.652.735

0

0

0

0

MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

41.217

41.217

Eurostars

18.000

18.000

Bevorderen Ondernemerschap

16.590

16.590

Cofinanciering EFRO, inclusief INTERREG

25.590

25.590

Bijdrage aan ROM's

7.330

7.330

Verduurzaming industrie

36.264

36.264

Startup-beleid

18.300

18.300

Urgendamaatregelen industrie

59.500

59.500

Invest-NL

10.582

10.582

Noodloket (TOGS)

1.600

1.600

Qredits

70.000

70.000

Tegemoetkoming vaste lasten

5.727.000

385.000

6.112.000

Tegemoetkoming vaste lasten Caribisch Nederland

14.000

3.800

17.800

Tegemoetkoming Starters

180.000

180.000

Omscholing naar tekortsectoren

37.500

37.500

Overige subsidies

462

462

Leningen

160.000

0

160.000

0

0

0

0

Bedrijfssteun

160.000

160.000

Garanties

307.740

0

307.740

0

0

0

0

BMKB

37.523

37.523

Groeifaciliteit

8.472

8.472

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

11.745

11.745

Garantie Ondernemingsfinanciering (Corona)

250.000

250.000

Opdrachten

10.998

0

10.998

0

0

0

0

Onderzoek en opdrachten

3.766

3.766

Caribisch Nederland

1.296

1.296

Regeldruk

2.271

2.271

Regiekosten regionale functie

665

665

Small Business Innovation Research

3.000

3.000

Bijdrage aan agentschappen

110.599

0

110.599

0

0

0

0

Bijdrage RVO.nl

110.068

110.068

Bijdrage Agentschap Telecom

531

531

Bijdrage aan ZBO's/RWTs

326.810

0

326.810

0

0

0

0

Bijdrage aan TNO

177.836

177.836

Kamer van Koophandel

123.498

123.498

Bijdrage aan NWO-TTW

25.476

25.476

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

402.864

0

402.864

0

0

0

0

Internationaal Innoveren

51.986

51.986

PPS-toeslag (voorheen TKI-toeslag)

166.411

166.411

TO2 (Deltares, MARIN en NLR)

59.682

59.682

Topsectoren overig

15.793

15.793

Ruimtevaart (ESA)

72.104

72.104

Bijdrage NBTC

9.239

9.239

Bijdragen organisaties

5.649

5.649

Economische ontwikkeling en technologie

10.000

10.000

EU-cofinanciering JTF

12.000

12.000

Storting begrotingsreserve

1.150

0

1.150

0

0

0

0

Storting reserve BMKB

1.150

1.150

ONTVANGSTEN

153.738

0

153.738

0

0

0

0

BMKB

33.000

33.000

Groeifaciliteit

8.000

8.000

Garantie Ondernemings-financiering (GO)

13.000

13.000

Luchtvaartkrediet-regeling

5.912

5.912

Rijksoctrooiwet

37.887

37.887

Eurostars

5.094

5.094

F-35

8.000

8.000

Bedrijfssteun

40.000

40.000

Diverse ontvangsten

2.845

2.845

1

Kamerstuk 35 677, nr. 1 en 2, Kamerstuk 35 685, nr. 1 en 2 en Kamerstuk 35 723, nr. 1 en 2.

Toelichting

In deze incidentele suppletoire begroting wordt het parlement om autorisatie verzocht voor het aangaan van verplichtingen en doen van uitgaven zoals vermeld in de Kamerbrief Tegemoetkoming Vaste Lastenvan 24februari 2021 met betrekking tot verruiming van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) ten gunste van het grotere MKB en de middenbedrijven en de Kamerbrief Uitbreiding economisch steun- en herstelpakket Caribisch Nederland (noodpakket 4.0) van 12februari 2021 met betrekking tot verruiming van de TVL BES. Daarnaast is de motie met betrekking tot het verder verlagen van de vaste lasten drempel, die door de Tweede Kamer op 9februari 2021 is aangenomen, in deze begroting verwerkt.

Verplichtingen en uitgaven

Subsidies

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Het budget van de TVL wordt verhoogd met in totaal 385 mln. Deze verhoging houdt verband met de volgende verruimingen van de regeling:

  • Het maximale subsidiebedrag voor een onderneming per kwartaal wordt verder verhoogd van 330.000 naar 550.000 voor bedrijven met niet meer dan 250 werknemers en naar 600.000 voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers. Daarnaast wordt de maximumvergoeding van de voorraadsubsidie gesloten detailhandel verhoogd van 200.000 naar 300.000. De verwachte kosten hiervan zijn 375 mln voor het eerste en tweede kwartaal van 2021.

  • Het voor de TVL geldende minimale bedrag aan vaste lasten wordt verder verlaagd van 2.000 naar 1.500 per kwartaal. De kosten hiervan worden geraamd op 10 mln voor het eerste en tweede kwartaal van 2021.

Tegemoetkoming Vaste Lasten Caribisch Nederland

De regeling TVL Caribisch Nederland is gebaseerd op de TVL voor Europees Nederland en toegesneden op de lokale omstandigheden. Zo kent de regeling een standaard vaste kostenratio voor alle sectoren. Voor intensivering van de regeling in het eerste en tweede kwartaal van 2021 is 3,8 mln meer nodig dan het huidige budget van 17,0 mln. De verhoging houdt verband met de volgende verruimingen in de regeling:

  • Verhoging van het vergoedingspercentage van de vaste lasten van 75% naar 85% bij omzetverlies vanaf 30%. De verwachte kosten hiervan zijn 2,8 mln voor het eerste en tweede kwartaal van 2021.

  • Het maximale subsidiebedrag voor een onderneming per kwartaal wordt verhoogd van 90.000 naar 330.000. In totaal leidt dit tot circa 1 mln aan extra steun voor het eerste en tweede kwartaal van 2021.

Het kabinet monitort voortdurend hoe het pakket van generieke crisismaatregelen voor diverse economische actoren uitwerkt en of het pakket nog adequaat is. Als de uitgaven hoger uitvallen dan de huidige ramingen dan zal dit generaal worden gecompenseerd. Bij onderuitputting na definitieve beindiging van de crisismaatregelen vloeien de middelen terug naar het algemene beeld.

Licence