Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.3 Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragenx1.000)

Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's

Mutaties 4e ISB

Stand 4e ISB

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

11.515.376

65.000

11.580.376

0

0

0

0

Uitgaven

11.391.316

65.000

11.456.316

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (percentage)

99,90%

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

196.346

65.000

261.346

0

0

0

0

Subsidies

60.253

0

60.253

0

0

0

0

Toegang tot zorg en ondersteuning

13.780

0

13.780

0

0

0

0

Passende zorg en levensbrede ondersteuning

23.448

0

23.448

0

0

0

0

Inclusieve samenleving

10.236

0

10.236

0

0

0

0

Kennis en informatiebeleid

10.974

0

10.974

0

0

0

0

Overige

1.815

0

1.815

0

0

0

0

Opdrachten

91.771

65.000

156.771

0

0

0

0

Bovenregionaal gehandicaptenvervoer

61.204

0

61.204

0

0

0

0

Toegang tot zorg en ondersteuning

1.780

0

1.780

0

0

0

0

Passende zorg en levensbrede ondersteuning

3.005

0

3.005

0

0

0

0

Inclusiviteit

11.076

65.000

76.076

0

0

0

0

Kennis, informatie en innovatiebeleid

1.525

0

1.525

0

0

0

0

Aanbesteden Sociaal Domein

3.495

0

3.495

0

0

0

0

Overige

9.686

0

9.686

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

1.500

0

0

0

0

0

0

Overige

1.500

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

13.714

0

13.714

0

0

0

0

Doventolkvoorzieningen

13.714

0

13.714

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

Storting/onttrekking begrotingsreserve

29.108

0

29.108

0

0

0

0

Stimulerings regeling wonen en zorg

29.108

0

29.108

0

0

0

0

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

11.194.970

0

11.194.970

0

0

0

0

Subsidies

163.589

0

163.589

0

0

0

0

Zorg merkbaar beter maken

84.254

0

84.254

0

0

0

0

Kennis, informatie en innovatiebeleid

36.013

0

36.013

0

0

0

0

Palliatieve zorg en ondersteuning

43.322

0

43.322

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Bekostiging

10.889.200

0

10.889.200

0

0

0

0

Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)

4.039.200

0

4.039.200

0

0

0

0

Bijdrage Wlz

6.850.000

0

6.850.000

0

0

0

0

Opdrachten

18.132

0

18.132

0

0

0

0

Zorgdragen voor langdurige zorg

18.132

18.132

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

124.049

0

124.049

0

0

0

0

Uitvoeringskosten Sociale Verzekerings Bank

32.296

0

32.296

0

0

0

0

Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg

91.753

0

91.753

0

0

0

0

Ontvangsten

5.691

0

5.691

0

0

0

0

Overige

5.691

0

5.691

0

0

0

0

Uitgaven

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

Opdrachten

Persoonlijke beschermingsmaterialen mantelzorgers en PGB gefinancierde zorgverleners

Er zullen gratis beschermingsmiddelen verstrekt worden aan mantelzorgers en PGB gefinancierde zorgverleners. Deze worden door het LCH ingekocht. Met het beschikbaar stellen van deze middelen worden ook de distributiekosten voor het verspreiden van de beschermingsmiddelen mantelzorgers en PGB gefinancierde zorgverleners gecompenseerd.

Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl

De bestrijding van het virus vraagt al heel lang heel veel van mensen. We hebben stevige maatregelen moeten nemen om het virus te bestrijden en zijn genoodzaakt om die nog vol te houden. Die stevige maatregelen leiden onvermijdelijk tot economische schade maar hebben ook grote impact op het sociaal en mentaal welzijn van mensen. Op langere termijn is werken aan herstel nodig en dat doen we als Kabinet met vereende krachten, bijvoorbeeld op het terrein van onderwijs via een meerjarig, nationaal plan. Op kortere termijn moeten we de gevolgen van de stevige maatregelen zien te dempen en structurele schade zo veel mogelijk proberen te voorkomen. Daarvoor heeft het Kabinet een maatschappelijk steunpakket ontwikkeld dat zich richt op sociaal en mentaal welzijn en een gezonde leefstijl. In het totaal is hiervoor een bedrag van 200miljoen beschikbaar. Hiervan loopt 63miljoen via de begroting van het Ministerie van VWS en het overige deel via het Gemeentefonds en andere departementale begrotingen.

Licence