Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.2 Artikel 2 Curatieve Zorg

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid 4e incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragenx1.000)

Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's

Mutaties 4e ISB

Stand 4e ISB

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

3.527.717

179.396

3.707.113

3.225

0

0

0

Uitgaven

3.559.343

179.396

3.738.739

3.225

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (percentage)

100%

1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

537.730

179.396

717.126

3.225

0

0

0

Subsidies

376.595

0

376.595

0

0

0

0

Medisch specialistische zorg

75.518

0

75.518

0

0

0

0

Curatieve ggz

28.401

0

28.401

0

0

0

0

Eerste lijnszorg

71.270

0

71.270

0

0

0

0

Lichaamsmateriaal

24.891

0

24.891

0

0

0

0

Medische producten

176.515

176.515

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

135.451

137.945

273.396

1.950

0

0

0

Medisch specialistische zorg

669

0

669

0

0

0

0

Curatieve ggz

4.927

0

4.927

0

0

0

0

Eerste lijnszorg

89

0

89

0

0

0

0

Lichaamsmateriaal

3.488

0

3.488

0

0

0

0

Medische producten

126.278

137.945

264.223

1.950

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

24.312

41.451

65.763

1.275

0

0

0

aCBG

1.051

1.181

2.232

1.275

0

0

0

aCBG

2.200

0

2.200

0

0

0

0

CIBG

21.061

40.270

61.331

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

1.233

0

1.233

0

0

0

0

Overige

1.233

0

1.233

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

139

0

139

0

0

0

0

Overige

139

0

139

0

0

0

0

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

3. Ondersteuning van het zorgstelsel

3.021.613

0

3.021.613

0

0

0

0

Subsidies

149.546

0

149.546

0

0

0

0

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

1.337

0

1.337

0

0

0

0

Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden

44.924

0

44.924

0

0

0

0

Regeling veelbelovende zorg

37.819

0

37.819

0

0

0

0

Medisch-specialistische zorg

43.794

0

43.794

0

0

0

0

Curatieve ggz

11.592

0

11.592

0

0

0

0

Eerste lijnszorg

10.069

0

10.069

0

0

0

0

Overige

11

0

11

0

0

0

0

Bekostiging

2.834.970

0

2.834.970

0

0

0

0

Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18-

2.796.500

0

2.796.500

0

0

0

0

Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen

38.470

0

38.470

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Inkomensoverdrachten

11.261

0

11.261

0

0

0

0

Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel

11.135

0

11.135

0

0

0

0

Overige

126

0

126

0

0

0

0

Opdrachten

9.425

0

9.425

0

0

0

0

Risicoverevening

2.019

0

2.019

0

0

0

0

Uitvoering zorgverzekeringstelsel

888

0

888

0

0

0

0

Medisch-specialistische zorg

4.120

0

4.120

0

0

0

Curatieve ggz

424

0

424

0

0

0

0

Eerste lijnszorg

102

0

102

0

0

0

0

Overige

1.872

0

1.872

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

10.640

0

10.640

0

0

0

0

CJIB: Onverzekerden en wanbetalers

10.640

0

10.640

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

5.769

0

5.769

0

0

0

0

SVB: Onverzekerden

3.877

0

3.877

0

0

0

0

Overige

1.892

0

1.892

0

0

0

0

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

2

0

2

0

0

0

0

JenV: Bijdrage C2000

2

0

2

0

0

0

0

Ontvangsten

307.053

0

307.053

0

0

0

0

Overige

307.053

0

307.053

0

0

0

0

Uitgaven

1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

Opdrachten

Landelijk cordinatiecentrum geneesmiddelen

In 2020 is een opdracht gegeven aan het Landelijk Cordinatiecentrum Geneesmiddelen (LCG) om de landelijke beschikbaarheid van geneesmiddelen voor de behandeling van COVID-19 te monitoren en te cordineren. De werkzaamheden van het LCG worden in 2021 en 2022 voortgezet. De kosten hiervoor zijn in 2021 en 2022 jaarlijks 1,9miljoen.

Inkoop beademingsapparatuur

Een aanvullend budget van 4,5miljoen is nodig om de overeenkomsten gestand te doen die in het voorjaar van 2020 zijn aangegaan voor de aankoop van beademingsapparatuur door het Ministerie van VWS en waarvoor in 2021 pas de levering zal plaatsvinden.

Inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen door VWS

Een aanvullend budget van circa 60,3miljoen is nodig om aan de betalingsverplichting te kunnen voldoen van de eerdere inkoop van medische mondmaskers door het Ministerie van VWS. Het gaat hierbij om overlopende verplichtingen uit 2020, die tot betaling en levering leiden in 2021.

Inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen door het LCH

Voor de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen door het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) is in 2021 een aanvullend incidenteel budget van 71miljoen benodigd. Met de verkregen voorschotten kan het LCH onder meer de additionele inkoop van FFP2- maskers, de afwikkeling van inkooporders uit 2020 en inkopen vanuit ProductieNL voortzetten.

Bijdragen aan agentschappen

Kosten CIBG inzake LCH

Dit betreft de kosten voor het projectbureau LCH binnen het CIBG en de transportkosten en facilitaire kosten van het landelijk consortium hulpmiddelen (LCH).

Extra kosten vaccinbeoordeling door aCBG

Op dit moment is het van het grootste belang vaccins tegen het coronavirus zo snel mogelijk goed te keuren, om verdere maatschappelijke en gezondheidsschade van de coronacrisis zoveel mogelijk tegen te gaan. Het aCBG moet als co-rapporteur hier extra menskracht voor inzetten. Om dit mogelijk te maken worden additionele middelen beschikbaar gesteld.

Licence