Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

11.513.176

214.500

11.727.676

‒ 9.249.304

2.478.372

‒ 154.487

11.727.676

11.603.616

5.691

          

Uitgaven

11.389.116

214.500

11.603.616

1.736.565

13.340.181

‒ 151.449

‒ 1.100.251

‒ 1.570.674

‒ 1.065.872

          

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

189.146

219.500

408.646

11.841

420.487

8.038

3.158

3.610

3.701

Subsidies

56.253

10.000

66.253

‒ 8.654

57.599

3.128

‒ 1.798

‒ 1.547

‒ 1.502

Toegang tot zorg en ondersteuning

13.780

0

13.780

‒ 5.188

8.592

‒ 694

‒ 773

‒ 749

‒ 734

Passende zorg en levensbrede ondersteuning

23.448

6.000

29.448

‒ 8.262

21.186

4.156

‒ 939

‒ 749

‒ 734

Inclusieve samenleving

6.236

4.000

10.236

3.151

13.387

‒ 334

‒ 86

‒ 49

‒ 34

Kennis en informatiebeleid

10.974

0

10.974

‒ 325

10.649

0

0

0

0

Overige

1.815

0

1.815

1.970

3.785

0

0

0

0

Opdrachten

85.771

212.000

297.771

‒ 3.646

294.125

‒ 2.793

‒ 2.747

‒ 2.546

‒ 2.500

Bovenregionaal gehandicaptenvervoer

61.204

0

61.204

0

61.204

0

0

0

0

Toegang tot zorg en ondersteuning

1.780

0

1.780

0

1.780

0

0

0

0

Passende zorg en levensbrede ondersteuning

3.005

0

3.005

1.482

4.487

‒ 82

0

0

0

Inclusiviteit

5.076

212.000

217.076

‒ 2.569

214.507

‒ 626

‒ 426

‒ 300

‒ 300

Kennis, informatie en innovatiebeleid

1.525

0

1.525

0

1.525

0

0

0

0

Aanbesteden Sociaal Domein

3.495

0

3.495

‒ 926

2.569

0

0

0

0

Overige

9.686

0

9.686

‒ 1.633

8.053

‒ 2.085

‒ 2.321

‒ 2.246

‒ 2.200

Bijdragen aan agentschappen

4.300

‒ 2.800

1.500

2.000

3.500

0

0

0

0

Overige

4.300

‒ 2.800

1.500

2.000

3.500

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

13.714

0

13.714

0

13.714

0

0

0

0

Overige

13.714

0

13.714

0

13.714

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

0

300

300

8.621

8.921

7.703

7.703

7.703

7.703

Overige

0

300

300

8.621

8.921

7.703

7.703

7.703

7.703

Storting/onttrekking begrotingsreserve

29.108

0

29.108

13.520

42.628

0

0

0

0

Stimulerings regeling wonen en zorg

29.108

0

29.108

13.520

42.628

0

0

0

0

          

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

11.199.970

‒ 5.000

11.194.970

1.724.724

12.919.694

‒ 159.487

‒ 1.103.409

‒ 1.574.284

‒ 1.069.573

Subsidies

168.589

‒ 5.000

163.589

‒ 1.939

161.650

‒ 2.823

‒ 1.516

‒ 3.425

‒ 7.639

Zorg merkbaar beter maken

84.254

0

84.254

1.634

85.888

‒ 3.588

‒ 3.334

‒ 3.392

‒ 6.814

Kennis, informatie en innovatiebeleid

41.013

‒ 5.000

36.013

‒ 923

35.090

7.660

8.620

8.091

8.052

Palliatieve zorg en ondersteuning

43.322

0

43.322

‒ 2.650

40.672

‒ 6.895

‒ 6.802

‒ 8.124

‒ 8.877

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bekostiging

10.889.200

0

10.889.200

1.684.400

12.573.600

‒ 191.800

‒ 1.114.700

‒ 1.583.000

‒ 1.074.100

Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)

4.039.200

0

4.039.200

34.400

4.073.600

8.200

35.300

17.000

25.900

Bijdrage Wlz

6.850.000

0

6.850.000

1.650.000

8.500.000

‒ 200.000

‒ 1.150.000

‒ 1.600.000

‒ 1.100.000

Inkomendoverdrachten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

18.132

0

18.132

18.875

37.007

19.602

200

‒ 390

‒ 263

Zorgdragen voor langdurige zorg

18.132

0

18.132

18.875

37.007

19.602

200

‒ 390

‒ 263

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

0

0

0

441

441

428

428

428

428

Overige

0

0

0

441

441

428

428

428

428

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

124.049

0

124.049

22.947

146.996

15.106

12.179

12.103

12.001

Uitvoeringskosten Sociale Verzekerings Bank

32.296

0

32.296

11.300

43.596

11.010

11.780

11.804

11.829

Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg

91.753

0

91.753

11.647

103.400

4.096

399

299

172

          

Ontvangsten

5.691

0

5.691

0

5.691

0

0

0

0

Overige

5.691

0

5.691

0

5.691

0

0

0

0

Toelichting
1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

Subsidies

Toegang tot zorg en ondersteuning

In het kader van het vervolgtraject van koplopergemeenten cliëntondersteuning is € 4,6 miljoen vanuit de begroting van VWS via het Gemeentefonds overgeboekt naar 18 gemeenten.

Inclusieve samenleving

De ophoging betreft uitgaven voor de in 2020 toegekende subsidies van de regeling SET-COVID-19 2.0. Deze subsidieregeling is inmiddels gesloten.

Passende zorg en levensbrede ondersteuning

De negatieve bijstelling betreft een kasschuif voor € 5 miljoen naar 2022 van de € 10 miljoen die bij begrotingsbehandeling van VWS beschikbaar zijn gesteld voor mantelzorgondersteuning met het amendement van 50PLUS. Daarnaast betreft € 2 miljoen een technische mutatie tussen het instrument subsidies en bijdrage aan agentschappen voor de uitvoering van de regeling Stimulering e-Health en bijna € 1 miljoen een overboeking naar het instrument Bijdrage aan medeoverheden voor Specifieke uitkeringen aan gemeenten in het kader van vrouwenopvang en mensenhandel. Daarnaast is op dit instrument een taakstelling van circa € 0,5 miljoen verwerkt om vooruitlopend op verwachte onderuitputting problematiek op de VWS-begroting op te kunnen vangen.

Opdrachten

Inclusiviteit

De bijstelling betreft overboekingen naar ander artikelen van de VWS-begroting voor het programma social trials dementie bij ZonMw (€ 0,5 miljoen) en publiekcampagnes in het kader van mantelzorg en Een tegen Eenzaamheid (circa € 1,5 miljoen). Daarnaast is sprake van enkele kleine overboekingen waar onder een bijdrage voor het College voor de Rechten van de Mens in het kader van toezicht op het VN-verdrag Handicap.

Bijdrage aan medeoverheden

Overige

Naast de overboeking van circa € 1 miljoen van Passende zorg en levensbrede ondersteuning is € 7,7 miljoen naar dit instrument overgeboekt vanuit het Gemeentefonds. De middelen worden vanaf 2021 via een Specifieke Uitkering beschikbaar gesteld vanuit de begroting van VWS voor onder meer de opvang van slachtoffers van mensenhandel en eergerelateerd geweld en loverboysproblematiek.

Storting/onttrekking begrotingsreserve

Stimuleringsregeling wonen en zorg

De niet-benutte middelen voor de Stimuleringsregeling wonen en zorg in 2020 worden met een kasschuif beschikbaar gesteld in 2021 voor het verstrekken van leningen voor de planontwikkeling van woonvormen voor ouderen.

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

Subsidies

Palliatieve zorg en ondersteuning

Voor het vervolg op het eerdere ZonMw programma «palliantie Meer dan zorg» is in 2021 € 1,9 miljoen benodigd . Het vervolgprogramma is gericht op het bundelen van kennis, het (door)ontwikkelen en het opschalen van kansrijke resultaten uit de nog af te ronden en afgeronde projecten uit het programma "palliantie Meer dan zorg". De bekostiging van dit nieuwe programma loopt via beleidsartikel 1. Daarnaast is via beleidsartikel 2 additioneel € 0,4 miljoen aan de instellingssubsidie Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) toegevoegd. Het resterende saldo betreft een aantal geringe mutaties.

Bekostiging

Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)

De uitgavenraming voor de BIKK is op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB) bijgesteld (€ 34,4 miljoen).

Bijdrage Wlz

Het doel van de rijksbijdrage Wlz is te voorkomen dat in het Fonds langdurige zorg (Flz) tekorten ontstaan. Als gevolg van de verwerking van realisatiecijfers en actuele ramingen in het Centraal Economisch Plan van het Centraal Planbureau (inzake premie-inkomsten van het Flz en de BIKK) wordt de rijksbijdrage Wlz verhoogd met € 1,7 miljard. De grootste oorzaak betreft de lagere Wlz-premies (raming en realisatie). Die premies leveren volgens de actuele cijfers in 2019, 2020 en 2021 samen € 1,4 miljard minder op dan geraamd in de begroting. De verhoging van de rijksbijdrage is niet relevant voor (toetsing aan) het uitgavenplafond en beïnvloedt ook het EMU-saldo niet.

Opdrachten

Zorgdragen voor langdurige zorg

Ten behoeve van de pgb-administratie is een nieuw PGB 2.0-systeem ontwikkeld. Dit systeem verzorgt de administratieve ondersteuning van budgethouders, zorgverleners, de verstrekkers (gemeente of zorgkantoor) en de SVB. Voor de doorontwikkeling en implementatie van dit PGB 2.0-systeem worden extra middelen ingezet. Dit betreft op het instrument opdrachten (€ 18,6 miljoen.

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

Uitvoeringskosten Sociale Verzekerings Bank

Ten behoeve van de pgb-administratie is een nieuw PGB 2.0-systeem ontwikkeld. Dit systeem verzorgt de administratieve ondersteuning van budgethouders, zorgverleners, de verstrekkers (gemeente of zorgkantoor) en de SVB. Voor de doorontwikkeling en implementatie van dit PGB 2.0-systeem worden extra middelen ingezet. Dit betreft op het instrument ZBO's/RWT (€ 11,3 miljoen).

Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg

Naar aanleiding van het wetsvoorstel ‘Toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis’ is vanaf 2021 de Wlz opengesteld voor de groep 18+ binnen de GGZ. Met de VNG is in december 2020 bestuurlijk afgesproken dat alle in 2020 ingediende aanvragen vanuit gemeenten uiterlijk 1 april 2021 door het CIZ zijn afgehandeld. In het laatste kwartaal van 2020 zijn er fors meer aanvragen binnengekomen dan verwacht waardoor een stuwmeer is ontstaan, Dit leidt tot een verhoogde inzet van capaciteit en financiële middelen bij het CIZ (€ 8,1 miljoen). Door deze extra inzet wordt de vertraging ten opzichte van de afgesproken deadline zoveel mogelijk beperkt. Bij de behandeling van dit wetsvoorstel is ook aandacht besteed aan de positie van jeugdigen onder de 18 jaar. De Tweede Kamer heeft als gevolg daarvan het amendement Bergkamp c.s. aangenomen. Hiermee wordt geregeld dat op een nader te bepalen moment, mits aan de randvoorwaarden wordt voldaan, dat ook jeugdigen met een psychische stoornis toegang kunnen krijgen tot de Wlz. Teneinde een soepele overheveling te kunnen faciliteren, start CIZ reeds met voorbereidende activiteiten. Dit leidt voor het CIZ tot meeruitgaven (€ 3,5 miljoen) .

Licence