Base description which applies to whole site

2.1 Beleidsartikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

Tabel 1 Budgettaire gevolgen van beleid vijfde incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x 1.000)

Stand ontwerpbegroting 2021 incl. NvW, amendementen en ISB's1

Mutaties 5eISB

Stand 5e ISB

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

VERPLICHTINGEN

12.051.799

987.500

13.039.299

0

0

0

0

Waarvan garantieverplichtingen

4.335.000

4.335.000

Waarvan overige verplichtingen

7.716.799

987.500

8.704.299

UITGAVEN

7.972.896

807.500

8.780.396

40.000

40.000

30.000

10.000

Waarvan juridisch verplicht

20%

34%

Subsidies (regelingen)

6.652.735

806.500

7.459.235

40.000

40.000

30.000

10.000

MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

41.217

41.217

Eurostars

18.000

18.000

Bevorderen Ondernemerschap

16.590

16.590

Cofinanciering EFRO, inclusief INTERREG

25.590

25.590

Bijdrage aan ROM's

7.330

7.330

Verduurzaming industrie

36.264

36.264

Startup-beleid

18.300

18.300

Urgendamaatregelen industrie

59.500

59.500

Invest-NL

10.582

10.582

Noodloket (TOGS)

1.600

1.600

Qredits

70.000

70.000

Tegemoetkoming vaste lasten

6.112.000

450.000

6.562.000

Tegemoetkoming vaste lasten Caribisch Nederland

17.800

1.500

19.300

Tegemoetkoming Starters

180.000

180.000

Omscholing naar tekortsectoren

37.500

37.500

Steunmaatregel mobiliteitscluster

0

30.000

30.000

40.000

40.000

30.000

10.000

TRSEC

0

325.000

325.000

Overige subsidies

462

462

Leningen

160.000

0

160.000

0

0

0

0

Bedrijfssteun

160.000

160.000

Garanties

307.740

0

307.740

0

0

0

0

BMKB

37.523

37.523

Groeifaciliteit

8.472

8.472

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

11.745

11.745

Garantie Ondernemingsfinanciering (Corona)

250.000

250.000

Opdrachten

10.998

0

10.998

0

0

0

0

Onderzoek en opdrachten

3.766

3.766

Caribisch Nederland

1.296

1.296

Regeldruk

2.271

2.271

Regiekosten regionale functie

665

665

Small Business Innovation Research

3.000

3.000

Bijdrage aan agentschappen

110.599

1.000

111.599

0

0

0

0

Bijdrage RVO.nl

110.068

1.000

111.068

Bijdrage Agentschap Telecom

531

531

Bijdrage aan ZBO's/RWTs

326.810

0

326.810

0

0

0

0

Bijdrage aan TNO

177.836

177.836

Kamer van Koophandel

123.498

123.498

Bijdrage aan NWO-TTW

25.476

25.476

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

402.864

0

402.864

0

0

0

0

Internationaal Innoveren

51.986

51.986

PPS-toeslag (voorheen TKI-toeslag)

166.411

166.411

TO2 (Deltares, MARIN en NLR)

59.682

59.682

Topsectoren overig

15.793

15.793

Ruimtevaart (ESA)

72.104

72.104

Bijdrage NBTC

9.239

9.239

Bijdragen organisaties

5.649

5.649

Economische ontwikkeling en technologie

10.000

10.000

EU-cofinanciering JTF

12.000

12.000

Storting begrotingsreserve

1.150

0

1.150

0

0

0

0

Storting reserve BMKB

1.150

1.150

ONTVANGSTEN

153.738

0

153.738

0

0

0

0

BMKB

33.000

33.000

Groeifaciliteit

8.000

8.000

Garantie Ondernemings-financiering (GO)

13.000

13.000

Luchtvaartkrediet-regeling

5.912

5.912

Rijksoctrooiwet

37.887

37.887

Eurostars

5.094

5.094

F-35

8.000

8.000

Bedrijfssteun

40.000

40.000

Diverse ontvangsten

2.845

2.845

1

Kamerstuk 35 677, nr. 1 en 2, Kamerstuk 35 685, nr. 1 en 2, Kamerstuk 35 723, nr. 1 en 2 en Kamerstuk 35 747, nr. 1 en 2.

Toelichting

In deze incidentele suppletoire begroting wordt het parlement om autorisatie verzocht voor het aangaan van verplichtingen en doen van uitgaven zoals vermeld in de Kamerbrief Aanvullingen op het economisch steun- en herstelpakket van 12maart 2021 met betrekking tot de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Caribisch Nederland en de steunmaatregel mobiliteitscluster en de Kamerbrief Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19 van 19maart 2021 met betrekking tot de tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19 (TRSEC).

Verplichtingen en uitgaven

Subsidies

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Het budget van de TVL wordt verhoogd met 450 mln. Deze verhoging houdt verband met verhoging van het vergoedingspercentage van de regeling voor het tweede kwartaal van 2021 van 85% naar 100%.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Caribisch Nederland

De regeling TVL Caribisch Nederland is gebaseerd op de TVL voor Europees Nederland en toegesneden op de lokale omstandigheden. Het budget van de regeling wordt voor het tweede kwartaal van 2021 met 1,5 mln verhoogd in verband met verhoging van het vergoedingspercentage van 85% naar 100%.

Steunmaatregel mobiliteitscluster

De omzetten in het mobiliteitscluster lopen sterk terug als gevolg van de coronacrisis, waardoor ook de R&D-investeringen onder grote druk staan. R&D is noodzakelijk om te kunnen blijven concurreren en om de klimaatopgaven te realiseren. Om de teruggang in R&D-investeringen te mitigeren is een subsidieregeling aangekondigd voor bedrijven in de automotive, luchtvaart en maritieme sectoren. De subsidie is bedoeld voor R&D-projecten die op korte termijn kunnen starten en een looptijd hebben van maximaal 4 jaar. Het budget voor de regeling is vastgesteld op 150 mln.

Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19 (TRSEC)

Het kabinet heeft in de Kamerbrief van 21januari jl. (Kamerstuk 35 420, nr. 217) aangekondigd minimaal 300 mln steun te verlenen aan de evenementensector in de vorm van een garantieregeling en heeft de Kamer op 19maart jl. een brief gestuurd met de nadere uitwerking van deze regeling.

De regeling is bedoeld voor organisatoren (en hun leveranciers) van evenementen die gepland staan tussen 1juli en 31december 2021. De regeling biedt vergoeding van gemaakte kosten indien het evenement door de rijksoverheid vanwege de epidemiologische situatie wordt verboden. Door de voor annulering gemaakte kosten te vergoeden behouden organisatoren liquiditeit om op termijn opnieuw te investeren en inkomsten te genereren, zodat de sector na de coronacrisis weer zelfstandig verder kan. Het plafond van de te verlenen subsidie en leningen bedraagt 385 mln. Dit bedrag is als verplichtingenbudget opgenomen. Het kasbudget van 325 mln is de raming van het uit te betalen bedrag.

Bijdrage RVO.nl

Het bedrag van 1 mln betreft een globale raming van de uitvoeringskosten van de TRSEC (zie boven).

Het kabinet monitort voortdurend hoe het pakket van generieke crisismaatregelen voor diverse economische actoren uitwerkt en of het pakket nog adequaat is. Als de uitgaven hoger uitvallen dan de huidige ramingen dan zal dit generaal worden gecompenseerd. Bij onderuitputting na definitieve beindiging van de crisismaatregelen vloeien de middelen terug naar het algemene beeld.

Licence