Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.1 Beleidsartikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

Tabel 1 Budgettaire gevolgen van beleid zesde incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x 1.000)

Stand ontwerpbegroting 2021 incl. NvW, amendementen en ISB's1

Mutaties 6eISB

Stand 6e ISB

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

VERPLICHTINGEN

13.039.299

401.000

13.440.299

0

0

0

0

Waarvan garantieverplichtingen

4.335.000

4.335.000

Waarvan overige verplichtingen

8.704.299

401.000

9.105.299

UITGAVEN

8.780.396

401.000

9.181.396

0

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht

34%

34%

Subsidies (regelingen)

7.459.235

0

7.459.235

0

0

0

0

MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

41.217

41.217

Eurostars

18.000

18.000

Bevorderen Ondernemerschap

16.590

16.590

Cofinanciering EFRO, inclusief INTERREG

25.590

25.590

Bijdrage aan ROM's

7.330

7.330

Verduurzaming industrie

36.264

36.264

Startup-beleid

18.300

18.300

Urgendamaatregelen industrie

59.500

59.500

Invest-NL

10.582

10.582

Noodloket (TOGS)

1.600

1.600

Qredits

70.000

70.000

Tegemoetkoming vaste lasten

6.562.000

6.562.000

Tegemoetkoming vaste lasten Caribisch Nederland

19.300

19.300

Tegemoetkoming Starters

180.000

180.000

Omscholing naar tekortsectoren

37.500

37.500

Steunmaatregel mobiliteitscluster

30.000

30.000

TRSEC

325.000

325.000

Overige subsidies

462

462

Leningen

160.000

400.000

560.000

0

0

0

0

Bedrijfssteun

160.000

400.000

560.000

Garanties

307.740

0

307.740

0

0

0

0

BMKB

37.523

37.523

Groeifaciliteit

8.472

8.472

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

11.745

11.745

Garantie Ondernemingsfinanciering (Corona)

250.000

250.000

Opdrachten

10.998

0

10.998

0

0

0

0

Onderzoek en opdrachten

3.766

3.766

Caribisch Nederland

1.296

1.296

Regeldruk

2.271

2.271

Regiekosten regionale functie

665

665

Small Business Innovation Research

3.000

3.000

Bijdrage aan agentschappen

111.599

1.000

112.599

0

0

0

0

Bijdrage RVO.nl

111.068

1.000

112.068

Bijdrage Agentschap Telecom

531

531

Bijdrage aan ZBO's/RWTs

326.810

0

326.810

0

0

0

0

Bijdrage aan TNO

177.836

177.836

Kamer van Koophandel

123.498

123.498

Bijdrage aan NWO-TTW

25.476

25.476

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

402.864

0

402.864

0

0

0

0

Internationaal Innoveren

51.986

51.986

PPS-toeslag (voorheen TKI-toeslag)

166.411

166.411

TO2 (Deltares, MARIN en NLR)

59.682

59.682

Topsectoren overig

15.793

15.793

Ruimtevaart (ESA)

72.104

72.104

Bijdrage NBTC

9.239

9.239

Bijdragen organisaties

5.649

5.649

Economische ontwikkeling en technologie

10.000

10.000

EU-cofinanciering JTF

12.000

12.000

Storting begrotingsreserve

1.150

0

1.150

0

0

0

0

Storting reserve BMKB

1.150

1.150

ONTVANGSTEN

153.738

0

153.738

50.000

66.700

66.700

66.700

BMKB

33.000

33.000

Groeifaciliteit

8.000

8.000

Garantie Ondernemings-financiering (GO)

13.000

13.000

Luchtvaartkrediet-regeling

5.912

5.912

Rijksoctrooiwet

37.887

37.887

Eurostars

5.094

5.094

F-35

8.000

8.000

Bedrijfssteun

40.000

40.000

50.000

66.700

66.700

66.700

Diverse ontvangsten

2.845

2.845

1

Kamerstuk 677, nr. 1 en 2, Kamerstuk 685, nr. 1 en 2, Kamerstuk 723, nr. 1 en 2, Kamerstuk 747, nr. 1 en 2 en Kamerstuk 780, nr. 1 en 2.

Toelichting

In deze incidentele suppletoire begroting wordt het parlement om autorisatie verzocht voor het aangaan van verplichtingen en doen van uitgaven zoals vermeld in de Kamerbrief Voucherkredietfaciliteitvan 2april 2021 met betrekking tot een faciliteit van maximaal 400 mln aan het garantiefonds SGR voor de verstrekking van liquiditeitsleningen (voucherkredieten) aan reisorganisaties en de Kamerbrief Noodpakket banen en economie van 17maart 2020 (Kamerstuk 35 420, nr. 2) met betrekking tot de uitvoeringskosten van RVO voor de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS).

Verplichtingen en uitgaven

Leningen

Voucherkredietfaciliteit reissector

Het kabinet stelt een faciliteit van maximaal 400 mln aan het garantiefonds SGR beschikbaar voor de verstrekking van liquiditeitsleningen (voucherkredieten) aan reisorganisaties, die tijdelijk onvoldoende middelen hebben om vouchers terug te betalen aan consumenten. Voorwaarde is dat de reisorganisaties deze middelen alleen kunnen inzetten voor het uitbetalen van verstrekte vouchers voor pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen. Het betreft vouchers die zijn afgegeven van 12maart t/m 31december 2020, onder de garantieregeling van SGR. Het maximaal te financieren bedrag per onderneming is 80% van de waarde van de aan de consument terug te betalen vouchers. Het krediet dat een reisonderneming kan aangaan is gemaximeerd op 50 mln.

Bijdrage aan agentschappen

Bijdrage RVO.nl

Voor de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) worden in 2021 bezwaar- en beroepschriften afgehandeld en wordt een steekproef onder bedrijven uitgevoerd. De kosten hiervan worden geraamd op 1,0 mln.

Ontvangsten

De aflossing op de voucherkredietfaciliteit zal in tranches plaatsvinden in de periode 2022 tot en met 2028. De raming van de ontvangsten is gebaseerd op de huidige inzichten bij een volledige benutting van de faciliteit. Afhankelijk van de daadwerkelijke benutting van de voucherkredietfaciliteit en de afloscapaciteit van de reisorganisaties zal de raming worden geactualiseerd.

Het kabinet monitort voortdurend hoe het pakket van generieke crisismaatregelen voor diverse economische actoren uitwerkt en of het pakket nog adequaat is. Als de uitgaven hoger uitvallen dan de huidige ramingen dan zal dit generaal worden gecompenseerd. Bij onderuitputting na definitieve beindiging van de crisismaatregelen vloeien de middelen terug naar het algemene beeld.

Licence