Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.1 Beleidsartikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

Tabel 1 Budgettaire gevolgen van beleid zevende incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x1.000)

Stand ontwerpbegroting 2021 incl. NvW, amendementen en ISB's1

Mutaties 7eISB

Stand 7eISB

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

VERPLICHTINGEN

13.440.299

3.366

13.443.665

50

50

50

50

Waarvan garantieverplichtingen

4.335.000

4.335.000

Waarvan overige verplichtingen

9.105.299

3.366

9.108.665

50

50

50

50

UITGAVEN

9.181.396

3.366

9.184.762

50

50

50

50

Waarvan juridisch verplicht

34%

36%

Subsidies (regelingen)

7.459.235

0

7.459.235

0

0

0

0

MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

41.217

41.217

Eurostars

18.000

18.000

Bevorderen Ondernemerschap

16.590

16.590

Cofinanciering EFRO, inclusief INTERREG

25.590

25.590

Bijdrage aan ROM's

7.330

7.330

Verduurzaming industrie

36.264

36.264

Startup-beleid

18.300

18.300

Urgendamaatregelen industrie

59.500

59.500

Invest-NL

10.582

10.582

Noodloket (TOGS)

1.600

1.600

Qredits

70.000

70.000

Tegemoetkoming vaste lasten

6.562.000

6.562.000

Tegemoetkoming vaste lasten Caribisch Nederland

19.300

19.300

Tegemoetkoming Starters

180.000

180.000

Omscholing naar tekortsectoren

37.500

37.500

Steunmaatregel mobiliteitscluster

30.000

30.000

TRSEC

325.000

325.000

Overige subsidies

462

462

Leningen

560.000

0

560.000

0

0

0

0

Bedrijfssteun

560.000

560.000

Garanties

307.740

0

307.740

0

0

0

0

BMKB

37.523

37.523

Groeifaciliteit

8.472

8.472

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

11.745

11.745

Garantie Ondernemingsfinanciering (Corona)

250.000

250.000

Opdrachten

10.998

0

10.998

0

0

0

0

Onderzoek en opdrachten

3.766

3.766

Caribisch Nederland

1.296

1.296

Regeldruk

2.271

2.271

Regiekosten regionale functie

665

665

Small Business Innovation Research

3.000

3.000

Bijdrage aan agentschappen

112.599

250

112.849

50

50

50

50

Bijdrage RVO.nl

112.068

250

112.318

50

50

50

50

Bijdrage Agentschap Telecom

531

531

Bijdrage aan ZBO's/RWTs

326.810

380

327.190

0

0

0

0

Bijdrage aan TNO

177.836

380

178.216

Kamer van Koophandel

123.498

123.498

Bijdrage aan NWO-TTW

25.476

25.476

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

402.864

2.736

405.600

0

0

0

0

Internationaal Innoveren

51.986

51.986

PPS-toeslag (voorheen TKI-toeslag)

166.411

2.736

169.147

TO2 (Deltares, MARIN en NLR)

59.682

59.682

Topsectoren overig

15.793

15.793

Ruimtevaart (ESA)

72.104

72.104

Bijdrage NBTC

9.239

9.239

Bijdragen organisaties

5.649

5.649

Economische ontwikkeling en technologie

10.000

10.000

EU-cofinanciering JTF

12.000

12.000

Storting begrotingsreserve

1.150

0

1.150

0

0

0

0

Storting reserve BMKB

1.150

1.150

ONTVANGSTEN

153.738

4.000

157.738

7.500

6.333

5.000

3.667

BMKB

33.000

33.000

Groeifaciliteit

8.000

8.000

Garantie Ondernemings-financiering (GO)

13.000

13.000

Luchtvaartkrediet-regeling

5.912

5.912

Rijksoctrooiwet

37.887

37.887

Eurostars

5.094

5.094

F-35

8.000

8.000

Bedrijfssteun

40.000

4.000

44.000

7.500

6.333

5.000

3.667

Diverse ontvangsten

2.845

2.845

1

Kamerstuk 35 677, nr. 1 en 2, Kamerstuk 35 685, nr. 1 en 2, Kamerstuk 35 723, nr. 1 en 2, Kamerstuk 35 747, nr. 1 en 2, Kamerstuk 35 780, nr. 1 en 2 en Kamerstuk 35 792, nr. 1 en 2.

Toelichting

In deze incidentele suppletoire begroting wordt het parlement om autorisatie verzocht voor het aangaan van verplichtingen en doen van uitgaven zoals vermeld in de Kamerbrief Pilots testen voor toegang en Fieldlabs van 6april 2021 met betrekking tot het FieldLab Evenementen en FieldLab Cafs en de Kamerbrief Aanvullingen op het economisch steun- en herstelpakket van 12maart 2021 met betrekking tot de regeling Steunmaatregel mobiliteitscluster. Daarnaast worden de renteontvangsten geraamd als gevolg van de Voucherkredietfaciliteit zoals vermeld in het toetsingskader risicoregelingen dat met de Kamerbrief Voucherkredietfaciliteit van 2april 2021 aan het parlement is verzonden.

Verplichtingen en uitgaven

Bijdrage aan agentschappen

Bijdrage RVO.nl

Voor de regeling Steunmaatregel mobiliteitscluster worden de uitvoeringskosten van RVO geraamd op 250.000 in 2021 en vervolgens 50.000 per jaar in 2022 tot en met 2026.

Bijdrage aan ZBO's/RWTs

FieldLab Cafs

Het FieldLab Cafs is een initiatief van het bedrijfsleven (Koninklijke Horeca Nederland en de Horeca Alliantie), wetenschap (TNO), GGD Utrecht, gemeente Utrecht en de rijksoverheid. In dit FieldLab wordt getracht middels praktijktests wetenschappelijke inzichten te vergaren over bezoekersgedrag en naleving van de maatregelen door bezoekers. Deze informatie kan bijdragen aan een veilige en verantwoorde heropening van cafs. De FieldLab Cafs zal plaatsvinden van 14 t/m 17april in vijf cafs in Utrecht. Tijdens dit experiment zullen de voorwaarden gelden die nu gedefinieerd zijn in de routekaart onder risiconiveau zorgelijk. De anderhalve meter maatregel zal dus niet losgelaten worden en gasten zullen een zitplaats hebben. Aangezien het om een experiment gaat, zullen alleen negatief geteste personen (met een testbewijs van max. 48 uur oud) mogen deelnemen. De geschatte doorlooptijd van het onderzoek is circa 6 weken en de kosten hiervan worden geraamd op 380.000,-.

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

FieldLab Evenementen

Voor het onderzoeksprogramma FieldLab Evenementen vindt na de succesvolle eerste fase van de tweede helft april t/m eind mei de tweede fase plaats. De doelstelling van deze tweede fase is om vast te stellen of ervaringen uit de eerste fase (acht praktijktesten) ook toepasbaar zijn bij grotere aantallen deelnemers. De focus ligt hierbij op de inzet van sneltesten, testbewijzen, crowdcontrol en andere opschalingsvragen. Deze opschalingstesten zullen pas na goedkeuring van het betrokken lokaal gezag worden gestart. Met fase 2 wordt het traject van testprojecten binnen het programma Fieldlab Evenementen afgerond. Na fase 2 zal het onderzoeksprogramma zich richten op kennisdeling en ondersteuning van de sector en de overheid. De kosten van fase 2 zijn geraamd op 2.736.000,-.

Het Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) Click is voor de Topsector Creatieve Industrie verantwoordelijk voor het opzetten en faciliteren van Publiek Private Samenwerkingen. Dit doet de TKI o.a. via de inzet van de PPS-regeling. Het publiek-private onderzoeksprogramma FieldLab Evenementen maakt hiervan gebruik en wordt daarmee gefinancierd.

Ontvangsten

Bedrijfssteun

In het kader van de Voucherkredietfaciliteit wordt van SGR 2% rente ontvangen over het opgenomen deel van de lening. Bij de raming is er vooralsnog vanuit gegaan dat de volledige faciliteit wordt gebruikt. De raming van de renteontvangsten zal worden herijkt op basis van de daadwerkelijke benutting van de Voucherkredietfaciliteit.

Het kabinet monitort voortdurend hoe het pakket van generieke crisismaatregelen voor diverse economische actoren uitwerkt en of het pakket nog adequaat is. Als de uitgaven hoger uitvallen dan de huidige ramingen dan zal dit generaal worden gecompenseerd. Bij onderuitputting na definitieve beindiging van de crisismaatregelen vloeien de middelen terug naar het algemene beeld.

Licence