Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 99 Nog onverdeeld

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid tweede incidentele suppletoire begroting SZW 2022 artikel 99 Nog onverdeeld
 

Stand ontwerp-begroting

Mutaties 2e ISB

Stand na 2e ISB

Mutatie

Mutatie

Mutatie

Mutatie

 

2022 na 1e ISB

  

2023

2024

2025

2026

Verplichtingen:

341.522

‒ 195.600

145.922

0

0

0

0

Uitgaven:

341.443

‒ 195.600

145.843

0

0

0

0

        

Overige beleidsuitgaven

341.443

‒ 195.600

145.843

0

0

0

0

Onvoorzien

341.443

‒ 195.600

145.843

0

0

0

0

        

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Energietoelage

Gemeenten zullen in 2022 via categoriale bijzondere bijstand een eenmalige tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen toekennen aan huishoudens met een laag inkomen. Voor de uitvoering en uitgifte van de eenmalige aanvullende tegemoetkoming – voor huishoudens met een laag inkomen - heeft het kabinet eerder een budget van € 200,0 miljoen beschikbaar gesteld. Daarvan is € 1,0 miljoen gereserveerd voor Caribisch Nederland. De overige middelen (€ 199,0 miljoen) worden via de algemene uitkering van het gemeentefonds aan gemeenten verstrekt. De middelen voor de verhoging (€ 480,0 miljoen) worden directn aan het Gemeentefonds toegevoegd. Het budget wordt met de meicirculaire van het Gemeentefonds uitgekeerd aan gemeenten.

Energiemaatregelen CN

Om het effect van de stijgende energieprijzen ook in Caribisch Nederland te dempen wordt additioneel € 3,4 miljoen toegevoegd aan de begroting van SZW. Dit komt bovenop de eerdere reservering van € 1,0 miljoen. De maatregelen zullen nader worden uitgewerkt.

Licence