Base description which applies to whole site

4.2 Onverdeeld

Tabel 29 Onverdeeld (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

101.522

44.400

145.922

18.844

164.766

81.138

110.124

106.404

127.108

          

Uitgaven

101.443

44.400

145.843

18.844

164.687

81.138

110.124

106.404

127.108

          
          

Onvoorzien

101.443

44.400

145.843

18.844

164.687

81.138

110.124

106.404

127.108

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van mutaties bij de 1e suppletoire begroting bedraagt € 18,8 miljoen in 2022 bij zowel de uitgaven als de verplichtingen. Onderstaand worden de grootste mutaties toegelicht.

Onvoorzien

  • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen van artikel 99 naar diverse artikelen binnen de SZW-begroting (- € 23,1 miljoen), onder andere naar artikel 96 voor een herschikking op apparaat.

  • 2. Er zijn diverse nieuwe reserveringen, vrijvallen en uitdelingen van bestaande reserveringen binnen de SZW-begroting (per saldo € 11,5

    miljoen). Hieronder valt onder andere een reservering voor de uitvoeringskosten voor transitie BBZ (€ 9,0 miljoen)

  • 3. Om beter aan te sluiten bij het verwachte kasritme van de uitgaven zijn er drie kasschuiven: voor experimenten no-risk polis van 2022 (- € 2,5 miljoen) naar 2024, voor de uitvoeringskosten NOW van 2023 (- € 6,6 miljoen) naar 2024 tot en met 2026 en voor Commissie Roemer van 2022 (- € 2,0 miljoen) naar 2023.

  • 4. Er is sprake van meerdere overboekingen met andere departementen (per saldo ‒ € 30,8 miljoen). De grootste is een overboeking naar het Gemeentefonds voor de decentralisatie-uitkering jeugdwerkloosheid (- € 33,1 miljoen). Verder is er een overboeking van de aanvullende post (AP) voor de aanbevelingen van de commissie Roemer (aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten) (€ 6,8 miljoen in 2022 oplopend naar € 53,0 miljoen in 2026).

  • 5. In het Coalitieakkoord is opgenomen dat het LKV jongeren niet wordt ingevoerd. Het LIV kan door de uitvoering op zijn vroegst in 2025 worden afgeschaft. Het bedrag dat in 2025 was gereserveerd voor de compensatie voor Wsw/beschut (afkomstig uit het LIV-budget), wordt daarom weer teruggeboekt (- 19,1 miljoen in 2025).

  • 6. De toedeling van het ministerie van Financiën voor de loonbijstelling 2022 (€ 31,3 miljoen) en de prijsbijstelling 2022 (€ 34,4 miljoen) worden in eerste instantie op dit artikel geboekt. Dit wordt op een later moment over de betreffende artikelen van de SZW-begroting verdeeld.

Licence