Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 51: Nog onverdeeld

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x € 1.000)

Budgettaire gevolgen van niet-beleid art. 51 (bedragen x € 1.000)

   

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutaties 2e incidentele suppletoire begroting

Stand 2e incidentele suppletoire begroting

Mutaties 3e incidentele suppletoire begroting

Stand 3e incidentele suppletoire begroting

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

              

Verplichtingen

22.637

0

22.637

80.074

102.711

0

0

‒ 12.400

90.311

    
              

Uitgaven

22.637

0

22.637

80.074

102.711

0

0

‒ 12.400

90.311

    
              

Prijsbijstelling

0

0

0

53.996

53.996

        

Loonbijstelling

0

0

0

19.923

19.923

        

Nog te verdelen

22.637

0

22.637

6.155

28.792

  

‒ 12.400

16.392

    
              

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    

Toelichting

Uitgaven

Nog te verdelen

Ten behoeve van de dekking voor het pilot Investeringsfonds duurzame landbouw wordt € 12,4 mln. overgeheveld naar Artikel 21.

Licence