Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.2 Artikel 50: Apparaat

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x € 1.000)

Budgettaire gevolgen van niet-beleid art. 50 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutaties 2e incidentele suppletoire begroting

Stand 2e incidentele suppletoire begroting

Mutaties 3e incidentele suppletoire begroting

Stand 3e incidentele suppletoire begroting

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

              

Verplichtingen

150.403

0

150.403

12.750

163.153

0

0

5.000

168.153

    
              

Uitgaven

150.403

0

150.403

12.750

163.153

0

0

5.000

168.153

    
              

Personele uitgaven

             

Eigen personeel

106.351

0

106.351

10.348

116.699

  

5.000

121.699

    

Externe inhuur

3.784

0

3.784

1.075

4.859

        

Overige personele uitgaven

3.944

0

3.944

‒ 2.282

1.662

        

Materiële uitgaven

             

ICT

510

0

510

0

510

        

Bijdrage aan SSO's (exclusief DICTU)

12.929

0

12.929

0

12.929

        

SSO DICTU

14.271

0

14.271

7.005

21.276

        

Overige materiële uitgaven

8.614

0

8.614

‒ 3.396

5.218

        
              

Ontvangsten

2.786

0

2.786

127

2.913

0

0

0

0

    

Toelichting

Personele uitgaven

Eigen personeel

In het kader van gebiedsgericht werken worden middelen beschikbaar gemaakt voor aanvullende personele capaciteit.

Bovenstaande kosten hebben een meerjarige doorwerking, deze zullen in een Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting 2023 inzichtelijk worden gemaakt en deze wordt voor de begrotingsbehandeling met de Kamer gedeeld.

Licence