Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 3 Effectieve Europese samenwerking

Tabel 1 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 3 Effectieve Europese samenwerking (incidentele suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting inclusief amendementen

Mutaties incidentele suppletoire begroting

Stand incidentele suppletoire begroting

Mutaties

Mutaties

Mutaties

Mutaties

  

2023

2023

2023

2024

2025

2026

2027

         
 

Verplichtingen

11 452 496

136 927

11 589 423

0

0

0

0

         
 

Uitgaven

11 557 597

0

11 557 597

33 222

33 886

34 564

35 255

         

3.1

Afdrachten aan de Europese Unie

11 409 093

0

11 409 093

0

0

0

0

         
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

       
 

BNI-afdrachten

5 117 680

0

5 117 680

0

0

0

0

 

BTW-afdrachten

1 276 364

0

1 276 364

0

0

0

0

 

Invoerrechten

4 834 846

0

4 834 846

0

0

0

0

 

Plastic-grondslag

180 203

 

180 203

    
         

3.2

Europees Ontwikkelingsfonds

100 313

0

100 313

0

0

0

0

         
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

       
 

Europees Ontwikkelingsfonds

100 313

0

100 313

0

0

0

0

         

3.3

Een hechtere Europese waardengemeenschap

11 000

0

11 000

0

0

0

0

         
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

       
 

Raad van Europa

11 000

0

11 000

0

0

0

0

         

3.4

Versterkte Nederlandse positie in de Unie

4 788

0

4 788

0

0

0

0

         
 

Subsidies (regelingen)

       
 

EIPA

348

0

348

0

0

0

0

         
 

Opdrachten

       
 

Programmatische ondersteuning: CECP

0

0

0

0

0

0

0

 

Europa College beurzenprogramma

190

0

190

0

0

0

0

 

Programmatische ondersteuning: Taskforce Verenigd Koninkrijk

0

0

0

0

0

0

0

         
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

       
 

Benelux bijdrage

4 250

0

4 250

0

0

0

0

         

3.5

Europese Vredesfaciliteit

32 403

0

32 403

33 222

33 886

34 564

35 255

         
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

       
 

Europese Vredesfaciliteit

32 403

0

32 403

33 222

33 886

34 564

35 255

         

Ontvangsten

 

2 708 961

0

2 708 961

0

0

0

0

         

3.10

Diverse ontvangsten EU

1 208 711

0

1 208 711

0

0

0

0

         
 

Invoerrechten

1 208 711

0

1 208 711

    
 

Overige ontvangsten EU

0

0

0

    
         

3.11

Europees herstelfonds

1 500 000

0

1 500 000

0

0

0

0

         

3.30

Restitutie Raad van Europa

250

0

250

0

0

0

0

Toelichting verplichtingen en uitgaven

Vanwege een initiële ophoging van het financieringsplafond van de Europese Vredesfaciliteit (EPF) met EUR 2 miljard (in 2018 prijzen, conform Europese begrotingssystematiek) en de daaruit voortvloeiende stijging van de Nederlandse bijdrage aan het EPF worden enkele mutaties op de begroting doorgevoerd. Gebaseerd op een BNI-sleutel van 5,9% en op basis van lopende prijzen wordt het verplichtingenbudget voor de Nederlandse EPF-bijdrage voor 2023 verhoogd met EUR 136,9 miljoen. Het jaarlijkse uitgavenbudget stijgt met EUR 33,2 miljoen in 2024 oplopend tot EUR 35,3 miljoen in 2027.

De EPF is een instrument dat twee financieringspijlers omvat. De pijler «operaties» financiert de gemeenschappelijke kosten van missies en operaties in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) en maakt onderdeel uit van de begroting van het Ministerie van Defensie. De tweede pijler «steunmaatregelen» staat op de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en financiert acties van de EU ten behoeve van derde landen, regionale of internationale organisaties, op grond van de artikelen 28 en 30 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU). Hierbij gaat het om acties ter versterking van de militaire en defensiecapaciteit en acties ter ondersteuning van de militaire aspecten van vredes­ondersteunende operaties. Omdat de verdeling van de ophoging over de twee financieringspijlers op dit moment nog niet bekend is, is in overleg met het Ministerie van Defensie en het Ministerie van Financiën afgesproken om de volledige stijging van de Nederlandse bijdrage aan het EPF te verwerken op de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Een interdepartementale overheveling zal plaatsvinden indien de verhouding tussen de daadwerkelijke uitgaven op de twee pijlers wijzigt.

Licence