Base description which applies to whole site

2.1 Beleidsartikel 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

Tabel 1 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2023 incl. NvW

Mutaties ISB

Stand ISB

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

13.989.888

520.500

14.510.388

0

0

0

0

        

Uitgaven

15.969.367

542.400

16.511.767

0

0

0

0

        

Subsidies (regelingen)

15.202.106

366.800

15.568.906

0

0

0

0

Missiegedraven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)

64.334

 

64.334

    

Hernieuwbare Energietransitie (HER+)

45.540

 

45.540

    

Energie-efficiency

2.368

 

2.368

    

Green Deals

500

 

500

    

Demonstratieregeling Klimaat- en Energie-innovatie (DEI+)

93.188

 

93.188

    

Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS)

5.296

 

5.296

    

Projecten Klimaat en Energieakkoord

10.345

 

10.345

    

SDE

591.000

 

591.000

    

SDE+

2.851.461

‒ 153.700

2.697.761

    

SDE++

52.600

 

52.600

    

Aardwarmte

17.500

 

17.500

    

ISDE-regeling

387.200

 

387.200

    

Compensatie Energie-intensieve bedrijven (ETS)

0

 

0

    

Carbon Capture Storage (CCS)

4.580

 

4.580

    

Hoge Flux Reactor

6.401

 

6.401

    

Caribisch Nederland

22.644

 

22.644

    

Overige subsidies

26.507

 

26.507

    

Opschalingsinstrument waterstof

21.100

 

21.100

    

Investeringen waterstofbackbone

233.320

 

233.320

    

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

4.000

 

4.000

    

Subsidieondersteuning verduurzaming MKB

0

 

0

    

IPCEI waterstof

160.000

 

160.000

    

Vulmaatregelen gasopslag

633.250

520.500

1.153.750

    

Infrastructuur Duurzame Industrie (PIDI)

12.140

 

12.140

    

Schadeafhandeling mijnbouw Limburg

3.337

 

3.337

    

Maatschappelijke Investeringssubsidie Warmtenetten (MIW)

130.000

 

130.000

    

NGF-project NieuweWarmteNu!

75.000

 

75.000

    

Tijdelijk prijsplafond energie kleinverbruikers 2023

9.748.495

 

9.748.495

    
        

Leningen

9.000

0

9.000

0

0

0

0

Lening EBN

9.000

 

9.000

    

Lening EBN voor vullen Bergermeer

0

 

0

    
        

Garanties

0

175.600

175.600

0

0

0

0

Verliesdeclaratie aardwarmte

0

 

0

    

Garantie CCS/Porthos

0

175.600

175.600

    
        

Opdrachten

81.500

0

81.500

0

0

0

0

Onderzoek mijnbouwbodembeweging

3.410

 

3.410

    

SodM onderzoek

2.500

 

2.500

    

Uitvoeringsagenda klimaat

473

 

473

    

Klimaat mondiaal

347

 

347

    

Onderzoek en opdrachten

41.490

 

41.490

    

Programma Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER)

15.280

 

15.280

    

Energiehulp Oekraïne

18.000

 

18.000

    
        

Bijdrage aan agentschappen

117.894

0

117.894

0

0

0

0

Bijdrage RVO.nl

92.134

 

92.134

    

Bijdrage Agentschap Telecom

7.492

 

7.492

    

Bijdrage NEa

13.030

 

13.030

    

Bijdrage KNMI

1.430

 

1.430

    

Bijdrage NVWA

914

 

914

    

Bijdrage RIVM

1.061

 

1.061

    

Bijdrage RWS

1.833

 

1.833

    
        

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

146.393

0

146.393

0

0

0

0

Doorsluis COVA-heffing

111.000

 

111.000

    

TNO kerndepartement

33.602

 

33.602

    

TNO SodM

1.791

 

1.791

    
        

Bijdrage aan medeoverheden

399.700

0

399.700

0

0

0

0

Uitkoopregeling

0

 

0

    

Regeling toezicht energiebesparingsplicht

13.200

 

13.200

    

Uitvoeringskosten klimaat medeoverheden

386.500

 

386.500

    
        

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

12.774

0

12.774

0

0

0

0

Nuclear Research Group (NRG)

7.930

 

7.930

    

Internationale contributies

1.681

 

1.681

    

PBL Rekenmeesterfunctie

2.156

 

2.156

    

ILT handhaving F-gassen

1.007

 

1.007

    
        

Storting/onttrekking begrotingsreserve

0

0

0

0

0

0

0

Storting in begrotingsreserve duurzame energie en klimaattransitie

0

 

0

    

Storting in begrotingsreserve aardwarmte

0

 

0

    
        

Ontvangsten

4.505.077

21.900

4.526.977

0

0

0

0

Ontvangsten COVA

111.000

 

111.000

    

Opbrengst heffing ODE (SDE++)

225.000

 

225.000

    

Ontvangsten zoutwinning

2.511

 

2.511

    

Onttrekking reserve duurzame energie en klimaattransitie

454.186

 

454.186

    

ETS-ontvangsten

1.400.000

 

1.400.000

    

Diverse ontvangsten

12.380

21.900

34.280

    

Heffing gasleveringszekerheid

0

 

0

    

Ontvangsten lening EBN Bergermeer

2.300.000

 

2.300.000

    
Tabel 2 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2023 incl. NvW

Mutaties ISB

Stand ISB

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

13.989.888

520.500

14.510.388

0

0

0

0

waarvan garantieverplichtingen

44.200

175.600

219.800

    

waarvan overige verplichtingen

13.945.688

344.900

14.290.588

0

0

0

0

Budgetflexibiliteit

De budgetflexibiliteit bij de ontwerpbegroting 2023 was ongeveer 24%, ofwel 76% van het beschikbare kasbudget 2023 was al juridisch verplicht. Er vanuit gaande dat de regeling voor het tijdelijke prijsplafond voor de energiekosten medio december wordt gepubliceerd en de hiervoor in 2023 benodigde kasmiddelen (€ 9,75 mld) die per nota van wijziging aan de EZK begroting zijn toegevoegd daarmee ook juridisch verplicht zijn, stijgt het percentage juridisch verplicht naar 88%. Dit hoge percentage wordt vooral veroorzaakt door de langjarige verplichtingen die onder de SDE en SDE+ zijn aangegaan. Ook voor de subsidieregelingen DEI+, HER+, MOOI en ISDE zijn verplichtingen aangegaan die in 2023 uitbetaald dienen te worden.

Toelichting

In deze incidentele suppletoire begroting wordt het parlement om autorisatie verzocht voor het aangaan van verplichtingen en doen van uitgaven voor de vulmaatregel gasopslag, zoals voorgesteld in de Kamerbrief Gasleveringszekerheid en gasopslag van 9 december 2022 en de garantieregeling voor Porthos, zoals voorgesteld in de Kamerbrief Garantieregeling Porthos van 9 december 2022.

Verplichtingen en uitgaven

Subsidies

Dekking Porthos uit de SDE+

Dekking voor de garantieregeling aan Porthos komt uit de SDE-middelen. Het Porthos project levert namelijk een aanzienlijke bijdrage aan de CO2-reductie doelen van de industrie.

Vulmaatregelen gasopslag

In verlengde van de subsidie die afgelopen vulseizoen aan EBN is verleend ten behoeve van het vullen van de gasopslag Bergermeer, verleent het kabinet een subsidie aan EBN om gas op te slaan in de gasopslag Bergermeer. Deze opdracht bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste krijgt EBN de opdracht om tot 6,7 TWh aan gas (het volume wat volgens het productieplan van EBN op 1 januari nog in de opslag zit) waar mogelijk ‘door te rollen’. Dit betekent dat EBN gas wat in de opslag zit, laat zitten tot het eerste kwartaal van 2024 en ander gas aankoopt om aan de voor het eerste kwartaal van 2023 aangegane verkoopverplichtingen te voldoen. Dit ‘doorrollen’ draagt bij aan de ambitie van het kabinet om met zo goed mogelijk gevulde gasopslagen de winter uit te komen. Ten tweede krijgt EBN de opdracht om zo snel mogelijk (bij voorkeur per januari) te beginnen met het vullen van gasopslag Bergermeer. Het kabinet geeft EBN opdracht om Bergermeer tot 15–20 TWh te vullen, voor zover de markt dit niet doet. Ook aan deze opdracht worden, evenals afgelopen jaar het geval is geweest, voorwaarden verbonden om te voorkomen dat gas tegen een te hoge aankoopprijs en te negatieve zomer/winterspread wordt ingekocht. In totaal subsidieert het kabinet EBN om tot 15-20 TWh in te kopen. Dit is inclusief het deel wat EBN kan doorrollen. Hiervoor is maximaal € 520,5 mln aan subsidie nodig. Uitgangspunt is dat deze kosten worden gedragen door de gebruikers, hiervoor wordt als bekend gewerkt aan een heffing op geboekte capaciteit voor transport via het landelijk gastransportnet van GTS (bovenop - maar niet in - de tarieven voor gastransport). Deze ontvangsten worden pas in 2024 verwacht.

Garanties

Garantieregeling Porthos

In de Kamerbrief Garantieregeling Porthos van 9 december stelt het kabinet voor om aan de initiatiefnemers (EBN, Gasunie, Havenbedrijf Rotterdam) van het CCS-project Porthos een garantie te verstrekken om vertraging van het project, en in het uiterste geval zelfs mogelijk afstel, te voorkomen. De garantie ziet toe op het scenario dat de benodigde natuurwetvergunning niet verkregen wordt. De garantie zal onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring en met terugwerkende kracht lopen van 12 december 2022 t/m 31 december 2023. De verplichtingen en eventuele kasuitgaven door het Rijk en premie ontvangsten vanuit de Porthos partijen zullen echter pas in 2023 plaatsvinden. De garantie dekt een aanzienlijk deel van de door Porthos aan te gane financiële verplichtingen met externe partijen benodigd voor de bouw van het project in voornoemde periode, met een maximum van € 175,6 mln. De garantie is eenmalig en schept geen precedent voor toekomstige projecten.

Ontvangsten

Diverse ontvangsten

Voor het verkrijgen van de garantie dient Porthos een marktconforme premie te betalen. Deze is becijferd op € 21,9 mln en wordt via de begroting in een risicovoorziening gestort.

Licence