Base description which applies to whole site

3.4 Beleidsartikel 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

Tabel 18 Budgettaire gevolgen van beleid art. 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

13.736.744

1.015.944

14.752.688

11.483.395

26.236.083

86.532

64.746

36.421

15.444

          

Uitgaven

6.084.453

10.429.614

16.514.067

‒ 7.171.941

9.342.126

‒ 3.053.753

‒ 740.558

‒ 105.684

86.348

          

Subsidies (regelingen)

5.441.611

10.064.395

15.506.006

‒ 7.195.773

8.310.233

‒ 3.062.977

‒ 749.297

‒ 115.098

76.615

Missiegedraven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)

64.334

‒ 100

64.234

‒ 157

64.077

925

525

‒ 172

‒ 205

Hernieuwbare Energietransitie (HER+)

45.540

‒ 100

45.440

 

45.440

    

Energie-efficiency

2.368

 

2.368

 

2.368

    

Green Deals

500

 

500

 

500

    

Demonstratieregeling Klimaat- en Energie-innovatie (DEI+)

93.188

 

93.188

614

93.802

14.010

7.290

6.390

2.580

Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS)

5.296

2.300

7.596

‒ 4.872

2.724

    

Projecten Klimaat en Energieakkoord

10.345

 

10.345

5.891

16.236

9.295

6.600

6.600

9000

SDE

591.000

 

591.000

‒ 365.000

226.000

‒ 379.000

   

SDE+

2.851.461

‒ 234.500

2.616.961

‒ 1.495.230

1.121.731

‒ 2.669.146

‒ 681.142

21.193

31.052

SDE++

52.600

 

52.600

62.375

114.975

 

‒ 26.426

‒ 44.044

‒ 66.066

Aardwarmte

17.500

 

17.500

 

17.500

    

ISDE-regeling

387.200

 

387.200

‒ 6.880

380.320

    

Carbon Capture Storage (CCS)

4.580

 

4.580

‒ 1.410

3.170

‒ 1.716

‒ 1.600

‒ 267

 

Hoge Flux Reactor

6.401

 

6.401

 

6.401

    

Caribisch Nederland

10.644

12.000

22.644

1.300

23.944

    

Overige subsidies

26.507

 

26.507

65

26.572

    

Opschalingsinstrument waterstof

254.420

 

254.420

‒ 191.320

63.100

‒ 57.160

‒ 44.160

17.840

82.000

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

4.000

 

4.000

‒ 2.000

2.000

‒ 5.000

‒ 8.100

‒ 3.909

1.739

Subsidieondersteuning verduurzaming MKB

0

15.800

15.800

 

15.800

    

IPCEI waterstof

160.000

 

160.000

64.038

224.038

24.815

‒ 2.284

‒ 118.729

16.515

Vulmaatregelen gasopslag

633.250

520.500

1.153.750

 

1.153.750

    

Infrastructuur Duurzame Industrie (PIDI)

12.140

 

12.140

‒ 4.167

7.973

    

Schadeafhandeling mijnbouw Limburg

3.337

 

3.337

 

3.337

    

Maatschappelijke Investeringssubsidie Warmtenetten (MIW)

130.000

 

130.000

 

130.000

    

NGF-project NieuweWarmteNu!

75.000

 

75.000

‒ 1.585

73.415

    

Tijdelijk prijsplafond energie kleinverbruikers 2023

0

9.748.495

9.748.495

‒ 6.118.735

3.629.760

    

Tegemoetkoming blokaansluitingen

0

 

0

861.300

861.300

    
          

Leningen

9.000

65.000

74.000

0

74.000

0

0

0

0

Lening EBN

9.000

 

9.000

 

9.000

    

Lening InvestNL

0

65.000

65.000

 

65.000

    
          

Garanties

0

175.600

175.600

0

175.600

0

0

0

0

Garantie CCS/Porthos

0

175.600

175.600

 

175.600

    
          

Opdrachten

63.500

18.200

81.700

3.631

85.331

‒ 2.974

‒ 2.859

181

0

Onderzoek mijnbouwbodembeweging

3.410

 

3.410

‒ 250

3.160

‒ 250

‒ 250

  

SodM onderzoek

2.500

 

2.500

‒ 583

1.917

‒ 309

‒ 194

‒ 19

 

Uitvoeringsagenda klimaat

473

 

473

 

473

    

Klimaat mondiaal

347

 

347

718

1.065

    

Onderzoek en opdrachten

41.490

200

41.690

4.635

46.325

‒ 2.415

‒ 2.415

200

 

Programma Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER)

15.280

 

15.280

‒ 889

14.391

    

Energiehulp Oekraïne

0

18.000

18.000

 

18.000

    
          

Bijdrage aan agentschappen

115.371

2.523

117.894

24.551

142.445

8.933

9.033

9.233

9.733

Bijdrage RVO.nl

89.611

2.523

92.134

23.360

115.494

1.433

1.433

1.433

1.433

Bijdrage Agentschap Telecom

7.492

 

7.492

‒ 2.450

5.042

    

Bijdrage NEa

13.030

 

13.030

4.210

17.240

7.500

7.600

7.800

8.300

Bijdrage KNMI

1.430

 

1.430

115

1.545

    

Bijdrage NVWA

914

 

914

 

914

    

Bijdrage RIVM

1.061

 

1.061

‒ 1.054

7

    

Bijdrage RWS

1.833

 

1.833

370

2.203

    
          

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

146.393

0

146.393

6.114

152.507

3.265

2.565

0

0

Doorsluis COVA-heffing

111.000

 

111.000

 

111.000

    

TNO kerndepartement

33.602

 

33.602

6.114

39.716

3.265

2.565

  

TNO SodM

1.791

 

1.791

 

1.791

    
          

Bijdrage aan medeoverheden

295.804

103.896

399.700

‒ 11.852

387.848

0

0

0

0

Uitkoopregeling

0

 

0

500

500

    

Regeling toezicht energiebesparingsplicht

13.200

 

13.200

‒ 352

12.848

    

Uitvoeringskosten klimaat medeoverheden

282.604

103.896

386.500

‒ 12.000

374.500

    
          

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

12.774

0

12.774

1.388

14.162

0

0

0

0

Nuclear Research Group (NRG)

7.930

 

7.930

‒ 160

7.770

    

Internationale contributies

1.681

 

1.681

548

2.229

    

PBL Rekenmeesterfunctie

2.156

 

2.156

 

2.156

    

ILT handhaving F-gassen

1.007

 

1.007

1000

2.007

    
          
          

Ontvangsten

4.505.077

21.900

4.526.977

69.835

4.596.812

150.000

380.000

480.000

380.000

Ontvangsten COVA

111.000

 

111.000

 

111.000

    

Opbrengst heffing ODE (SDE++)

225.000

 

225.000

 

225.000

    

Ontvangsten zoutwinning

2.511

 

2.511

 

2.511

    

Onttrekking reserve duurzame energie en klimaattransitie

454.186

 

454.186

 

454.186

    

ETS-ontvangsten

1.400.000

 

1.400.000

 

1.400.000

150.000

250.000

350.000

250.000

Diverse ontvangsten

12.380

21.900

34.280

6.335

40.615

    

Ontvangsten WOZ

0

 

0

63.500

63.500

    

Heffing gasleveringszekerheid

0

 

0

 

0

 

130.000

130.000

130.000

Ontvangsten lening EBN Bergermeer

2.300.000

 

2.300.000

 

2.300.000

    
Tabel 19 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

13.736.744

1.015.944

14.752.688

11.483.395

26.236.083

86.532

64.746

36.421

15.444

waarvan garantieverplichtingen

44.200

153.700

197.900

 

197.900

    

waarvan overige verplichtingen

13.692.544

862.244

14.554.788

11.483.395

26.038.183

86.532

64.746

36.421

15.444

Budgetflexibiliteit

De oorspronkelijke budgetflexibiliteit in de Ontwerpbegroting 2023 was ongeveer 24%, ofwel 76% van het beschikbare kasbudget was al juridisch verplicht en het restant was bestuurlijk gebonden. Van het budget van € 9,34 mld dat resteert nadat alle wijzigingen van de ISB's en de 1e suppletoire begroting verwerkt zijn is naar schatting € 4,85 mld (52%) juridisch verplicht, het overige budget is bestuurlijk gebonden.

Na de Ontwerpbegroting is via Incidentele Suppletoire begrotingen in totaal ruim € 10,4 mld aan artikel 4 toegevoegd. Bij 1e suppletoire begroting wordt vervolgens het beschikbare kasbudget per saldo met € 7,2 mld verlaagd. Met name op de middelen die bij ISB toegevoegd zijn voor het Tijdelijk prijsplafond energie kleinverbruikers 2023 (€ 9,75 mld) vindt bij 1e suppletoire begroting een correctie plaats van € 6,12 mld: het restantbudget van € 3,63 mld is juridisch verplicht. Bij 1e suppletoire wet wordt het voor de SDE en de SDE+ beschikbare kasbudget met € 1,86 mld verlaagd: het restantbudget is vanwege de gestegen energieprijzen slechts voor een klein deel juridisch verplicht, het restant is bestuurlijk gebonden. Tegenover deze verlagingen staat een verhoging van het budget voor de regeling tegemoetkoming blokaansluitingen van € 0,86 mld: deze middelen zijn nog niet juridisch verplicht, maar wel bestuurlijk gebonden. Bij ISB is voor de vulmaatregelen gasopslag (seizoen 2023-2024) € 520,5 mln en voor de garantstelling voor het Porthos-project € 175,6 mln aan budget toegevoegd: ook deze budgetten zijn nog niet juridisch verplicht, maar wel bestuurlijk gebonden.

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget 2023 wordt per saldo met € 11,5 mld opgehoogd. De belangrijkste ophogingen (groter dan € 10 mln) zijn de volgende:

 • Voor het Tijdelijk prijsplafond energie kleinverbruikers 2023 zijn er in 2022 minder verplichtingen aangegaan dan oorspronkelijk werd verwacht. De verplichtingen schuiven daarmee door naar 2023: het verplichtingenbudget wordt hiervoor met € 6,7 mld opgehoogd.

 • Het verplichtingenbudget van de SDE++-regeling wordt per saldo met € 2,5 mld verhoogd. € 3 mld wordt aan het SDE++-budget toegevoegd om de ophoging van het subsidieplafond voor 2023 van € 5 mld naar € 8 mld te financieren. Daartegenover staat een verlaging van € 500 mln die wordt overgeheveld naar het ministerie van Financiën om de kapitaalversterking van Stedin te financieren.

 • Om ook huishoudens met een blokaansluiting in 2023 een passende tegemoetkoming te bieden in de door hen gemaakte energiekosten is de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen (TTB) opengesteld. Hiervoor wordt € 861,3 mln aan de EZK-begroting toegevoegd. Zie voor een uitgebreide toelichting bij de Uitgaven.

 • Omdat de subsidie aan Gasunie voor het aanleggen van de waterstofbackbone is uitgesteld naar 2023, wordt het niet-gebruikte verplichtingenbudget van 2022 (€ 750 mln) aan het budget voor 2023 toegevoegd.

 • De in 2022 aan de EZK-begroting toegevoegde Klimaatfondsmiddelen (€ 600 mln) voor golf 3 van de Important Projects of Common European Interest op het gebied van waterstof (IPCEI Waterstof) zijn niet tot verplichting gekomen en worden daarom doorgeschoven en toegevoegd aan de begroting 2023.

 • € 51,6 mln aan ongebruikte Klimaatfondsmiddelen 2022 (verplichtingenbudget) voor de Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER) wordt doorgeschoven naar 2023.

 • € 42,4 mln wordt toegevoegd aan het budget van de Demonstratieregeling Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+). Vanuit artikel 2 is € 33,6 mln toegevoegd voor de openstelling van de DEI+-Industrie en vanuit de begroting van BZK is € 9 mln overgeheveld als bijdrage aan de DEI+-Aardgasloze wijken.

 • € 23,4 mln wordt toegevoegd aan het RVO-uitvoeringsbudget ter financiering van de tekorten ontstaan door de intensievere inzet van RVO op het gebied van de uitvoering van klimaat- en energieregelingen. Zie voor een uitgebreide toelichting bij Uitgaven.

 • € 12 mln wordt overgeheveld naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-Compensatiefonds als ondersteuning van decentrale overheden bij het proces van het opstellen en uitvoeren van Regionale Energie Strategieën (RES'en) in 2023.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt per saldo met € 7,2 mld verlaagd. Dit wordt voornamelijk verklaard door de volgende mutaties (groter dan € 10 mln).

Subsidies

Demonstratieregeling energie- en klimaatinnovatie (DEI+)

De verhoging van het DEI+-budget in de jaren 2024 tot en met 2027 hangt samen met de bovengenoemde bijdragen vanuit artikel 2 (DEI+-Industrie) en vanuit de begroting van het ministerie van BZK (DEI+-Aardgasloze wijken).

SDE

De sterk gestegen energieprijzen hebben ertoe geleid dat er de komende jaren vrijwel geen subsidievoorschotten zullen worden verstrekt op de SDE-, SDE+- en de SDE++-regelingen. Hierdoor ontstaat er veel ruimte binnen de SDE-middelen. Deze ruimte wordt voor in totaal € 744 mln (waarvan € 365 mln in 2023) ingezet ter dekking van de kosten van de energiemaatregelen die het kabinet genomen heeft (onder andere het prijsplafond).

SDE+

Ook op de SDE+-middelen is door de gestegen energieprijzen ruimte ontstaan. Deze middelen worden daarom over de periode 2023-2025 met in totaal € 4,8 mld verlaagd, waarvan € 1,5 mld betrekking heeft op 2023. Een deel van de verlaging (€ 4,3 mld, waarvan € 0,9 mld in 2023) wordt ingezet ter dekking van de kosten van de energiemaatregelen. € 500 mln wordt in 2023 overgeheveld naar het ministerie van Financiën om de kapitaalversterking van Stedin te financieren. Ook vindt er in 2023 een verschuiving van € 62,4 mln naar het SDE++-budget plaats ter dekking van het tekort op de financiering van de statistische overdracht aan Denemarken, dat is ontstaan doordat een betaling die was voorzien in 2022 is doorgeschoven naar 2023. Tenslotte wordt in totaal € 127 mln (waarvan € 63,5 mln al in 2022 gerealiseerd) aan opbrengsten van de tenders Wind op Zee voor de kavels 6 en 7 van windpark Hollandse Kust (West) aan het SDE+-budget toegevoegd: deze middelen worden voor het grootste deel naar de jaren 2024 e.v. geschoven, omdat de inpassingskosten gerelateerd aan de aanleg van nieuwe windparken op zee die de betrokken departementen moeten maken vooral in die latere jaren vallen.

SDE++

Het SDE++-budget 2023 wordt met € 62,4 mln opgehoogd vanuit de SDE+-middelen ter dekking van het tekort op de financiering van de statistische overdracht aan Denemarken.

Opschalingsinstrument waterstof

Op de middelen voor realisatie van de waterstofbackbone door GasUnie wordt een kasschuif doorgevoerd van 2023, 2024 en 2025 naar latere jaren, dit om de beschikbare middelen in lijn te brengen met de verwachte bevoorschotting aan GasUnie op basis van de ingediende subsidieaanvraag, het uitrolplan en daarbij geleverde meerjarenbegroting.

IPCEI Waterstof

Nu de beschikkingen voor IPCEI Waterstof golf 2 (waterstofproductie door elektrolyse) afgegeven zijn, is er meer zicht op de verwachte uitfinanciering van deze beschikkingen. Met een kasschuif wordt het benodigde kasbudget vanuit de jaren 2025 en 2026 in de jaren 2023, 2024, 2027 en 2028 geplaatst.

Tijdelijk prijsplafond energie kleinverbruikers 2023

Omdat de energieprijzen sinds het begin van 2023 een sterk dalende trend vertonen, is de verwachting dat de kosten gemoeid met het prijsplafond energie voor kleinverbruikers in 2023 sterk zullen dalen. Daarom wordt het (kas)budget met een bedrag van € 6.119 mln naar beneden bijgesteld.

Tegemoetkoming blokaansluitingen

De ongekende prijsstijgingen in de energiemarkt hebben ertoe geleid dat de betaalbaarheid van energie zwaar onder druk is komen te staan. Het kabinet heeft om deze reden voor 2023 een prijsplafond ingesteld voor individuele kleinverbruikersaansluitingen voor warmte, gas en elektriciteit. Maar dit prijsplafond geldt niet of in onvoldoende mate voor de circa 700.000 huishoudens met een blokaansluiting. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om huurders van woningbouwcorporaties of particuliere verhuurders, eigenaarbewoners in een Vereniging van Eigenaren (VvE), cliënten van woonzorginitiatieven en studenten. Om ook deze huishoudens in 2023 een passende tegemoetkoming te bieden in de door hen gemaakte energiekosten is de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen (TTB) opgesteld. De TTB is een subsidieregeling die werkt met een forfaitaire tegemoetkoming voor zelfstandige en onzelfstandige wooneenheden achter een blokaansluiting voor elektriciteit of warmte. Om deze huishoudens tegemoet te komen is er € 861,3 mln. aan de EZK-begroting toegevoegd.

Bijdrage aan agentschappen

Bijdrage aan RVO.nl

Aan het uitvoeringsbudget van RVO.nl wordt in totaal € 23,4 mln toegevoegd. Dit aanvullende budget is afkomstig van verschillende bronnen:

 • Om de hogere uitvoeringskosten gemoeid met de uitvoering van diverse subsidieregelingen (SDE+, SDE++, ISDE, Regeling toezicht energiebesparingsplicht) te dekken wordt € 8,7 mln vanuit de beleidsbudgetten toegevoegd.

 • In totaal € 1,4 mln aan uitvoeringsbudgetten wordt vanuit artikel 2 en de begroting van het ministerie van BZK toegevoegd voor respectievelijk de uitvoering van de TSE-Industrie en de DEI+-Industrie (artikel 2) en de DEI+-Aardgasloze wijken en TSE-Gebouwde Omgeving (BZK).

 • RVO.nl betaalt € 8,1 mln terug aan teveel betaalde bevoorschotting op de uitvoeringskosten 2022.

 • Ook op de uitvoering door RVO.nl van Klimaatfondsbudgetten (Wind op Zee, Opwek Energie Rijksgronden) is sprake van een tekort (€ 1,5 mln) dat gedekt wordt uit de relevante Klimaatfonds-beleidsbudgetten.

 • Daarnaast schuift het uitvoeringsbudget 2022 dat vanuit het Klimaatfonds gefinancierd was maar niet gebruikt is door naar 2023 (€ 2 mln).

 • Tenslotte wordt € 1,6 mln aan door RVO.nl te maken uitvoeringskosten voor het NGF-project NieuweWarmteNu! gedekt uit het NGF-beleidsbudget.

Bijdrage aan medeoverheden

Uitvoeringskosten Klimaat medeoverheden

€ 12 mln wordt overgeheveld naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-Compensatiefonds als ondersteuning van decentrale overheden bij het proces van het opstellen en uitvoeren van Regionale Energie Strategieën (RES'en) in 2023.

Ontvangsten

ETS-ontvangsten

De raming van de ETS-ontvangsten is gebaseerd op een inschatting van de handelprijs van CO2-rechten vermenigvuldigd met het aantal verhandelde rechten. Door de fluctuaties in prijzen voor emissierechten wordt de raming van de ETS-ontvangsten vanaf 2024 opgehoogd.

Ontvangsten WOZ

Nadat in 2022 al een ontvangst van € 63,5 mln was gerealiseerd als tenderopbrengst voor kavel 7 van het windpark Hollandse Kust (West) wordt in 2023 ook voor kavel 6 van van windpark Hollandse Kust (West) € 63,5 mln aan tenderopbrengsten verwacht. De totale opbrengst van € 127 mln wordt aan het SDE+-budget toegevoegd als dekking voor de inpassingskosten die de betrokken departementen moeten maken gerelateerd aan de aanleg van nieuwe windparken op zee.

Heffing gasleveringszekerheid

Voor de kosten van het vullen van de gasopslagen werkt het ministerie van EZK aan een heffing op geboekte capaciteit voor transport via het landelijk gastransportnet van Gasunie Transport Services (GTS) bovenop de tarieven voor gastransport. Deze heffing zal zodanig worden uitgewerkt dat de financiering van de subsidiemaatregel voor het vullen van de gasopslagen een vorm van voorfinanciering is waarvan de uiteindelijke kosten door de gebruikers van het gastransportnet worden opgebracht. Deze ophoging van de ontvangstenraming is naar aanleiding van de subsidie die aan EBN voor het vulseizoen 2023 voor het gasjaar 2023-2024 is verstrekt.

Toelichting op de Begrotingsreserves

Tabel 20 Begrotingsreserve Duurzame energie en Klimaattransitie (bedragen x € 1 mln)

Stand 1/1/2023

5.029,6

+ Geraamde storting

 

– Geraamde onttrekking

‒ 454,2

Stand (raming) per 31/12/2023

4.575,4

De begrotingsreserve voor duurzame energie en klimaattransitie is bestemd voor onbesteed gebleven middelen als gevolg van vertraging bij of het niet doorgaan van projecten waaraan subsidie is toegekend op basis van de MEP, de SDE, de SDE+, de SDE++, de HER+ of de ISDE. Via de reserve blijven deze middelen ook in de toekomst beschikbaar voor het stimuleren van hernieuwbare energieproductie of CO2-reductie. Bij de Startnota van het kabinet Rutte-III is besloten € 1.700 mln verspreid over meerdere jaren aan de reserve te onttrekken en toe te voegen aan het meerjarig voor de SDE++ beschikbare budget. Voor 2023 gaat het om een bedrag van € 450 mln. Daarnaast wordt € 4,2 mln onttrokken ter financiering van de kasgevolgen van het amendement-Sienot over de ophoging van de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) naar € 100 mln.

Tabel 21 Begrotingsreserve Aardwarmte (bedragen x € 1 mln)

Stand 1/1/2023

18,1

+ Geraamde storting

 

– Geraamde onttrekking

‒ 0,1

Stand (raming) per 31/12/2023

18,0

De begrotingsreserve voor de garantieregeling Aardwarmte is bedoeld om het budget voor het mogelijk uitbetalen van verliesdeclaraties meerjarig in te kunnen zetten en een eventuele mismatch in de tijd tussen inkomsten (premies) en uitgaven (verliesdeclaraties) op te vangen. Om gebruik te kunnen maken van de garantieregeling Aardwarmte betalen marktpartijen een kostendekkende premie aan de uitvoerder van de regeling (RVO.nl) die wordt gestort in de begrotingsreserve. De uit te betalen verliesdeclaraties worden onttrokken aan de reserve.

Tabel 22 Begrotingsreserve aan NRG verstrekte leningen (bedragen x € 1 mln)

Stand 1/1/2023

6,6

+ Geraamde storting

 

– Geraamde onttrekking

 

Stand (raming) per 31/12/2023

6,6

De middelen in de begrotingsreserve risicopremie ECN/NRG zullen worden aangesproken als ECN – al dan niet tijdelijk – (gedeeltelijk) niet kan voldoen aan de terugbetalingsverplichtingen volgens de afgesloten leningsovereenkomst.

Licence