Base description which applies to whole site

2.1 Beleidsartikel 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

Tabel 1 Budgettaire gevolgen van beleid derde incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2023 incl. ISB, NvW en amendementen

Mutaties 3e ISB

Stand 3e ISB

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

14.512.688

240.000

14.752.688

0

0

0

0

        

Uitgaven

16.514.067

0

16.514.067

240.000

0

0

0

        

Subsidies (regelingen)

15.506.006

0

15.506.006

240.000

0

0

0

Missiegedraven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)

64.234

 

64.234

    

Hernieuwbare Energietransitie (HER+)

45.440

 

45.440

    

Energie-efficiency

2.368

 

2.368

    

Green Deals

500

 

500

    

Demonstratieregeling Klimaat- en Energie-innovatie (DEI+)

93.188

 

93.188

    

Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS)

7.596

 

7.596

    

Projecten Klimaat en Energieakkoord

10.345

 

10.345

    

SDE

591.000

 

591.000

    

SDE+

2.616.961

 

2.616.961

    

SDE++

52.600

 

52.600

    

Aardwarmte

17.500

 

17.500

    

ISDE-regeling

387.200

 

387.200

    

Compensatie Energie-intensieve bedrijven (ETS)

0

 

0

    

Carbon Capture Storage (CCS)

4.580

 

4.580

    

Hoge Flux Reactor

6.401

 

6.401

    

Caribisch Nederland

22.644

 

22.644

    

Overige subsidies

26.507

 

26.507

    

Opschalingsinstrument waterstof

21.100

 

21.100

    

Investeringen waterstofbackbone

233.320

 

233.320

    

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

4.000

 

4.000

    

Subsidieondersteuning verduurzaming MKB

15.800

 

15.800

    

IPCEI waterstof

160.000

 

160.000

    

Vulmaatregelen gasopslag

1.153.750

 

1.153.750

240.000

   

Infrastructuur Duurzame Industrie (PIDI)

12.140

 

12.140

    

Schadeafhandeling mijnbouw Limburg

3.337

 

3.337

    

Maatschappelijke Investeringssubsidie Warmtenetten (MIW)

130.000

 

130.000

    

NGF-project NieuweWarmteNu!

75.000

 

75.000

    

Tijdelijk prijsplafond energie kleinverbruikers 2023

9.748.495

 

9.748.495

    
        

Leningen

74.000

0

74.000

0

0

0

0

Lening EBN

9.000

 

9.000

    

Lening EBN voor vullen Bergermeer

0

 

0

    

Lening InvestNL

65.000

 

65.000

    
        

Garanties

175.600

0

175.600

0

0

0

0

Verliesdeclaratie aardwarmte

0

 

0

    

Garantie CCS/Porthos

175.600

 

175.600

    
        

Opdrachten

81.700

0

81.700

0

0

0

0

Onderzoek mijnbouwbodembeweging

3.410

 

3.410

    

SodM onderzoek

2.500

 

2.500

    

Uitvoeringsagenda klimaat

473

 

473

    

Klimaat mondiaal

347

 

347

    

Onderzoek en opdrachten

41.690

 

41.690

    

Programma Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER)

15.280

 

15.280

    

Energiehulp Oekraïne

18.000

 

18.000

    
        

Bijdrage aan agentschappen

117.894

0

117.894

0

0

0

0

Bijdrage RVO.nl

92.134

 

92.134

    

Bijdrage Agentschap Telecom

7.492

 

7.492

    

Bijdrage NEa

13.030

 

13.030

    

Bijdrage KNMI

1.430

 

1.430

    

Bijdrage NVWA

914

 

914

    

Bijdrage RIVM

1.061

 

1.061

    

Bijdrage RWS

1.833

 

1.833

    
        

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

146.393

0

146.393

0

0

0

0

Doorsluis COVA-heffing

111.000

 

111.000

    

TNO kerndepartement

33.602

 

33.602

    

TNO SodM

1.791

 

1.791

    
        

Bijdrage aan medeoverheden

399.700

0

399.700

0

0

0

0

Uitkoopregeling

0

 

0

    

Regeling toezicht energiebesparingsplicht

13.200

 

13.200

    

Uitvoeringskosten klimaat medeoverheden

386.500

 

386.500

    
        

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

12.774

0

12.774

0

0

0

0

Nuclear Research Group (NRG)

7.930

 

7.930

    

Internationale contributies

1.681

 

1.681

    

PBL Rekenmeesterfunctie

2.156

 

2.156

    

ILT handhaving F-gassen

1.007

 

1.007

    
        

Storting/onttrekking begrotingsreserve

0

0

0

0

0

0

0

Storting in begrotingsreserve duurzame energie en klimaattransitie

0

 

0

    

Storting in begrotingsreserve aardwarmte

0

 

0

    
        

Ontvangsten

4.526.977

0

4.526.977

0

60.000

60.000

60.000

Ontvangsten COVA

111.000

 

111.000

    

Opbrengst heffing ODE (SDE++)

225.000

 

225.000

    

Ontvangsten zoutwinning

2.511

 

2.511

    

Onttrekking reserve duurzame energie en klimaattransitie

454.186

 

454.186

    

ETS-ontvangsten

1.400.000

 

1.400.000

    

Diverse ontvangsten

34.280

 

34.280

    

Heffing gasleveringszekerheid

0

 

0

 

60.000

60.000

60.000

Ontvangsten lening EBN Bergermeer

2.300.000

 

2.300.000

    
Tabel 2 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2023 incl. ISB, NvW en amendementen

Mutaties 3e ISB

Stand 3e ISB

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

14.512.688

240.000

14.752.688

0

0

0

0

waarvan garantieverplichtingen

219.800

 

219.800

    

waarvan overige verplichtingen

14.292.888

240.000

14.532.888

0

0

0

0

Budgetflexibiliteit

De budgetflexibiliteit bij de ontwerpbegroting 2023 was ongeveer 24%, ofwel 76% van het beschikbare kasbudget 2023 was al juridisch verplicht. Gelet op de in werking getreden regeling voor het tijdelijke prijsplafond voor de energiekosten en de hiervoor in 2023 benodigde kasmiddelen (€ 9,75 mld) die per nota van wijziging aan de EZK begroting zijn toegevoegd, is het percentage juridisch verplicht naar 88% gestegen.

Dit hoge percentage wordt vooral veroorzaakt door de langjarige verplichtingen die onder de SDE en SDE+ zijn aangegaan. Ook voor de subsidieregelingen DEI+, HER+, MOOI en ISDE zijn verplichtingen aangegaan die in 2023 uitbetaald dienen te worden.

Toelichting

In deze incidentele suppletoire begroting wordt het parlement om autorisatie verzocht voor het aangaan van verplichtingen en doen van uitgaven voor een subsidiemaatregel voor het vullen van gasopslag Bergermeer, zoals voorgesteld in de Kamerbrief Contouren subsidiemaatregel Bergermeer van 24 februari 2023.

Verplichtingen en uitgaven

Subsidies

Vulmaatregelen gasopslag

Vorig vulseizoen heeft het kabinet een subsidiemaatregel verleend die marktpartijen voor het vullen van gasopslag Bergermeer een garantie biedt voor het risico van een eventuele negatieve zomer/winterspread. Omdat de ontwikkeling van de markt onzeker is, heeft het kabinet besloten om ook een dergelijke subsidiemaatregel voor het komende vulseizoen 2023 ‒ 2024 uit te werken, waarbij de maatregel in grote mate gelijk is aan vorig jaar. Marktpartijen kunnen in een tenderregeling meedingen naar een subsidie die hen vergoedt voor:

  • 1. Het eventuele negatieve verschil tussen de huidige gasprijzen en de verwachte gasprijzen aankomende winter (de zogenoemde zomer-winter spread);

  • 2. Een incentive in de vorm van de afslag, waarmee de vaste opslagkosten deels vergoed worden.

Marktpartijen zullen zelf het gas moeten in- en verkopen. De subsidie is enkel bedoeld om het rendabel te maken om gas op te slaan. Hiervoor is maximaal € 240 mln aan subsidie nodig. De maatregel is zo vormgegeven dat bij een positieve zomer-winter spread dit deel van de subsidie vervalt. De uitgaven zullen dan lager uitvallen. Na afloop van de subsidiemaatregel in februari 2024 zal de subsidievaststelling en uitbetaling van de subsidie plaatsvinden.

Ontvangsten

Heffing gasleveringszekerheid

Uitgangspunt is dat deze kosten worden gedragen door de gebruikers, hiervoor wordt als bekend gewerkt aan een heffing op geboekte capaciteit voor transport via het landelijk gastransportnet van GTS (bovenop - maar niet in - de tarieven voor gastransport). Deze heffing zal zodanig worden uitgewerkt dat de financiering van de subsidiemaatregel een vorm van voorfinanciering is en de uiteindelijke kosten door de gebruikers van het gastransportnet worden opgebracht. De ontvangsten zijn voor nu geraamd op € 60 mln in de jaren 2025 ‒ 2028, in totaal € 240 mln.

Licence