Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 16 Megaprojecten niet-Verkeer en vervoer

Omschrijving van de samenhang in het beleid

In dit jaarverslag is een onderscheid gemaakt tussen de Megaprojecten Verkeer en Vervoer en niet-Verkeer en Vervoer. Onder het artikel Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer vallen:

  • Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR);

  • Ruimte voor de Rivier;

  • Maaswerken.

De verantwoording van het onderliggende beleid is terug te vinden in het Jaarverslag 2010 van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII). Het project PMR is gerelateerd aan beleidsartikel 35: Mainports en Logistiek. De projecten Ruimte voor de Rivier en Maaswerken zijn gerelateerd aan beleidsartikel 31: Integraal Waterbeleid.

Tabel budgettaire gevolgen van de uitvoering

Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (x € 1 000)

16. Megaprojecten niet-verkeer en vervoer

    

Realisatie

Begroting

Verschil

 

Slotwetmutaties

 

2006

2007

2008

2009

2010

2010

2010

 

2010 *

Verplichtingen

923 593

149 527

249 389

212 487

189 945

315 501

– 125 556

1

– 28 716

Uitgaven

78 786

125 857

186 390

237 144

194 395

364 641

– 170 246

 

23 950

16.01 Project Mainportontwikkeling R'dam

36 123

3 143

42 199

49 547

14 206

36 907

– 22 701

 

– 302

16.01.01 Planstudie PMR

0

0

0

0

0

0

0

 

0

16.01.02 Realisatieprogramma PMR

36 123

3 143

42 199

49 547

14 206

36 907

– 22 701

22

– 302

16.02 Ruimte voor de Rivier

16 160

76 270

100 640

149 437

146 604

291 745

– 145 141

3

20 060

16.03 Maaswerken

26 503

46 444

43 551

38 160

33 585

35 989

– 2 404

 

4 192

Van totale uitgaven:

         

– Apparaatsuitgaven

  

69

282

97

185

– 88

  

– Bijdrage aan baten-lastendienst

19 910

24 430

20 932

26 786

22 909

23 044

– 135

  

– Restant

58 876

101 427

165 389

210 076

171 389

341 412

– 170 023

  

16.09 Ontvangsten

1 629

13 478

26 202

330

2 607

209

2 398

4

– 1 593

*

Conform het gestelde in de leeswijzer bij dit jaarverslag, wordt voor toelichtingen op de verschillen in de bovenstaande kolom Slotwetmutaties 2010, verwezen naar de slotwet IF welke gelijktijdig met het jaarverslag aan de Kamer is aangeboden.

1

De lagere gerealiseerde verplichtingen in 2010 worden verklaard door veranderingen in de uitvoeringsplanning en derhalve met het in overeenstemming brengen van de verplichtingen met deze uitvoeringsplanning.

2

Het verschil tussen de begrote en de gerealiseerde kasbedragen wordt voornamelijk veroorzaakt, doordat de in 2010 geplande uitvoering van de Duincompensatie Delfland reeds in 2009 heeft plaatsgevonden. Dit was nog niet in de stand van de ontwerpbegroting 2010 meegenomen en is bij voorjaarsnota verwerkt.

3

Als gevolg van vertraging in de planstudie zijn de gerealiseerde uitgaven in 2010 lager dan oorspronkelijk begroot.

4

De gerealiseerde ontvangsten worden m.n. verklaard door ontvangsten bij Ruimte voor de Rivier van derden in het kader van de maatregelen Lent, Hondsbroekse Pleij en Overdiep.

16.01 Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR)
Realisatieprogramma
 

Uitgaven 2010 in € mln.

 

Gereed

 

Projectomschrijving

Begroting

Realisatie

Verschil

Begroting 2010

Realisatie 2010

 

CATEGORIE 0

      

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

      

Uitvoeringsorganisatie

2

0

– 2

pm

pm

1

Groene verbinding

8

8

0

2011

2011

 

Landaanwinning

      

Voorfinanciering FES natuurcompensatie

27

6

– 21

pm

pm

2

Totaal categorie 0 realisatieprogramma

37

14

– 23

   
1

Ten behoeve van de uitvoeringsorganisatie heeft in 2010 beduidend minder inhuur plaatsgevonden dan was voorzien. Daarnaast zijn er in 2010 minder aanvragen geweest voor nadeelcompensatie, waardoor de beoordelaars voor planschade/nadeelcompensatie minder werk hebben gehad en dit dus in 2010 tot lagere uitgaven heeft geleid.

2

Het verschil tussen de realisatie en de begroting in 2010 wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de voor 2010 voorziene realisatie van de Duincompensatie Delfland reeds in 2009 is gerealiseerd.

16.02 Ruimte voor de Rivier

De Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier is vastgesteld in 2006. De PKB bestaat uit ca. 39 samenhangende maatregelen langs de IJssel, Neder-Rijn, Lek, Waal en het benedenstroomse deel van de Maas. Doel van de maatregelen is het op het vereiste niveau brengen van de bescherming van het rivierengebied tegen overstromingen en daarnaast een bijdrage leveren aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied. Het programma Ruimte voor de Rivier is door de Tweede Kamer benoemd als Groot Project. Conform de procedureregeling uitvoering grote projecten ontvangt de Tweede Kamer daarom ieder jaar twee voortgangsrapportages.

26 van de 39 maatregelen bevinden zich nog in de planstudiefase.

Het vereiste veiligheidsniveau in het rivierengebied rond de Rijntakken moet uiterlijk in 2015 in overeenstemming zijn gebracht met een maatgevende afvoer van 16 000m3/s bij Lobith.

Realisatieprogramma Ruimte voor de Rivier realisatie
  

Uitgaven 2010 in € mln.

Gereed

 

Projectomschrijving

Begroting

Realisatie

Verschil

Begroting 2010

Realisatie 2010

CATEGORIE 0

      

Ruimte voor de Rivier 16.02

      

Projecten (inter)nationaal

      

uitvoeringskosten

279

118

-161

2015

2015

1

planstudiekosten

2

15

13

2010

2010

2

projectorganisatie en projectmanagement

11

14

3

2015

2015

3

       

Totaal categorie 0

292

147

– 145

   
1

Zoals vermeld in de begroting 2011, zijn de beschikbare bedragen voor het project Ruimte voor de Rivier, met een kasschuif, in lijn gebracht met de actuele uitvoeringsplanning van dit project. Daarnaast heeft een budgetoverheveling plaatsgevonden ten behoeve van planstudies.

2

Uit de reservering voor de uitvoeringskosten heeft een overheveling ten behoeve de planstudies Cortenoever en Veessen plaatsgevonden.

3

Het budget van de projectorganisatie is naar boven bijgesteld als gevolg van de doorwerking van een in 2009 getekende programmaopdracht, waarbij de capaciteit is aangepast op grond van de geactualiseerde planning van de realisatie.

16.03 Maaswerken

De hoogwaterbeschermingsmaatregelen, behoudens het traject van de sluitstukkaden die uiterlijk in 2020 zijn gerealiseerd, dienen voor de Zandmaas in 2015 en voor de Grensmaas in 2017 te zijn gerealiseerd.

Prestatieindicatoren

Zandmaas

Grensmaas

Hoogwaterbescherming

70% in 2008/100% in 2015

100% in 2017

Natuurontwikkeling

556 ha (plus 60 ha compensatie)

tenminste 1 000 ha

Delfstoffen

 

Tenminste 35 mln. ton

Bron: DGW

Zandmaas

Het maatregelenpakket van de Zandmaas bestaat onder meer uit het aanleggen en verhogen van kaden, het verruimen van de rivier de Maas, de aanleg van een retentiegebied en hoogwatergeulen en het bevorderen van natuurontwikkeling. Daarnaast vindt de uitvoering van peilopzet plaats om de nadelige effecten voor de landbouw en de scheepvaart te mitigeren.

Grensmaas

Het maatregelenpakket van de Grensmaas bestaat uit het verruimen van de rivier, de aanleg van kaden, de aanleg van dekgrondbergingen en nevengeulen, rivierkundige werken aangelegd (bodem- en oeverbestortingen) en het bevorderen van natuurontwikkeling. Dit wordt gecombineerd met de winning van grind. Daarnaast vinden mitigerende maatregelen plaats om te voorkomen dat de grondwaterstand daalt.

De druk op een tijdige uitvoering van de projecten binnen de scope Zandmaas en Grensmaas is in de tweede helft van 2010 toegenomen. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan de aanhoudende economische crisis in de woning- en utiliteitsbouw, waardoor de vraag naar zand en grind is afgenomen.

  

Uitgaven 2010 in € mln.

Gereed

Projectomschrijving

Begroting

Realisatie

Verschil

 

Begroting

Realisatie

CATEGORIE 0

      

Projecten (inter)nationaal

      

Zandmaas

32

28

– 4

1

2017

2017

Grensmaas

4

6

2

2

2022

2022

Begroting (IF 16.03)

36

34

– 2

 

 

 

1

Het verschil van € 4 mln. tussen begrotings- en realisatiestand wordt verklaard doordat de begrotingstand 2010 (€ 32 mln.) bij Voorjaarsnota is verhoogd met € 11 mln. (overloop 2009) en bij Najaarsnota is verlaagd met € 15 mln. (overheveling naar het voormalige ministerie van LNV t.b.v. de provincie Limburg voor gebiedgerichte ontwikkeling).

2

De realisatie van de werken binnen de Grensmaas is in 2010 hoger uitgevallen dan begroot. De reden is dat er uitgaven gedaan zijn voor het Consortium (onteigeningen) die later door het Consortium worden terugbetaald.

Licence