Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Omschrijving van de samenhang in het beleid

Op dit artikel worden de producten op het gebied van Rijksvaarwegen verantwoord. Dit betreffen de onderdelen verkeersmanagement, beheer en onderhoud, aanleg en verkenningen en planstudie. De doelstellingen van het onderliggende beleid zijn terug te vinden in de beleidsbegroting 2010 (XII) en vinden hun oorsprong in de Nota Mobiliteit (TK, 2004–2005, 29 644, nr. 6).

Het productartikel Hoofdvaarwegennet is gerelateerd aan de volgende beleidsartikelen:

  • Artikel 33: Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico’s;

  • Artikel 34: Robuust mobiliteitssysteem van sterke netwerken, sterke modaliteiten, voorspelbare reistijden en goede bereikbaarheid;

  • Artikel 35: Mainports en logistiek;

  • Artikel 36: Bewaken, waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving, gegeven de toename van mobiliteit.

Tabel budgettaire gevolgen van de uitvoering

Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (x € 1 000)

15. Hoofdvaarwegennet

Realisatie

Begroting

Verschil

 

Slotwetmutaties

 

2006

2007

2008

2009

2010

2010

2010

 

2010 *

Verplichtingen

461 754

626 117

838 121

874 005

963 376

1 049 573

– 86 197

 

– 42 704

Uitgaven

479 040

585 406

705 820

792 534

848 903

908 542

– 59 639

 

5 168

15.01 Verkeersmanagement

72 209

75 041

88 879

91 120

85 811

85 811

0

 

0

15.01.01 Basispakket verkeersmanagement

72 209

75 041

82 730

84 827

84 762

84 762

0

 

0

15.01.02 Servicepakket verkeersmanagement

  

6 149

6 293

1 049

1 049

0

 

0

15.02 Beheer en onderhoud

296 072

406 940

520 543

576 155

543 934

566 551

– 22 617

 

– 1 520

15.02.01 Basispakket B&O hoofdvaarwegen

187 541

303 654

393 629

427 840

374 740

399 012

– 24 272

 

0

15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen

20 353

25 341

31 672

27 059

29 250

27 856

1 394

 

– 176

15.02.04 Groot var.onderhoud hoofdvaarwegen

88 178

77 945

95 242

121 256

139 944

139 683

261

 

– 1 344

15.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit

92 239

88 201

85 652

102 733

211 075

194 911

16 164

 

6 662

15.03.01 Realisatieprogr. hoofdvaarwegen

89 608

85 421

83 674

102 733

211 048

194 884

16 164

 

6 662

15.03.02 Planstudieprogr. na tracébesluit

2 631

2 780

1 978

0

27

27

0

 

0

15.05 Verk. en planstudies voor tracébesluit

18 520

15 224

10 746

22 526

8 083

61 269

– 53 186

 

26

15.05.01 Verkenningen

6 371

6 284

7 690

7 988

7 995

8 076

– 81

 

0

15.05.02 Planstudieprogramma voor tracébesluit

12 149

8 940

3 056

14 538

88

53 193

– 53 105

1

26

Van totale uitgaven:

         

– Apparaatsuitgaven

         

– Bijdrage aan baten-lastendienst

341 610

436 365

545 990

598 109

565 036

591 417

– 26 381

  

– Waarvan 15.03 Aanleg en planst. na tb.

  

13 646

14 125

27 134

15 459

11 675

  

– Restant

137 430

149 041

159 830

194 425

283 867

317 125

– 33 258

  

15.09 Ontvangsten

9 059

9 940

7 493

12 627

49 647

41 895

7 752

2

– 10 994

*

Conform het gestelde in de leeswijzer bij dit jaarverslag, wordt voor toelichtingen op de verschillen in de bovenstaande kolom Slotwetmutaties 2010, verwezen naar de slotwet IF welke gelijktijdig met het jaarverslag aan de Kamer is aangeboden.

1

De lagere kasrealisatie wordt deels verklaard door een overboeking naar het realisatieonderdeel in verband met fasewijziging van het project Verruiming vaarweg Eemshaven–Noordzee. Anderzijds is door complexe inpassingsproblematiek ter plaatse, de voorbereiding van de uitvoering voor het project Vaarweg Meppel–Ramspol (keersluis Zwartsluis) vertraagd en is vanwege uitgebreid natuuronderzoek vertraging opgetreden bij het project Toekomstvisie Waal.

2

De ontvangsten waren hoger dan in de begroting voorzien maar lager dan bij Najaarsnota verwacht, m.n. door een aangepaste planning van de ontvangsten voor het project Zuid-Willemsvaart-sluizen-4/5/6.

15.01 Verkeersmanagement
15.01.01 Basispakket verkeersmanagement

De activiteiten binnen het basispakket verkeersmanagement worden uitgevoerd om een vlotter en veiliger scheepvaartverkeer op het hoofdvaarwegennet te realiseren.

Bij verkeersmanagement gaat het met name om de volgende activiteiten:

  • verkeersbegeleiding, bediening van objecten en vaarwegmarkering;

  • monitoring en informatieverstrekking;

  • vergunningverlening en handhaving;

  • crisisbeheersing en preventie.

Meetbare gegevens

 

Areaaleenheid

Waarde 1/1/2010

Waarde 31-12-2010

 

Verkeersmanagement

Begeleide vaarweg in km

608

608

 

Bediende objecten in aantallen

220

214

1

Bron: Rijkswaterstaat

1

De afname van het aantal bediende objecten is het gevolg van de effectuering van de overdracht van het onderhoud van zes kleine sluizen te Zuid-Holland aan Decentrale Overheden.

Basispakket

Indicator

Eenheid

Norm

Streefwaarde 2010

Realisatie 2010

Verkeersmanagement

De passeertijd betreft de tijd die het kost voor schepen om sluizen en bruggen te passeren. Het IVS (Informatie en Volgsysteem voor de Scheepvaart) registreert deze tijd. De norm voor de passeertijd betreft een vastgesteld aantal minuten per sluis of brug dat moet worden gerealiseerd.

% waarop de passeertijd wordt gerealiseerd:

   

– Hoofdtransportas

99%

80%

68%

– Hoofdvaarweg

90%

75%

81%

– Overige vaarweg

85%

70%

88%

Bron: Rijkswaterstaat

Toelichting

Net als in 2009 lag in 2010 de prioriteit bij de verbetering van de prestaties op de hoofdtransportassen. De gerealiseerde passeertijden op de Hoofdtransportassen (HTA) voldeden in 2010 echter net als voorgaande jaren niet aan de streefwaarde (68% i.p.v. 80%). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de lage score bij de Volkeraksluizen (47%) en Sluis Terneuzen (58%). Hier is mogelijk een capaciteitsprobleem aan de orde waar nader onderzoek naar loopt.

15.02 Beheer en Onderhoud

Beheer en onderhoud wordt uitgevoerd om het hoofdvaarwegennetwerk in een staat te houden die noodzakelijk is voor het vervullen van de primaire functie: het faciliteren van vlot, veilig, duurzaam en comfortabel vervoer van goederen.

15.02.01 Basispakket Beheer en onderhoud

Een voorwaarde voor het optimaal gebruiken van het vaarwegennet is de betrouwbaarheid van de infrastructuur van de vaarwegen (diepgang en breedte), kunstwerken en verkeersvoorzieningen. Deze kan alleen worden gegarandeerd indien de infrastructuur preventief beheerd en onderhouden wordt.

Daarnaast vindt correctief onderhoud plaats, waarbij de beheerder geconfronteerd kan worden met onverwacht functieverlies en de gebruiker ongepland minder service kan worden geboden (stremmingen, beperkingen). Zowel het preventief als het correctief onderhoud valt onder het basispakket.

Rijkswaterstaat voert dit beheer en onderhoud uit op basis van het Beheersplan Rijkswateren. De activiteiten richten zich op het onderhoud qua diepte en breedte van de vaarweg om de scheepvaart (beroeps- en recreatievaart) zo goed als mogelijk te faciliteren. Naast dit onderhoud van de bodems betreft dit ook de kunstwerken en de vaarwegmarkeringen.

Meetbare gegevens

 

Areaaleenheid

Waarde 1/1/2010

Waarde 31/12/2010

Beheer, onderhoud en ontwikkeling

Vaarweg (in km)

7 609

7 609

Bron: Rijkswaterstaat

Basispakket

Indicator

Eenheid

Norm

Streefwaarde 2010

Realisatie 2010

 

Beheer en Onderhoud

De Vaarbak dient conform de norm uit het vaarwegplan qua vaarwegdiepte en -breedte, op basis van vaarwegmarkeringen, op orde te zijn.

% van de tijd dat vaarbak op orde:

    

– Hoofdtransportas

95%

80%

96%

1

– Hoofdvaarweg

90%

70%

83%

2

– Overige vaarweg

80%

70%

84%

2

Bron: Rijkswaterstaat

1

Toelichting

In het kader van het inlopen van achterstallig onderhoud en door de inzet van de middelen uit het Aanvullend Beleidsakkoord, zijn de prestaties wat betreft de vaarbak bij de hoofdtransportassen verder verbeterd (score 2009: 93% en score 2008: 82%). Met 96% ligt de realisatie zelfs iets boven de ambitieuze norm van 95%. Dit is het gevolg van uitvoering van het plan van aanpak Beheer & Onderhoud (impuls) welke voornamelijk op de prioritaire hoofdtransportassen is gericht.

2

De prestaties op hoofd- en overige vaarwegen zijn door de inzet van de middelen uit het Aanvullend Beleidsakkoord hoger dan de streefwaarden. In de periode tot en met 2016 zal door middel van het NOMO Achterstallig Onderhoud Vaarwegen programma verder aan het wegwerken van de achterstanden op de hoofd- en overige vaarwegen worden gewerkt.

15.02.02 Servicepakket Beheer en onderhoud

• Overdracht Brokx-Nat

In 2010 zijn enige kleine waterstaatswerken aan de gemeente Texel overgedragen. Uitgaven betreffen verder langjarige verplichtingen voortvloeiend uit Brokx-Nat.

• Fries–Groningse kanalen

De hieraan gerelateerde uitgaven hebben betrekking op de Rijksbijdrage aan de provincies Groningen en Friesland ten behoeve van het onderhoud van de Fries–Groningse kanalen. De Rijksbijdrage voor het onderhoud van de Fries–Groningse kanalen is vastgelegd in een convenant dat gesloten is met de provincies Friesland en Groningen. De kanalen zijn eigendom van deze provincies en zij zijn in de huidige situatie primair verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. Voor het beheer en onderhoud ontvangen beide provincies jaarlijkse rijksbijdragen in de vorm van een specifieke uitkering. In december 2010 is de Tweede Kamer geïnformeerd (32 500 A 39) over de stand van zaken van de nadere invulling van de op 1 juli 2010 aangenomen motie van de heer De Rouwe c.s. (32 723a, nr. 125).

15.02.04 Groot variabel onderhoud

Groot Variabel Onderhoud vaarwegen is opgebouwd uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel betreft het Plan van Aanpak Beheer en onderhoud (Impuls). Dit betreft de projecten die zijn vastgelegd in het plan van aanpak beheer en onderhoud. Met dit plan van aanpak is in 2003 door de Tweede Kamer ingestemd. Het tweede onderdeel betreft het NOMO Achterstallig Onderhoud Vaarwegen programma (NOMO AOV). De uitvoering van dit programma betrof oorspronkelijk de periode 2011 tot en met 2020. Voor dit programma is bij begroting 2009 een versnelling van de oplevering naar 2016 afgesproken.

• Plan van Aanpak Beheer en onderhoud (Impuls)

Uit het plan van aanpak voor het inlopen van achterstallig onderhoud, zijn voor de Hoofdvaarwegen de volgende projecten in uitvoering:

Projecten

Uitvoeringsperiode Begroting

Huidige planning

 

– Amsterdam Rijnkanaal baggeren en renoveren sluizen en oevers

2005–2010

2005–2011

1

– Amsterdam–Lemmer/IJsselmeer

2004–2012

2004–2012

2

– Baggeren IJssel

2008–2010

2008–2011

3

– Vervanging vaartuigen

2006–2009

2006–2010

4

– Kanaal Gent–Terneuzen, baggeren en oevers

2004–2011

2004–2010/2012

5

– Maas: baggeren en kunstwerken

2004–2010/2012

2004–2010/2012

 

– Noordzeekanaal baggeren

2004–2008

2004–2008

 

– Rotterdam–België/ Zeeland: renovatie o.a. Volkeraksluizen en baggeren

2005–2011

2005–2012

6

– Rotterdam–Duitsland: baggeren en oevers

2005–2009

2005–2009

 

– Wrakkenberging

2009–2010

2009–2011

7

– Natte bruggen

2004–2010/2016

2004–2011/2016

8

Bron: Rijkswaterstaat

1

Het baggeren van het Amsterdam Rijnkanaal is in 2010 afgerond. Ook de renovatie van de Bernardsluis is in 2010 afgerond. De eerste fase van de renovatie van de oevers is vrijwel volledig in 2010 afgerond. Een zeer gering deel (ca. 100 m) zal pas begin 2011 definitief worden opgeleverd als gevolg van het vroege winterweer.

2

De baggerwerkzaamheden aan het Zwolse Diep zijn in 2010 afgerond. Het Groot Onderhoud aan de Houtribsluizen is gecombineerd met de werkzaamheden die voor de periode ná 2010 aan de Houtribsluizen waren gepland. Dit deel van het project zal daarom naar verwachting in 2012 worden opgeleverd.

3

De verwachte realisatie van het project «Baggeren IJssel» wordt 2011 (i.p.v. 2010) omdat er additioneel detectieonderzoek moest worden uitgevoerd naar de aanwezigheid van Niet Gesprongen Explosieven (NGE’s).

4

Vervanging van vaartuigen maakt deel uit van het programma Impuls. Het laatste patrouillevaartuig is in 2010 opgeleverd.

5

Het baggerwerk is in 2009 opgeleverd. De civiele onderdelen zijn in 2010 opgeleverd. Het deelproject «Bewegingswerken West- en Middensluis» zal naar verwachting pas in 2012 worden opgeleverd. Om dit project met zo min mogelijk hinder voor de scheepvaart uit te voeren, bleek een langere uitvoeringsduur noodzakelijk.

6

De baggerwerkzaamheden zijn in 2009 opgeleverd. De gecombineerde renovatie van de Volkeraksluizen en de Haringvlietsluizen zal, naar verwachting, begin 2011 worden afgerond. Diverse werkzaamheden aan de sluizen in Zeeland (o.a. Hansweert) moeten in combinatie met de Modernisering ObjectBedieningZeeland (MOBZ) worden uitgevoerd. De oplevering van het totale pakket aan maatregelen staat hierdoor nu voor 2012 gepland.

7

De verwachte realisatie van het project «Wrakkenberging» wordt 2011 (i.p.v. 2010) doordat de aannemer gedurende de berging meer onwerkbaar weer heeft ervaren dan vooraf door hem verwacht en zich meer olie en zand in het schip bevond dan vooraf aangenomen.

8

De meeste bruggen zijn inmiddels opgeleverd. De Sint-Servaasbrug zal als gevolg van de vertraging door de tegenvallende aanbesteding naar verwachting pas in 2011 worden opgeleverd. De gecombineerde aanbesteding voor de bruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal is in het najaar 2009 gestart. In overleg met gemeenten is een plan opgesteld om het gehele pakket aan bruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal gefaseerd aan te pakken. Volledige oplevering zal in 2016 plaatsvinden.

• NOMO achterstallig onderhoud

Het NOMO Achterstallig Onderhoud Vaarwegen programma is opgebouwd uit de volgende projecten:

NOMO: Groot Variabel Onderhoud

Projecten

Indicatief budget (mln €)

Uitvoeringsperiode begroting

Huidige planning

 

Onderhoud damwanden en vaarwegen Zeeland

66

2010–2016

2009–2016

1

Oevers Amsterdam-Rijnkanaal (damwanden en meerplaatsen)

178

2008–2016

2011–2016

2

Renovatie Havenhoofden IJmuiden

60

2011–2014

2009–2015

3

Totaal

304

   
1

Enkele baggerwerkzaamheden (Westbuitenhaven, Krabbekreek) uit dit project zijn versneld opgepakt in het kader van de investeringsimpuls uit het Aanvullend Beleidsakkoord.

2

Als gevolg van de beperkte uitvoeringscapaciteit van Rijkswaterstaat is de start van dit project vertraagd naar 2011. Oplevering is nog wel voor uiterlijk 2016 gepland.

3

Reeds in 2009 is gestart met de uitvoering van diverse kleine renovatiemaatregelen aan de havenhoofden. Totale oplevering van de werkzaamheden t.b.v. het wegwerken van het achterstallig onderhoud is voor 2015 gepland en ligt dus vóór 2016.

NOMO: Overig achterstallig onderhoud

Projecten

Indicatief budget (mln €)

Uitvoerings-periode begroting

Huidige planning

 

Achterstallig basisonderhoud diverse regio’s

144

2007–2016

2007–2016

 

Onderhoud oevers en bodems Brabantse kanalen

45

2009–2015

2009–2015

 

Onderhoud Oevers en bodems vaarwegen Zuid-Holland

60

2007–2015

2007–2016

1

Renovatie kunstwerken Limburg en IJsselmeergebied

100

2007–2016

2007–2016

 

Onderhoud Oevers en bodems Maasroute

74

2008–2016

2008–2016

 

Aanpassing bodembescherming, sluizen en bruggen en overige kunstwerken i.v.m. hogere belasting Noord-Holland

50

2011–2015

2011–2016

1

Onderhoud vaargeulen NederRijn, IJssel, Twentekanalen/Meppelerdiep en Zwarte Water

90

2009–2016

2009–2016

2

Renovatie sluizen en in- en aflaatwerken Twentekanalen Delden/Hengelo en Spooldersluis

16

2009–2013

2

Renovatie stalen boogbruggen Utrecht

38

2011–2016

2011–2016

 

Totaal

617

   
1

De werkzaamheden in Noord- en Zuid-Holland lopen door tot in 2016 om de verkeershinder voor de scheepvaart te beperken.

2

Beide projecten in Oost-Nederland zijn samengevoegd tot één totaalproject «Onderhoud vaargeulen, oevers en sluizen Oost-Nederland».

15.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit

Onder dit programma vallen alle activiteiten die noodzakelijk zijn voor de aanleg- en planstudie activiteiten bij het hoofdvaarwegen netwerk nadat het tracébesluit genomen is.

15.03.01 Realisatieprogramma hoofdvaarwegen

Op dit hoofdproduct worden de uitgaven verantwoord die samenhangen met de realisatie van de aanleg van hoofdvaarwegprojecten ten opzichte van de begroting 2010.

Realisatieprogramma Vaarwegen realisatie (IF art. 15.03.01)

 

 

uitgaven 2010 in EUR mln.

Gereed

 

Projectomschrijving

Begroting

Realisatie

Verschil

Begroting 2010

Realisatie 2010

 

CATEGORIE 0

      

Projecten landsdeel Noord

      

Vaarweg Lemmer–Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va

10

14

4

2013

2013

1

Verruiming Eemshaven–Noordzee

0

5

5

2012

a

Meppel–Ramspol Zwart

0

1

1

2011–2014

b

Projecten landsdeel Oost

      

Twentekanalen verruiming (fase 1)

0

5

5

2010

2010

 

Projecten landsdeel West overig

      

Verbeteren vaargeul IJsselmeer Amsterdam–Lemmer

2

0

– 2

na 2010

na 2011

2

Renovatie Noordzeesluizen IJmuiden

0

1

1

2007

2010

 

Walradar Noordzeekanaal

4

8

4

2012

2012

3

Projecten landsdeel Randstad

      

Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligplaatsen

3

0

– 3

2012

2013

4

Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis

0

1

1

2012–2015

b

Projecten landsdeel Zuid

      

Maasroute, modernisering fase 2

36

85

49

na 2012

na 2012

5

Tweede Sluis Lith

0

1

1

2002

2010

 

Zuid-Willemsvaart; renovatie middendeel klasse II

5

2

– 3

2008

2009

6

Zuid-Willemsvaart; Omlegen en opwaarderen (Maas–Veghel)

37

39

2

2015

2015

 

Wilhelmina kanaal

12

3

– 9

2015

2015

7

Burgemeester Delenkanaal Oss

0

1

1

2009

2010

 

Zuid-Willemsvaart, vervanging sluizen 4, 5 en 6

13

17

4

2011

2010

8

Overig

      

Walradarsystemen

3

2

– 1

2013

2013

 

Kleine projecten

0

1

1

n.v.t.

n.v.t.

 

Ligplaatsvoorziening

0

1

1

2007

2007

 

Quick Wins binnenhavens

70

25

– 45

2011/2013

2011/2013

9

Duurzame havens

1

0

– 1

2012

2012

 

Dynamische verkeersmanagement vaarwegen

0

1

1

2013

a

afronding

– 1

0

1

 

Totaal categorie 0

195

211

16

   

NB: In de in 2010 aangeboden suppletoire wetten Najaarsnota en Slotwet zijn projecttabellen met de realisatieprojecten opgenomen, waarin de begrotingsmutaties op projectniveau tussen de verschillende suppletoire wetten zichtbaar zijn gemaakt. Hiervan zijn de belangrijkste mutaties voorzien van een toelichting.

a

Projecten met een (a) zijn overgegaan naar de realisatiefase.

b

Projecten met een (b) bevinden zich nog in de planstudiefase maar zijn al wel voorbereidingskosten kosten gemaakt t.b.v. de realisatiefase.

1

Dit project betreft een subsidieproject met een taakstellend budget. De gerealiseerde uitgaven zijn gebaseerd op het provinciaal bestedingsscenario dat voor 2010 iets hoger was dan begroot.

2

Er is vertraging opgetreden omdat het taakstellend budget ontoereikend was om de hogere kosten te dekken vanwege de afwijking van de samenstelling van de waterbodem. Alternatieven worden onderzocht.

3

Vanwege een vertraging in de aanbesteding (door onduidelijkheid over de specificaties) is in debegroting 2010 rekening gehouden met deze vertraging. De onduidelijkheden zijn weggenomen en het project is in 2010 gestart.

4

In de opdracht voor de eerste fase van dit project is onderzocht of de verbreding van de kanaalzijde (project Lekkanaal) gekoppeld kan worden aan de aanleg van de 3e kolk van de Beatrixsluis, vanwege efficiencyvoordelen. Hierdoor is de uitvoering doorgeschoven ná 2010 en schuift ook het budget door.

5

Door een versnelling van het project zijn in 2010 meer uitgaven gedaan dan voorzien. De extra uitgaven bij Maasroute hebben te maken met het versneld uitvoeren van werkzaamheden aan de sluizen Born, Maasbracht en Heel.

6

De werkzaamheden m.b.t. de renovatie middendeel klasse II zijn opgeleverd. Het resterende budget schuift door naar 2011 en wordt gebruikt voor de sloop van de sluishoofden 10, 11 en 12.

7

Door capaciteitsproblemen heeft de voorbereiding van de realisatie vertraging opgelopen. Hierdoor schuiven de uitgaven door naar latere jaren.

8

Als gevolg van een versnelling in het kader van het programma Waterslagkracht, is het project in het najaar 2010 opgeleverd. De in de begroting opgenomen kasreeks was nog niet aan deze gewijzigde planning aangepast.

9

Het kasritme is aangepast op basis van de verleende subsidiebeschikkingen voor de Quick Wins Binnenhavens en een inschatting van de nog te verlenen subsidiebeschikkingen.

15.03.02/15.05.02 Planstudieprogramma hoofdvaarwegen

Planstudieprogramma hoofdvaarwegen na tracébesluit (IF artikel 15.03.02) en voor tracébesluit (IF artikel 15.05.02)
 

Gereed

 

Projectomschrijving

Begroting 2010

Realisatie 2010

 

CATEGORIE 1 (na tracébesluit/projectbesluit)

   

Maasroute, modernisering fase 2, verbreding Julianakanaal

uo

2011

1

Vaarweg Meppel–Ramspol (keersluis Zwartsluis)

uo

2011

2

CATEGORIE 1 (voor tracébesluit/projectbesluit)

   

Projecten Noord-Nederland

   

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee

uo

uo

 

Verdieping vaarweg Harlingen-Kornwerderzand (Boontjes)

pn/pb

2011

3

Projecten Oost-Nederland

   

Bovenloop IJssel

pn

2015

4

Verruiming Twentekanalen (fase 2) en capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

pn

2011

5

Projecten Noordwest-Nederland

   

Optimalisatie voorhaven IJmuiden: Lichteren bulkcarriers

pn/pb

2011

6

Projecten Utrecht

   

Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis

tb

2011

7

Projecten Zuidvleugel

   

Verkeerssituatie Splitsing Hollandsch Diep–Dordtsche Kil

uo

 

8

Projecten Limburg

   

Bouw 4e sluiskolk Ternaaien

uo

2011

9

Legenda

pn projectnota

tb tracébesluit

pb projectbesluit

uo uitvoeringsopdracht (beschikking)

1

Het tracébesluit is eind 2010 onherroepelijk geworden. De uitvoeringsopdracht wordt begin 2011 voorzien.

2

Door complexe inpassingsproblematiek ter plaatse is de voorbereiding van de uitvoering voor het project vertraagd. De uitvoeringsopdracht is begin 2011 voorzien.

3

De provincie Friesland is verantwoordelijk voor de planstudie. Het concept-plan van aanpak is in 2010 afgerond en het projectbesluit wordt in 2011 voorzien.

4

Door capaciteitsproblemen bij VenW wordt de projectnota na 2014 voorzien.

5

Door extra onderzoek en capaciteitsproblemen bij VenW wordt de projectnota in 2011 voorzien.

6

Door wijziging van de bevoegd gezag rol tussen de provincie Noord-Holland en de gemeente Velsen is er vertraging opgetreden in de projectnota. De geplande opleverdatum verandert niet.

7

Het tracébesluit is vertraagd doordat de mogelijkheden van PPS en scopeverbreding, door samenvoeging met het project Lekkanaal verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen, worden onderzocht.

8

Op basis van het projectbesluit is uitvoering voorlopig niet voorzien. Op basis van het lopende monitoringprogramma zal worden besloten of en wanneer uitvoering nodig is.

9

Door procedurele problemen in Wallonië is de uitvoeringsopdracht vertraagd. De uitvoeringsopdracht wordt medio 2011 voorzien.

15.05 Verkenning en planstudie voor tracébesluit/projectbesluit
15.05.01 Verkenningen
Verkenningenprogramma hoofdvaarwegen (IF artikel 15.05.01)

Lokatie

Referentiekader

Verantwoordelijk

Gereed

 
   

Begroting 2010

Realisatie 2010

 

Zuidwestelijke Delta

     

Grensoverschrijdende verkenning maritieme toegankelijkheid kanaalzone Gent-Terneuzen, waaronder capaciteit binnenvaartsluis Terneuzen

3e Memorandum van Overeenstemming Vlaanderen en Nederland

VenW en Vlaanderen

2009

2011

1

Noord-Nederland

     

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Lemmer-Delfzijl

Nota Mobiliteit

Provincies Friesland en Groningen

2009

2011

2

Noordwest-Nederland

     

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Rijnkanaal

Nota Mobiliteit

VenW

2009

2010

3

Zuidvleugel

     

Verbreding Maasgeul

Havenmeesterconvenant 2003

VenW

2010

2010

3

1

Ten behoeve van besluitvorming met Vlaanderen zijn in 2010 en 2011 aanvullende onderzoeken gedaan. Het planstudie besluit wordt medio 2011 voorzien.

2

Door vertraging in oplevering bij de provincies wordt de afronding nu in 2011 voorzien.

3

De verkenning is gereed.

Licence