Base description which applies to whole site

7. SALDIBALANS GEMEENTEFONDS PER 31 DECEMBER 2010

Saldibalans per 31 december 2010 van het gemeentefonds (x € 1  000)

DEBET

CREDIT

 

OMSCHRIJVING

31-12-2010

31-12-2009

  

OMSCHRIJVING

31-12-2010

31-12-2009

1)

Uitgaven t.l.v. de begroting 2009

 

17 683 013

 

2)

Ontvangsten t.g.v.de begroting 2009

 

17 683 013

 

Uitgaven t.l.v. de begroting 2010

18 381 101

   

Ontvangsten t.g.v. de begroting 2010

18 381 101

 
         

5)

Uitgaven buiten begrotingsverband

0

0

 

6)

Ontvangsten buiten begrotingsverband

0

0

         

8)

Extra comptabele vorderingen

0

0

 

8a)

Tegenrekening extra compt. Vorderingen

0

0

         

10)

Voorschotten

36 916 186

46 882 139

 

10a)

Tegenrekening voorschotten

36 916 186

46 882 139

         

12a)

Tegenrekening openstaande verplichtingen

274 440

48 394

 

12)

Openstaande verplichtingen

274 440

48 394

 

Totaal

55 571 727

64 613 546

  

Totaal

55 571 727

64 613 546

Toelichting behorende bij de saldibalans per 31 december 2010 van het gemeentefonds

Hierna worden de saldibalansposten toegelicht. De nummering van de toelichting komt overeen met die van de saldibalansposten.

Ad 1. Uitgaven ten laste van de begroting

Ad 2. Ontvangsten ten gunste van de begroting

Bij de begrotingsuitgaven en -ontvangsten voor 2010 zijn de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten opgenomen met betrekking tot het jaar waarvoor de Rijksrekening nog niet door de Tweede Kamer is goedgekeurd (2010).

Ad 5. Uitgaven buiten begrotingsverband (intra-comptabele vorderingen)

Per 31-12-2010 zijn er geen uitgaven buiten begrotingsverband.

Ad 6. Ontvangsten buiten begrotingsverband (intra-comptabele schulden)

Per 31-12-2010 zijn er geen ontvangsten buiten begrotingsverband.

Ad 8. Extra comptabele vorderingen

Dit bedrag is opgebouwd uit de eventuele negatieve behoedzaamheidsreserve en eventuele overige vorderingen door wijzigingen in het betalingsverloop. Het bedrag is in bijlage 2 bij de saldibalans gespecificeerd.

Ad 10. Voorschotten

Hieronder zijn de betaalde voorschotten opgenomen voor nog niet definitief vastgestelde uitkeringen aan gemeenten, evenals het voorschot op de bijdrage in de kosten van de Waarderingskamer. De gemeenten ontvangen, als gevolg van de wet, voorschotten tot het bedrag waar ze vermoedelijk recht op hebben. Uitkeringen aan de gemeenten worden na afloop van het uitkeringsjaar via beschikkingen definitief vastgesteld. Het totaalbedrag van de betaalde voorschotten bestaat bijna volledig uit voorschotten aan gemeenten op de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen. Het bedrag is in bijlage 1 bij de saldibalans gespecificeerd.

Ad 12. Openstaande verplichtingen

Onder deze post zijn de ultimo 2010 openstaande betalingsverplichtingen uit hoofde van de algemene uitkering uit het gemeentefonds, openstaande betalingsverplichtingen uit hoofde van de integratie- en decentralisatie-uitkeringen, en openstaande betalingsverplichtingen uit hoofde van de apparaatskosten opgenomen. Het bedrag is in bijlage 2 bij de saldibalans gespecificeerd.

Licence