Base description which applies to whole site

Bijlage 1 bij saldibalans 31 december 2010

Specificatie voorschotten (x € 1 000) 1
 

31-12-2010

 

31-12-2009

 

Art. 1.1. Apparaatskosten1

2009

0

 

1 279

 

2010

1 328

 

0

 
  

1 328

 

1 279

Art. 1.2.1. Algemene uitkering gemeentefonds 2

2007

0

 

13 489 975

 

2008

0

 

14 501 840

 

2009

15 684 023

 

15 693 612

 

2010

15 564 971

 

0

 
  

31 248 994

 

43 685 427

     

Art. 1.2.2. / 1.2.3. Integratie-uitkeringen / decentralisatie-uitkeringen2

2008

1 469 607

 

1 472 157

 

2009

1 534 148

 

1 723 276

 

2010

2 662 109

 

0

 
  

5 665 864

 

3 195 433

TOTAAL

 

36 916 186

 

46 882 139

1

Betreft alleen de Kosten Waarderingskamer. Omdat voor de Kosten Financiële-verhoudingswet, Budget A+O-fonds, Bijdrage aan VNG inzake WOZ-kosten en Bijdrage gemeenten inzake KING de beschikkingen reeds zijn opgemaakt, zijn de voorschotten gelijk aan € 0.

2

Dit onderdeel van de tabel vergelijkt de voorschotten per 31 december 2010 waarvoor per uitkeringsjaar de beschikking nog niet definitief is opgemaakt (en de daarbij behorende omvang van de voorlopige beschikking) met de voorschotten waarvoor geldt dat de definitieve beschikking voor het betreffende uitkeringsjaar per 31 december 2009 nog niet was opgemaakt.

Mutatieoverzicht voorschotten gemeentefonds (x € 1 000)

voorschotten per 01-01-2010

46 882 139

ontstaan in 2010

18 379 384

afgerekend in 2010

28 345 337

voorschotten per 31-12-2010

36 916 186

Licence