Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 95. Algemeen

95.1 Tabel budgettaire gevolgen van beleid
Artikel 95. Algemeen (x € 1 000)
 

Realisatie 2006

Realisatie 2007

Realisatie 2008

Realisatie 2009

Realisatie 2010

Vastgestelde begroting 2010

Verschil 2010

Verplichtingen:

54 689

3 236

126 862

535 040

6 514

3 242

3 272

Uitgaven:

249 659

191 375

305 663

652 126

41 378

17 741

23 637

Programma:

249 659

191 375

305 663

652 126

41 378

17 741

23 637

 

Afkoop subsidies DGW regelingen

48 911

3 172

126 040

535 040

0

0

0

 

Kosten uitvoeringsorganisaties

0

0

0

0

0

0

0

 

Betaalbare woonkeuze koop- en huursector

24 464

17 643

14 602

12 634

11 056

8 063

2 993

 

Budget BWS 1992–1994

149 393

149 832

149 427

89 390

0

2 169

– 2 169

 

Woningbouw en duurzame kwaliteit

5 000

0

0

0

0

0

0

 

Huisvesting gehandicapten en woon-zorg

18 715

15 599

13 124

295

691

57

634

 

Stedelijke vernieuwing Lelystad

3 176

0

0

0

0

0

0

 

LVS en WI

0

5 129

2 470

1 180

390

3 262

– 2 872

 

Verzameluitkering

0

0

0

13 587

29 241

4 190

25 051

Ontvangsten:

11 936

1 329

752

698

491

214

277

Toelichting

Verplichtingen

De totale verplichtingen over 2010 vallen € 3,3 mln hoger uit dan in de vastgestelde begroting 2010 is geraamd. Dit is met name het gevolg van de in 2010 toegekende bijdragen voor de projecten Enschede Lage Bothof (€ 2,1 mln) en nieuw Den Helder (€ 1,0 mln), die op het instrument «Verzameluitkering» worden verantwoord.

Uitgaven

Betaalbare woonkeuze koop- en huursector

In 2010 is € 3,0 mln meer uitgegeven als gevolg van minder intrekkingen dan geraamd bij de Eigen woningen regeling 1984 (EW 1984).

LVS en WI

De uitgaven komen € 2,9 mln lager uit dan oorspronkelijk geraamd omdat voor de afwikkeling van de resterende projecten in het kader van de werkgelegenheidsimpuls (WI) in 2010 minder budget benodigd was.

Verzameluitkering

De navolgende subsidieregelingen en budgetten op de begroting van Wonen, Wijken en Integratie zijn in de verzameluitkering opgenomen en overgedragen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

  • Impulsregeling Stedelijke vernieuwing 2005;

  • Innovatieprogramma Stedelijke vernieuwing;

  • Regeling Werkgelegenheidsimpuls 1984, project «Stedelijk Museum Amsterdam»;

  • Bijdragen aan Enschede Lage Bothof, Deventer Colmschate en nieuw Den Helder.

De uitkering aan de medeoverheden vindt plaats door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Op dit instrument vallen de uitgaven bijna € 25,1 mln hoger uit dan geraamd in de vastgestelde begroting 2010. Dit is met name het gevolg van:

  • De in de 1e suppletoire begroting 2010 vanuit beleidsartikel 1 overgeboekte budgetten voor de Impulsregeling Stedelijke vernieuwing 2005 en het Innovatieprogramma Stedelijke vernieuwing (in totaal € 18,6 mln);

  • De in 2010 toegekende bijdragen voor het project «Stedelijk Museum Amsterdam», Enschede Lage Bothof, Deventer Colmschate en nieuw Den Helder;

  • Aan de verzameluitkering toegevoegde bijdragen aan gemeenten op het gebied van inburgering.

95.2 Slotwet
Artikel 95. Algemeen (x € 1 000)
 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Stand 2e suppletoire begroting 2010

7 566

39 217

214

Mutaties Slotwet 2010

– 1 052

2 161

277

Stand Slotwet 2010 (realisatie)

6 514

41 378

491

Licence