Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 2. Stimuleren van een duurzame kwaliteit van woningen, gebouwen en bouwwerken

2.1 Tabel budgettaire gevolgen van beleid
Artikel 2. Stimuleren van een duurzame kwaliteit van woningen, gebouwen en bouwwerken (x € 1 000)
    

Realisatie 2006

Realisatie 2007

Realisatie 2008

Realisatie 2009

Realisatie 2010

Vastgestelde begroting 2010

Verschil 2010

Verplichtingen:

  

73 175

22 589

23 595

53 911

71 095

62 800

8 295

Uitgaven:

  

139 208

135 899

28 485

22 501

67 947

79 095

– 11 148

Programma:

139 208

135 899

28 485

22 501

67 947

79 095

– 11 148

 

Stimuleren van voldoende woningproductie:

111 305

107 831

0

0

0

0

0

  

Budget BLS 2 008

106 055

107 831

0

0

0

0

0

  

Planologische en woningbouwknelpunten VINEX en VINAC

0

0

0

0

0

0

0

  

Bijdragen stimulering woningproductie

5 250

0

0

0

0

0

0

           
 

Verruimen van het aanbod van geschikte woningen voor ouderen en gehandicapten:

0

0

0

0

0

0

0

           
 

Realisatie CO2 reductiedoelstellingen in de gebouwde omgeving

15 222

16 604

15 122

19 389

60 769

74 162

– 13 393

  

Programma energiebudgetten

8 105

12 817

12 760

6 416

1 342

8 791

– 7 449

  

Subsidies energiebesparing gebouwde omgeving

4 908

3 072

1 831

12 416

54 372

50 337

4 035

  

Regeling sanering loden drinkwaterleidingen

281

63

6

14

0

0

0

  

Regeling energiebesparing huishoudens met lagere inkomens

1 577

513

427

241

290

34

256

  

Innovatief bouwen

351

139

98

198

1

0

1

  

Subsidies innovatie energiebesparing gebouwde omgeving (FES)

0

0

0

104

4 764

15 000

– 10 236

           
 

Overige programmabudgetten:

12 681

11 464

13 363

3 112

7 178

4 933

2 245

  

Onderzoek

2 645

2 212

1 821

1 832

1 476

661

815

  

Kennisoverdracht

4 993

3 745

4 684

1 280

2 093

1 682

411

  

Kosten uitvoeringsorganisaties

5 043

5 507

6 858

0

3 609

2 546

1 063

  

Nader aan te wijzen

0

0

0

0

0

44

– 44

Ontvangsten:

1 551

  

1 884

1 357

505

5 014

15 091

– 10 077

Toelichting

Verplichtingen

De totale verplichtingen over 2010 vallen € 8,3 mln hoger uit dan in de vastgestelde begroting 2010 is geraamd. De belangrijkste verschillen betreffen:

  • Verplichtingen aangegaan voor de stimulering van glasisolatie. In de ontwerpbegroting was nog geen budget hiervoor opgenomen;

  • Een aanpassing van de fasering van de overige budgetten voor energiebesparing in de gebouwde omgeving. Het in 2010 verlaagde budget van € 5,0 mln is doorgeschoven naar 2011–2014.

Uitgaven

Programma Energiebudgetten

De aan het AgentschapNL betaalde kosten voor de uitvoering van dit programma worden verantwoord op het begrotingshoofdstuk Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI), instrument «Bekostiging van externe uitvoeringsorganisaties». Met name hierdoor is op het onderhavige instrument € 7,4 mln minder gerealiseerd dan in de vastgestelde begroting 2010 is geraamd.

Subsidies Energiebesparing (CO2-reductie) gebouwde omgeving

De realisatie is € 4,0 mln hoger dan in de vastgestelde begroting is 2010 geraamd. Dit is met name het gevolg van:

  • Mutaties bij het budget voor de stimulering van glasisolatie. Bij 1e suppletoire begroting 2010 is € 30,0 mln hiervoor beschikbaar gesteld. Vervolgens is bij 2e suppletoire begroting 2010 € 23,6 mln van dit budget doorgeschoven naar 2011, omdat de daadwerkelijke betaling van afgegeven waardebonnen de jaargrens zal passeren. Per saldo is hier dus sprake van € 6,4 mln aan hogere uitgaven;

  • Een aanpassing van de fasering van de overige budgetten voor energiebesparing in de gebouwde omgeving leidt in 2010 per saldo tot € 9,4 mln aan hogere uitgaven;

Een overboeking van € 7,1 mln naar het instrument «Bekostiging van externe uitvoeringsorganisaties» op de VROM-begroting in verband met aan het AgentschapNL betaalde uitvoeringskosten leidt tot lagere uitgaven op het onderhavige instrument.

Subsidies innovatie energiebesparing gebouwde omgeving (FES)

De realisatie van de uitgaven komt € 10,2 mln lager uit, vergeleken met de raming in de oorspronkelijk vastgestelde begroting 2010. Dit is o.a. het gevolg van een actualisatie van de raming van projecten op het gebied van innovatieve energiebesparing, vooral in samenhang met de in het Regeerakkoord afgesproken opheffing van het FES.

Ontvangsten

In samenhang met de lagere uitgaven bij het instrument «Subsidies innovatie energiebesparing gebouwde omgeving (FES)» zijn ook de hieraan gerelateerde ontvangsten uit het FES lager dan in de vastgestelde begroting 2010 is geraamd.

2.2 Overzicht afgeronde onderzoeken

Type

Onderwerp

Algemeen Doel of Operationeel Doel

Start

Afgerond

Vindplaats

Effectenonderzoek (ex post)

Evaluatieonderzoek EPC aanscherpen woningen (naar 0,8)

OD 2.2.2

2008

2010

http://www.ecn.nl/docs/library/report/2010/e10043.pdf

2.3 Slotwet
Artikel 2. Stimuleren van een duurzame kwaliteit van woningen, gebouwen en bouwwerken (Bedragen x € 1 000)
 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Stand 2e suppletoire begroting 2010

82 464

69 594

8 810

Mutaties Slotwet 2010

– 11 369

– 1 647

– 3 796

Stand Slotwet 2010 (realisatie)

71 095

67 947

5 014

Toelichting

Verplichtingen

De onderuitputting van de verplichtingen wordt verklaard door een te hoge raming van het budget Tijdelijke regeling glasisolatie.

Ontvangsten

In samenhang met de in 2010 lagere uitgaven op het instrument «subsidies innovatie energiebesparing gebouwde omgeving (FES)» zijn ook de hieraan gerelateerde ontvangsten uit het FES verlaagd.

Licence