Base description which applies to whole site

6. BEDRIJFSVOERINGSPARAGRAAF

Wetgeving en controle Eerste Kamer

 • 1. Financiële Rechtmatigheid

  De begrotingsuitvoering is rechtmatig verlopen. Tijdens het jaar 2011 zijn er diverse stappen gezet en uitgevoerd om het financiële- en personele beheer te verbeteren.

 • 2. Totstandkoming (niet financiële) beleidsinformatie

  De Eerste Kamer verkrijgt de informatie uit verschillende eigen systemen.

 • 3. Financieel- en materieel beleid van de daarvoor bijgehouden administraties

  In 2012 zullen, indien daar aanleiding toe bestaat, de inventarisaties worden aangepast. Ook zullen er wederom controlemomenten inzake de diverse materiele inventarisaties plaatsvinden. Het tijdig vastleggen van verplichtingen zal ook in 2012 een aandachtspunt blijven.

 • 4. Overige aspecten

  Er hebben zich geen verdere bijzonderheden voorgedaan.

Wetgeving en controle Tweede Kamer

Rechtmatigheid

De geconstateerde onrechtmatigheid is ontstaan door een vertraging van de interdepartementale (rijksbrede) Europese aanbesteding voor ICT leveringen, onder regie van de Strategische Beheerorganisatie (SBO) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hierdoor is een situatie ontstaan dat de continuïteit in de bedrijfsvoering op het terrein van de ICT, een belangrijke pijler binnen de Tweede Kamer, niet is geborgd. Vanuit dat perspectief heeft de Tweede Kamer, conform de gangbare juridische praktijk, een aantal overeenkomsten ter overbrugging afgesloten met de voormalige leveranciers, om de instandhouding van de systemen te garanderen.

De omvang van de verplichtingen bedraagt € 1,1 mln. De artikeltolerantie wordt hiermee niet overschreden. De onrechtmatigheid inzake de verplichtingen (€ 65 000) die voortkomt uit het expireren van het contract ter ondersteuning van de salarisverwerking wordt in 2012 opgelost.

Financieel en materieelbeheer

De opmerking over de administratieve procedures van het Restaurantbedrijf, richt zich grotendeels op het ontbreken van de vastlegging van de uitgevoerde controles. Aan dat aspect wordt extra aandacht besteed. De procedures en interne controles worden op korte termijn definitief vastgesteld en ingevoerd.

In het kader van het materieelbeheer worden in 2012 een aantal procesbeschrijvingen herzien waaronder het onderdeel dat betrekking heeft op het magazijnbeheer van de Facilitaire Dienst. Het management verwacht dat deze herziene procedures voor het zomerreces zijn geïmplementeerd.

Verder zullen er met de Dienst Automatisering afspraken worden gemaakt over de toetsbaarheid van de uitgevoerde inventarisaties.

Totstandkoming beleidsinformatie

Er hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan. De Tweede Kamer heeft voor de totstandkoming van de niet-financiële informatie de procedure gevolgd.

Overige informatie

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

Licence