Base description which applies to whole site

3. Financieel en materieel beheer

De inzet van de beheersinstrumenten heeft in het verslagjaar 2011 geresulteerd in beheerste bedrijfsprocessen. Toch is er nog een aantal verbeterpunten. De belangrijkste hiervan zijn:

Personeelsuitgaven

De Algemene Rekenkamer maakt gebruik van de dienstverlening van P-Direkt. De extra controlemaatregelen die vanaf het begin zijn ingevoerd om een juiste, tijdige en volledige verwerking van mutaties in de salarisadministratie te waarborgen, zijn in 2011 voortgezet. Bij de invoering van P-Direkt hebben wij ervoor gekozen om bepaalde taken te laten uitvoeren door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het betreft bijvoorbeeld de feitelijke loonbetalingen en de aangiftes voor de loonbelasting en het afdragen daarvan. Wij zijn met P-Direkt in gesprek om deze inrichting te wijzigen, zodat de Algemene Rekenkamer niet langer afhankelijk is van de dienstverlening van het ministerie van BZK.

Aanvullende interne controle

Hoewel de aanvullende interne controles begin 2011 voortvarend werden opgepakt, zijn gedurende het jaar toch vertragingen opgetreden. Het zwaartepunt van uitvoering lag wederom aan het einde van het jaar doordat in 2011 prioriteit werd gegeven aan de invoering van een nieuw financieel systeem. Het tijdig uitvoeren van aanvullende interne controles blijft ook in 2012 een aandachtspunt.

Budgetbeheersing

Relatief laat in het jaar werd duidelijk dat zowel de uitgavenbegroting als de ontvangstenbegroting niet volledig gerealiseerd zouden worden. Dit is met name veroorzaakt door vertragingen bij het afsluiten van contracten voor activiteiten op de Caribische eilanden die door derden worden gefinancierd. Van invloed was ook dat een aantal publicaties werd doorgeschoven naar 2012 en dat het project digitalisering van het onderzoek van de verantwoording vertraging heeft opgelopen.

Een deel van de lagere uitgaven is gerealiseerd door inspanningen om de bedrijfsvoering in 2011 verder te versoberen en waar mogelijk te bezuinigen. Dit beleid zullen wij in 2012 voortzetten. Omdat nog onduidelijk is in hoeverre veranderingen in de rijksdienst onze werkzaamheden zullen beïnvloeden, kunnen wij op voorhand geen nadere bezuinigingstoezeggingen doen. In 2012 zal de realisatie van de begroting nauwgezet worden gevolgd.

EUROSAI 2014

In 2014 organiseert de Algemene Rekenkamer, dan als voorzitter van deze Europese organisatie van rekenkamers, het EUROSAI-congres. In 2010 is aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gemeld dat deze verplichting is aangegaan. De kosten hiervan zullen naar schatting € 1 miljoen bedragen. Met de projectorganisatie zijn we in 2011 voorzichtig van start gegaan. We hebben goede hoop in het voorjaar van 2012 over het budget zekerheid te krijgen.

Open standaarden

De Algemene Rekenkamer voldoet volledig aan artikel 3, eerste lid van de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten. Wij zijn niet afgeweken van open standaarden.

Licence