Base description which applies to whole site

4. Overige aspecten

Tijdigheid betaling crediteuren

84,6% van de facturen is binnen dertig dagen na factuurdatum betaald. In meer dan de helft van de overige facturen ligt de oorzaak van de overschrijding van deze termijn buiten de Algemene Rekenkamer. Facturen werden soms lang na de op de factuur vermelde datum ontvangen. De Algemene Rekenkamer streeft ernaar in 2012 ten minste 90% van de facturen binnen dertig dagen te betalen.

Betere sturing op output

In 2011 werden maatregelen getroffen om de productiviteit te laten toenemen. Deze maatregelen hebben in 2011 hun vruchten afgeworpen. In vergelijking met 2010 werden in 2011 met een vrijwel gelijk aantal fte’s (276 in 2011, 277 in 2010), substantieel meer dagen (6%) aan onderzoeken besteed.

Strategisch personeelsbeleid

In 2011 zijn belangrijke stappen gezet om te komen tot een nieuw strategisch personeelsbeleid. Hierin worden onder andere de resultaten uit het medewerkers- tevredenheidsonderzoek meegenomen.

Samenwerking met andere Hoge Colleges van Staat

Sinds april 2011 verricht de Algemene Rekenkamer financieel administratieve taken voor de Nationale ombudsman. Sinds september 2011 maken wij gebruik van het financieel administratieve systeem van de Tweede Kamer. De samenwerking met de Nationale ombudsman en de Tweede Kamer levert beperkte efficiency op. De belangrijkste doelstelling van de samenwerking is de mogelijkheid de continuïteit van de financieel administratieve gegevensverwerking beter te kunnen waarborgen.

Terugdringen aantal werkplekken

In totaal werden in 2011 negentig van onze werkplekken bij ministeries opgeheven. Hiermee heeft de Algemene Rekenkamer een bijdrage geleverd aan de bezuinigingen van de rijksoverheid. De ministeries besparen hiermee gezamenlijk circa € 900 000. Het aantal werkplekken is hiermee in 2011 teruggebracht van circa 1,5 naar 1,2 werkplek per fte. In 2012 zal de Algemene Rekenkamer zich inspannen om het aantal werkplekken verder terug te dringen naar 0,9 per fte. Hiermee zal een verdere bijdrage geleverd worden aan de bezuinigingen van de rijksoverheid. Bovendien stimuleert het de ontwikkeling richting het «nieuwe werken».

Licence