Base description which applies to whole site

4. Overige aspecten

Digitalisering

Het project digitalisering primair proces verloopt conform planning en binnen het hiervoor beschikbare budget. In 2011 is een Europese aanbesteding afgerond voor de aanschaf van een Document Management System ten behoeve van dit project. Het project ligt op koers en de implementatie vindt plaats in 2012.

Kinderombudsman

In 2011 is de implementatie van de Kinderombudsman afgerond. De Kinderombudsman is benoemd per 1 april en full swing met zijn team van start gegaan.

Administratieve organisatie

De administratieve organisatie (AO) en interne controle van de organisatie heeft voldoende aandacht gekregen. Zowel primaire als ondersteunende processen zijn uitgebreid onder de loep genomen en beschreven. Dit heeft ook in 2011 geleid tot verdere verbetering van deze processen.

Volmacht en mandaat

De huidige structuur rondom mandaten en volmacht werken conform vastgestelde besluiten. De besluiten zijn in 2011 aangepast aan de organisatiestructuur en de invulling van processen.

Inkoop

In 2011 zijn alle Europese aanbestedingen afgerond die in 2010 zijn gestart. Daarnaast zijn in 2011 2 Europese aanbestedingen opgestart. Eén aanbesteding wordt afgerond begin 2012. Het verloop van inkooptrajecten en de dossiervorming verloopt conform de vastgestelde processen.

Betaaltermijnen

In 2011 zijn de betaaltermijnen van de Nationale ombudsman redelijk en daarmee minder goed dan vorig jaar. Dit komt door organisatorische veranderingen en de implementatie en wennen aan een nieuw financieel systeem. In 2012 wordt hard gewerkt aan het herstel van goede betaaltermijnen.

Licence