Base description which applies to whole site

1. Financiële rechtmatigheid

De uitvoering van de begroting is in het algemeen rechtmatig verlopen. De Kanselarij heeft ook in dit verslagjaar ervoor gekozen om in het kader van de ICT voort te borduren op de ingeslagen weg door gebruik te maken van de diensten die door de eerste bouwer van Daisy 1 konden worden aangeboden bij de nadere aanpassingen van de databestanden. Als gevolg daarvan is een bedrag van in totaal € 129 000 niet onder de concurrentiestelling gebracht en derhalve niet onder de regels van de Europese aanbesteding. Voor de overige aanschaffingen heeft de Kanselarij uitgaven gedaan binnen de vastgestelde begroting voor het dienstjaar 2011. Aan de ontvangstzijde worden verantwoord de ontvangen bijdragen van de provincies in het kader van medegebruik van het Daisysysteem alsmede de ontvangen waarborgsommen van nog in leven zijnde gedecoreerden die om hun moverende redenen het versiersel in langdurige bruikleen wensen te behouden, ook na hun overlijden ten behoeve van de hun nabestaanden en de ontvangen waarborgsommen van nabestaanden die het versiersel van hun overleden dierbaren in langdurige bruikleen wensen te behouden. Jaarlijks wordt uitgegaan van een minimaal inkomen van € 29 000,– aan ontvangen waarborgsommen. Dit bedrag is telkenjare onzeker omdat de wens daartoe bij de gedecoreerden dan wel bij hun nabestaanden ligt.

Licence