Base description which applies to whole site

4. Overige aspecten

Binnen de Kanselarij der Nederlandse Orden hebben zich geen reorganisaties voorgedaan. Daarnaast hebben zich naar de opvatting van de Kanselarij geen noemenswaardige aanbestedingen of inkopen voorgedaan waarvoor een brede aanbesteding in EU-verband moest plaatshebben.

Licence