Base description which applies to whole site

C.2. Saldibalans per 31 december 2011

Saldibalans per 31 december 2011 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (H2B)

1)

Uitgaven 2011

122 136 532

 

2)

Ontvangsten 2011

6 712 099

           

 

3)

Liquide middelen

690 572

       
             

4)

Rekening-courant RHB

   

4a)

Rekening-courant RHB

113 414 069

             

 5)

Uitgaven buiten begrotingsverband (intra-compt. vorderingen)

1 218 956

 

 6)

Ontvangsten buiten begrotingsverband (intra-comptabele schulden

3 919 892

             

8)

Extra-comptabele vorderingen

216 705

 

8a)

Tegenrekening extra-comptabele vorderingen

216 705

             

10)

Voorschotten

4 441 336

 

10a)

Tegenrekening

4 441 336

         

voorschotten

 

12a)

Tegenrekening openstaande verplichtingen

5 622 534

 

12)

Openstaande verplichtingen

5 622 534

             
 

TOTAAL

134 326 635

 

 

TOTAAL

134 326 635

Toelichting op de saldibalans van de Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten (II B) over het jaar 2011

Ad 1 en 2. Uitgaven en ontvangsten 2011

Bij de begrotingsuitgaven en -ontvangsten zijn de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten opgenomen met betrekking tot het jaar waarvoor de Rijksrekening nog niet door de Tweede Kamer is goedgekeurd (2011).

Ad 3. Liquide middelen

De post liquide middelen is opgebouwd uit het saldo bij de banken en de contante gelden aanwezig in de kluis van de kasbeheerders.

Het totaalbedrag van € 690 572 is als volgt opgebouwd:

Raad van State

778

Algemene Rekenkamer

703

Kanselarij der Nederlandse Orden

1 218

Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

384 541

Kabinet van de Gouverneur van Aruba

105 842

Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

197 490

Totaal

690 572

Ad 4. Rekening-courant RHB

Op de Rekening-courant met de Rijkshoofdboekhouding is de financiële verhouding met het Ministerie van Financiën weergegeven. Opgenomen is het bedrag in overeenstemming met het saldobiljet van genoemd departement.

Ad 5. Uitgaven buiten begrotingsverband (intra-comptabele vorderingen)

Het bedrag van € 1 218 956 aan uitgaven buiten begrotingsverband is als volgt opgebouwd:

a

Vorderingen kasbeheerders Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten:

   
 

Raad van State

312 840

 

Algemene Rekenkamer

32 900

 

Nationale ombudsman

595 578

 

Kabinet van de Gouverneur van Aruba

2 750

 

Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

184 967

 

Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

5 922

b

Overige intra-comptabele vorderingen

83 999

 

Totaal

1 218 956

Ad a. Vorderingen kasbeheerders Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten

De vorderingen van de Raad van State bestaan onder andere uit personeelsvoorschotten (€ 46 784), kosten nieuwbouw (€ 163 929) en de post debiteuren (€ 72 836).

De vorderingen van de Nationale ombudsman (€ 595 578) bestaan uit een verzameling van diverse debiteuren.

De vorderingen van het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao hebben betrekking op onder andere het ministerie van V&J inzake naturalisatiegelden (€ 79 143) en paspoortgelden (€ 76 511).

Ad b. Overige intra-comptabele vorderingen

De overige posten betreffen voornamelijk vorderingen op personeel (€ 83 999).

Ad 6. Ontvangsten buiten begrotingsverband (intra-comptabele schulden)

Het bedrag van € 3 919 892 aan ontvangsten buiten begrotingsverband is als volgt opgebouwd:

a

Schulden kasbeheerders Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten:

   
 

Raad van State

1 551 231

 

Algemene Rekenkamer

1 400

 

Nationale ombudsman

94 314

 

Kabinet van de Gouverneur van Aruba

43 052

 

Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

464 547

 

Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

283 769

b

Nog af te dragen loonheffing en sociale premies

1 479 958

c

Overige intra-comptabele schulden

1 621

 

Totaal

3 919 892

Ad a. Schulden kasbeheerders Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten

De schuld van de Raad van State bestaat grotendeels uit de afdracht loonheffing december 2011 (€ 1 273 560) en van rekening-courant houders ontvangen voorschotten griffierecht die maandelijks per incasso worden verrekend (€ 226 121).

De schuld van de Nationale ombudsman betreft subsidies Caribisch Nederland (€ 42 979) en Rwanda (€ 46 430).

De schuld van het Kabinet van de Gouverneur van Aruba bestaat uit nog af te dragen naturalisatiegelden (€ 20 101).

De schuld van het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao bestaat uit een schuld betreffende BZK/OKG (€ 431 895).

De schuld van het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten bestaat uit af te dragen paspoortleges (€ 268 907) en crediteuren (€ 9 907).

Ad b. Nog af te dragen loonheffing en sociale premies

Het betreft de in de maand december 2011 ingehouden loonheffing en sociale premies die in de maand januari 2012 aan de betreffende instanties zijn doorbetaald.

Ad c. Overige intra-comptabele schulden

Het saldo bestaat uit een schuld aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken Hoofdstuk VII (€ 1 621) m.b.t. inhouding salarissen.

Ad 8. Extra-comptabele vorderingen

Ad 8a. Tegenrekening extra-comptabele vorderingen

Het totaalbedrag van € 216 705 is als volgt opgebouwd:

Algemene Rekenkamer

184 614

Nationale ombudsman

32 091

Totaal

216 705

Het saldo van de Algemene Rekenkamer betreft vorderingen op Agentschap NL (€ 83 271), een vordering op Universiteit Nyenrode (€ 45 348) en een vordering op AR Aruba (€ 25 623). Alle afwikkelingen van de vorderingen vinden plaats in februari 2012.

De vorderingen van de Nationale ombudsman betreffen vorderingen op derden in het kader van het normvergoedingenbesluit NOM (€ 32 091).

Ad 10. Extra-comptabele voorschotten

Ad 10a. Tegenrekening extra-comptabele voorschotten

De saldi van de per 31 december 2011 openstaande voorschotten en van de in 2011 afgerekende voorschotten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Stand openstaande voorschotten per 31 december 2011:

Raad van State

2 794 428

Algemene Rekenkamer

670 602

Nationale ombudsman

948 806

Kabinet van de gouverneur van Sint Maarten

27 500

Totaal

4 441 336

Overzicht afgerekende voorschotten in 2011:

Raad van State

1 698 818

Algemene Rekenkamer

355 000

Nationale ombudsman

416 436

Kabinet van de gouverneur van Sint Maarten

70 000

Totaal

2 540 254

Toelichting stand openstaande voorschotten:

De openstaande voorschotten bij de Raad van State betreffen de aan Loyalis verstrekte voorschotten 2008 t/m 2011. Deze worden afgerekend na een goedkeurende accountantsverklaring.

De posten van de Algemene Rekenkamer betreffen voornamelijk de aan Loyalis verstrekte voorschotten 2008 t/m 2011. Deze worden afgerekend na een goedkeurende accountantsverklaring.

Het bedrag dat openstaat bij de Nationale ombudsman is de aan Loyalis verstrekte voorschotten 2008 t/m 2011. Deze worden afgerekend na een goedkeurende accountantsverklaring.

De voorschotten van het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten betreffen reisvoorschotten inzake korte uitzendingen naar Sint Maarten.

Ad 12. Openstaande verplichtingen

Ad 12a. Tegenrekening openstaande verplichtingen

Het bedrag van € 5 622 534 aan openstaande verplichtingen is als volgt opgebouwd:

Verplichtingen 1 januari 2011

   

5 875 664

 

Aangegane verplichtingen in 2011

   

123 192 790

+

     

129 068 454

 
           

Tot betaling gekomen in 2011

122 136 532

     

Negatieve bijstellingen verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren

1 309 388

     
     

123 445 920

–/–

Totaal openstaande verplichtingen per 31 december 2011

   

5 622 534

 

Gegevens zijn ontleend aan de administratie van de kasbeheerders.

Licence