Base description which applies to whole site

Artikel 49: Rijkshuisvesting en architectuurbeleid

49 Algemene doelstelling

Het kabinet hecht sterk aan de inpassing van zijn doelen op verschillende beleidsthema’s in de rijkshuisvesting, omdat dit bijdraagt aan consistent en consequent rijksbeleid en goed voorbeeldgedrag van de rijksoverheid zelf. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor het rijksbrede beleid op onder meer het terrein van de huisvesting van de rijksdienst en zorgt uit dien hoofde voor het vastleggen van deze inpassing in rijksbrede kaders. De Rijksgebouwendienst adviseert over – en ondersteunt bij – de vorming en implementatie van deze kaders.

De Rijksgebouwendienst onderhoudt de monumenten die aan de zorg van de dienst zijn toevertrouwd, maar die buiten het huur-verhuurstelsel vallen, omdat deze monumenten daartoe niet geschikt zijn (ruïnes, grafmonumenten, vestingwerken etc).

Daarnaast verzorgt de Rijksgebouwendienst de huisvesting van het Koninklijk Huis, de Hoge Colleges van Staat en het ministerie van Algemene Zaken, die niet onder het huur-verhuurstelsel vallen. De objecten van het Koninklijk Huis voor zover vallend onder de verantwoordelijkheid van de Staat, de Hoge Colleges van Staat en het ministerie van Algemene Zaken worden met ingang van 2010 wel op een wijze analoog aan het huur-verhuurstelsel behandeld.

De Rijksbouwmeester is dé adviseur van het kabinet en van de Rijksgebouwendienst op het gebied van stedenbouw, monumenten, architectuur(beleid) en beeldende kunst. De Rijksbouwmeester bevordert en bewaakt de kwaliteit van architectuur, stedenbouwkundige inpassing en van beeldende kunst bij het tot stand brengen, het wijzigen en het beheren van rijkshuisvesting.

Doelbereiking en maatschappelijke effecten

Het doel en de onderliggende operationele doelstellingen zijn in 2011 gerealiseerd.

Budgettaire gevolgen van beleid

49.1 Rijkshuisvesting en architectuurbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000)

       

Realisatie

Vastgestelde ISB begroting

Verschil

 

2007

2008

2009

2010

2011

2011

2011

Verplichtingen

     

65 118

55 355

47 675

7 680

               

Uitgaven

102 274

88 176

74 050

65 118

55 355

47 675

7 680

49.1 Vanuit de uitvoeringspraktijk van de rijkshuisvesting bijdragen aan rijksdoelen

       

7 406

6 964

442

49.2 Monumenten beheren

       

11 670

10 088

1 582

49.3 Huisvesten van het Koninklijk Huis, Hoge Colleges van Staat en Algemene Zaken

       

33 819

28 213

5 606

49.4 Stimuleren van de architectonische kwaliteit

       

2 460

2 410

50

               

Ontvangsten

 

 

 

 

859

357

502

Financiële toelichting

Op het artikel Rijkshuisvesting is meer uitgegeven dan begroot. De ontvangsten zijn vrijwel gerealiseerd.

Uitgaven 49.1, 49.2 en 49.4.

Voor deze operationele doelen geldt een methodiek van bevoorschotting en afrekening. Halverwege het jaar heeft de Rijksgebouwendienst op basis van de voorgelegde voorstellen en verwachtingen omtrent de realisatie een 80% voorschot op de begrotingsmiddelen ontvangen. In november is, gegeven de verwachtingen van volledige realisatie het 20% restantbudget aan de Rijksgebouwendienst voldaan. Eventuele meer- of minderuitgaven door de Rijksgebouwendienst ten opzichte van het budget worden in 2012 afgerekend.

Uitgaven 49.3.

Het budget voor de huisvesting van de Hoge Colleges van Staat, het ministerie van AZ en de 3 staatspaleizen is overschreden. Dit wordt met name veroorzaakt door latere opleveringen van projecten (onder andere Raad van State en Paleis op de Dam) dan verwacht.

Externe factoren

Het behalen van de huisvestingsdoelstelling voor het Koninklijk Huis, de Hoge Colleges van Staat en het ministerie van Algemene Zaken was mede afhankelijk van de mate waarin de gebouwen functioneel aangepast konden worden voor de betreffende gebruikers. Dit komt omdat zij veelal in monumenten zijn gehuisvest en aan specifieke locaties gebonden zijn.

Realisatie meetbare gegevens

n.v.t.

49 Operationele doelstelling 1

Vanuit de uitvoeringspraktijk van de rijkshuisvesting bijdragen leveren aan rijksdoelen

Doelbereiking

De Rijksgebouwendienst heeft uiteenlopende initiatieven genomen om de rijkshuisvesting duurzamer en efficiënter te maken. Door het gebruik maken van innovatieve (energiebesparende) technieken wordt invulling gegeven aan de voorbeeldfunctie van het Rijk.

Instrumenten

Financiële bijdragen aan de baten-lastendienst Rijksgebouwendienst om vanuit de uitvoeringspraktijk bijdragen te leveren aan rijksdoelstellingen door te adviseren over onder meer:

  • Het verbeteren van de duurzaamheid van de gebouwenvoorraad van het Rijk;

  • Het verbeteren van de veiligheid van de gebouwen;

  • De doelmatige werking van het rijkshuisvestingsstelsel;

  • De totstandkoming van de rijkswerkplek;

  • Door interne en externe belangen van de aanbestedende overheidsdiensten op het vlak van bouwopdrachten te bundelen en te versterken door het verzorgen van coördinatie tussen aanbestedende rijksdiensten.

Realisatie meetbare gegevens

De Rijksgebouwendienst besteedt in rijkshuisvestingsprojecten aandacht aan de verschillende aspecten van overheidsbeleid. Zo is in het nieuwbouwproject voor het districtkantoor van Rijkswaterstaat in Assen, dat is opgeleverd met een energielabel A, gebruik gemaakt van warmte-koude-opslag, zomerwarmte werend beton en veel recyclebare materialen conform de «cradle-to-cradle"principes.

In maart 2011 is het gebouw van de Dienst Uitvoering Onderwijs en de Belastingdienst aan de Kempkensberg in Groningen in gebruik genomen. De aanbestedingsvorm DBFMO heeft het consortium gestimuleerd om innovatief en integraal te ontwerpen en uit te gaan van de levenscyclusbenadering. Vanaf het eerste ontwerp is rekening gehouden met onderhoud, energiegebruik en zelfs voor de langere termijn, hergebruik van het pand voor woningen.

49 Operationele doelstelling 2

Monumenten beheren

Doelbereiking

De Rijksgebouwendienst heeft aan de doelstelling in 2011 door middel van reguliere onderhoudsprojecten uitvoering gegeven. Periodiek wordt de onderhoudsbehoefte van de monumenten geïnventariseerd, geprioriteerd en uitgevoerd. Grotere projecten in 2011 waren het herstel van de vestingmuren van Bastion Katten en de restauratie van de Utrechtse Poort in de vesting Naarden. In Delft is de eerste fase van de restauratie van het grafmonument van Tromp uitgevoerd. In Goedereede is de voormalige lichttoren gerestaureerd.

Instrumenten

Financiële bijdrage aan de baten-lastendienst Rijksgebouwendienst voor het handhaven van de monumentale waarde van de monumenten in beheer bij de Rijksgebouwendienst en het bevorderen van de gebruiksmogelijkheden en verhuurbaarheid door periodiek onderhoud en herstel.

Realisatie meetbare gegevens

49.2 Prestatie-indicator

Basiswaarde

Peildatum

Streefwaarde

Realisatie 2011

Periode

Aantal geïnspecteerde monumenten

0

2007

70

71

2011

Bezettingsgraad monumenten

95%

2009

95%

95%

2011

Bron: Rgd administraties

49 Operationele doelstelling 3

Huisvesten van het Koninklijk Huis, de Hoge Colleges van Staat en het ministerie van Algemene Zaken

Doelbereiking

Deze doelgroep, die buiten het huur-verhuurstelsel valt, moet adequaat worden gehuisvest. De gebouwen van de doelgroep worden sinds 2010 analoog aan het huur-verhuurstelsel behandeld. Het betreft het uitvoeren van investeringsprojecten, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van een leenfaciliteit bij het ministerie van Financiën. In 2011 is de gevelrestauratie van het Paleis op de Dam afgerond. Daarnaast gaat het om onderhoudswerkzaamheden voor ongeveer 240 000 m2 bruto vloeroppervlakte.

Instrumenten

Financiële bijdragen aan de baten-lastendienst Rijksgebouwendienst, met name in de vorm van gebruiksvergoeding, voor het verzorgen van de huisvesting van het Koninklijk Huis, voor zover dat valt onder de verantwoordelijkheid van de Staat en voor de huisvesting van de Hoge Colleges van Staat en het ministerie van Algemene Zaken.

Realisatie meetbare gegevens

49.3 Prestatie-indicator

Streefwaarde

Realisatie 2011

Periode

Klanttevredenheid

Nulmeting

n.v.t.

2011

Bron: Rgd administraties

Toelichting

De Rijksgebouwendienst heeft in 2010, zoals in het jaarverslag over 2010 vermeld, afgezien van de opstelling van een nieuwe methode voor het meten van de klanttevredenheid. Een nulmeting is derhalve niet opgesteld. Om de sturing op klanttevredenheid te verbeteren en effectiever te maken werkt de Rijksgebouwendienst met zogenaamde geobjectiveerde prestatie-indicatoren: met de stakeholders worden meetbare afspraken gemaakt over te leveren prestaties, op sleutelmomenten in het primaire proces van de Rijksgebouwendienst. In 2011 is actief gestuurd op een aantal indicatoren die gemeten kunnen worden en die voor de stakeholders relevant zijn.

49 Operationele doelstelling 4

Stimuleren van de architectonische kwaliteit

Doelbereiking

De Rijksbouwmeester is dé adviseur van het kabinet en van de Rijksgebouwendienst op het gebied van stedenbouw, monumenten, architectuur(beleid) en beeldende kunst. Met diverse projecten en adviezen is uitvoering gegeven aan het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van architectuur, stedenbouwkundige inpassing en van beeldende kunst bij het tot stand brengen, het wijzigen en het beheren van Rijkshuisvesting. Hierbij gaat het ondermeer om het selecteren van architecten, het mede begeleiden van verbouwingen aan monumenten (onder andere Mauritshuis) en het mede op de kaart zetten van Binnenstedelijk Bouwen met Prachtig Compact NL. Voor de Minister van BZK is gewerkt aan de leefbaarheid in de wijken. Daarnaast is door de toepassing van de percentageregeling beeldende kunst één van de grootste kunstcollecties van Nederland ontstaan.

Instrumenten

Financiële bijdrage aan de baten-lastendienst Rijksgebouwendienst voor stimuleren van de architectonische kwaliteit door middel van studies en activiteiten van de Rijksbouwmeester voor advisering over architectuur, stedenbouw, monumentenzorg en beeldende kunst.

Realisatie meetbare gegevens

n.v.t.

Licence