Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

4. Overige aspecten van de bedrijfsvoering

Management Control Systeem

In de tweede helft van 2011 is het raamwerk en geheel aan afspraken, waaronder het management control systeem, dat ten grondslag ligt aan de financiële kolom binnen het ministerie van BZK geactualiseerd. Dit mede vanwege de departementale herindeling in oktober 2010 waarmee nieuwe onderdelen aan BZK werden toegevoegd en die hun eigen werkwijze met zich mee brachten. Eind 2011 zijn hiermee de interne regels en werkwijze opnieuw geharmoniseerd.

Gebruik Open Source

Het ministerie van BZK is in 2011 niet afgeweken van artikel 3, eerste lid van de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten. BZK heeft geen producten of diensten aangeschaft waarvoor gebruik moet worden gemaakt van open standaarden.

Externe inhuur

In een brief aan de Tweede Kamer d.d. 18 mei 2011 (Kamerstukken II, 2010–2011, 32 501, nr. 16) heeft het ministerie van BZK gemeld dat de uitgaven externe inhuur 2011 werden geraamd op een percentage van 14,9% van de totale uitgaven ambtelijk personeel. De realisatie over 2011 komt uit op een percentage van 14,0%.

In de bijlage Overzicht niet-financiële informatie over inkoop van adviseurs en tijdelijk personeel zijn de uitgaven van het ministerie van BZK voor externe inhuur in 2011 opgenomen en van een toelichting voorzien.

Personeel

Het ministerie van BZK heeft haar fte-taakstelling voor 2011 gerealiseerd. Het ministerie zit als geheel 107 fte onder het gestelde plafond. Het project Vernieuwing Rijksdienst is eind 2011 afgerond.

Betaalgedrag

De betaalsnelheid lag in het laatste kwartaal van 2011 bij het ministerie van BZK boven de rijksnorm van 90%. De lagere betaalsnelheid in de eerste maanden van 2011 was vooral het gevolg van de departementale herindeling en de implementatie van de nieuwe versie van het workflow- en archiveringssysteem Digidoc.

Licence