Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

TOELICHTING OP DE SALDIBALANS

Ad 1 en 2. Uitgaven en ontvangsten 2011

Bij de begrotingsuitgaven en -ontvangsten zijn de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten opgenomen met betrekking tot het jaar waarvoor de Rijksrekening nog niet door de Tweede Kamer is goedgekeurd.

Ad 3. Liquide middelen

De post liquide middelen is opgebouwd uit het saldo bij de banken (gebaseerd op het laatste dagafschrift) en de contante gelden aanwezig in de kluis van de kasbeheerders. Het totaalbedrag van € 71 819 is als volgt opgebouwd:

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

52 169

Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)

18 654

Overig

996

Totaal

71 819

Ad 4. Rekening-courant RHB

Op de Rekening-courant met de Rijkshoofdboekhouding is de financiële verhouding met het ministerie van Financiën weergegeven. Opgenomen is het bedrag overeenkomstig het laatste dagafschrift van genoemd departement.

Opbouw Rekening-courant RHB:

Rekening-courant Hoofdstuk 7

–/–4 237 214 142

Rekening-courant Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

–/–50 000 000

Totaal

–/–4 187 214 142

De Rekening-courant Nationale Hypotheek Garantie: in 2011 is de begrotingreserve NHG gevormd.

Het doel hiervan is een reservering van middelen ter partiële dekking van een eventuele aanspraak op de achtervang functie van het Rijk door het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW).

Ad 5. Uitgaven buiten begrotingsverband (intra-comptabele vorderingen)

Het bedrag van € 27 484 645 aan uitgaven buiten begrotingsverband is als volgt opgebouwd:

a.

Vorderingen kasbeheerders Rijksdiensten:

   
 

AIVD

300 212

 

AGNL

29 266

 

DUO

463

 

DT&V

303 811

b.

Te vorderen van ministeries en derden

7 142 594

c.

Verstrekte subsidies uit Europese fondsen (PEF)

16 883 422

d.

Intra-comptabele voorschotten

595 148

e.

Intra-comptabele debiteuren

2 229 729

 

Totaal

27 484 645

Ad a. Vorderingen kasbeheerders Rijksdiensten

Het saldo van de AIVD bestaat voornamelijk uit diverse vorderingen op eigen personeel, salarissen en pensioenpremie overdracht gedetacheerden bij de EU-organisatie.

Het saldo van DT&V bestaat voornamelijk uit vorderingen op Politie Hollands Midden (€ 0,3 mln).

Ad b. Te vorderen van ministeries en derden

Dit saldo bestaat voornamelijk uit nog te verrekenen met het agentschap RGD (€ 3,9 mln) en diverse door de salarisadministratie nog te verrekenen kosten met de BZK agentschappen.

Ad c. Verstrekte subsidies uit Europese fondsen (PEF)

Het Programmasecretariaat Europese Fondsen beheert een viertal fondsen op het terrein van Migratiebeleid. Jaarlijks ontvangt PEF vanuit Brussel subsidie om de programma’s van deze fondsen te kunnen financieren. Na afronding van deze programma’s (cyclus van 3 jaar) vindt de eindafrekening plaats. Het openstaande saldo vertegenwoordigt de verstrekte subsidievoorschotten die nog moeten worden afgerekend met de subsidie ontvanger.

Ad d. Intra-comptabele voorschotten

Dit bedrag betreft door P&O verstrekte salarisvoorschotten.

Ad e. Intra-comptabele debiteuren

Het saldo bestaat uit diverse vorderingen, veelal op andere ministeries, m.b.t. door BZK voorgeschoten kosten.

Ad 6. Ontvangsten buiten begrotingsverband (intra-comptabele schulden)

Het bedrag van € 109 909 985 aan ontvangsten buiten begrotingsverband is als volgt opgebouwd:

a.

Schulden Kasbeheerders Rijksdiensten

   
 

AIVD

461 024

 

CJIB

5 081

 

DT&V

1 572 088

b.

Nog af te dragen loonheffing en sociale premies

20 234 926

c.

Ontvangen subsidies uit Europese fondsen (PEF)

27 337 305

d.

Begrotingsreserve Nationale Hypotheekgarantie (NHG)

50 000 000

e.

Overige intra-comptabele schulden

10 299 561

 

Totaal

109 909 985

Ad a. Kasbeheerders

Het saldo bestaat voornamelijk uit ontvangen Europese subsidies ( € 1,5 mln) en nog af te dragen BTW ( € 0,5 mln.)

Ad b. Nog af te dragen loonheffing en sociale premies

Het saldo betreft de nog af te dragen loonheffing en premies van de inhoudingen die in december hebben plaatsgevonden.

Ad c. Ontvangen subsidies uit Europese Fondsen (PEF)

Het Programmasecretariaat Europese Fondsen beheert een viertal fondsen op het terrein van Migratiebeleid. Jaarlijks ontvangt PEF vanuit Brussel subsidie om de programma’s van deze fondsen te kunnen financieren. Na afronding van deze programma’s (cyclus van 3 jaar) vindt de eindafrekening plaats.

Ad d. Begrotingsreserve Nationale Hypotheekgarantie (NHG)

In 2011 is de begrotingsreserve NHG gevormd.

Het doel hiervan is een reservering van middelen ter partiele dekking van een eventuele aanspraak op de achtervang functie van het Rijk door het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW)

Ad e. Overige intra-comptabele schulden

Dit saldo bestaat voornamelijk uit specifieke EU subsidie ontvangsten, waaronder € 5 mln voor het Grote Stedenbeleid en € 3,4 mln voor Migratiebeleid (o.a. project EU-VIS).

Ad 8. Extra-comptabele vorderingen

Ad 8a. Tegenrekening extra-comptabele vorderingen

Het saldo per 31 december 2011 wordt hieronder per jaar gespecificeerd:

(x € 1)

Stand 31-12-2011

t/m 2007

856 817

2008

69 074

2009

2 264 542

2010

4 517 012

2011

692 003 977

Totaal

699 711 422

Het saldo per 31 december 2011 wordt hieronder per artikel gespecificeerd:

Stand openstaande vorderingen per 31 december 2011 per artikel in €

Artikel

Omschrijving

Stand per 31-12-2011

31

Bestuur en Democratie

66 886

33

Dienstverlenende en innovatieve overheid

142 000

37

Kwaliteit Rijksdienst

707 397

39

Algemeen

16 361 591

43

VUT-fonds (lening)

670 000 000

44

Stimuleren krachtige steden, vitale wijken en voldoende woningbouw

4 236 454

45

Stimuleren van een duurzame kwaliteit van woningen, gebouwen en bouwwerken

124 199

46

Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt

763 790

47

Integratie niet-westerse migranten

4 909 705

48

Kennis en ordening wonen, wijken en integratie

107 496

50

Vreemdelingen

2 291 904

 

Totaal

699 711 422

Toelichting:

Artikel 31 Bestuur en Democratie

De vorderingen hebben betrekking op een 3-tal kleine doorberekeningen m.b.t. bijdragen aan onderzoekskosten en één met een met de VNG te verrekenen creditfactuur.

Artikel 33 Dienstverlenende en innovatieve overheid

De openstaande vorderingen bestaan voornamelijk uit doorberekeningen van detacheringkosten van naar Bonaire uitgezonden medewerkers (€ 0,1 mln).

Artikel 37 Kwaliteit Rijksdienst

De vorderingen betreffen doorberekeningen aan medeoverheden m.b.t. detacheringen door BABD (€ 0,4 mln.) en dienstverlening door DGOBR (€ 0,3 mln).

Artikel 39 Algemeen

De openstaande vorderingen hebben betrekking op doorberekeningen door DCB aan de Werkmaatschappij en overige departementen m.b.t. dienstverleningsafspraken, waaronder huisvestingskosten (€ 16,3 mln).

Artikel 43 VUT-fonds

De vorderingen betreffen een zestal leningen aan het VUT-fonds. Het beheer van deze vorderingen wordt uitgevoerd door de Rijkshoofdboekhouding.

Artikel 44 Stimuleren krachtige steden, vitale wijken en voldoende woningbouw

De vorderingen bestaan voornamelijk uit afrekeningen van subsidieverstrekkingen m.b.t. de stimuleringsregeling Woningbouwprojecten (€ 4,2 mln). Het beheer van deze vorderingen wordt door AG-NL uitgevoerd.

Artikel 45 Stimuleren van een duurzame kwaliteit van woningen, gebouwen en bouwwerken

De openstaande vordering betreft de afwikkeling van een subsidieverstrekking i.h.k.v. Innovatief en Demontabel Bouwen. Het beheer van deze vordering wordt door AG-NL uitgevoerd.

Artikel 46 Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt

De openstaande vorderingen betreffen voornamelijk afrekeningen van verstrekte huursubsidies (€ 0,7 mln). Het beheer van deze vorderingen wordt uitgevoerd door het CJIB.

Artikel 47 Integratie niet-westerse migranten

De vorderingen betreffen voornamelijk de afwikkeling verstrekte Leningen aan Inburgeringsplichtigen (€ 2,2 mln). Het beheer van deze vorderingen wordt uitgevoerd door DUO. Ook staat een vordering op het COA open i.h.k.v. de afrekening van de subsidie Programma Taal (€ 2,4 mln).

Artikel 48 Kennis en ordening wonen, wijken en integratie

De vorderingen bestaan voornamelijk uit afrekeningen van subsidieverstrekkingen m.b.t. de regeling Geldelijke Steun Eigen Woningen (€ 0,1 mln). Het beheer van deze vorderingen wordt door AG-NL uitgevoerd.

Artikel 50: Vreemdelingen

De openstaande vorderingen betreffen voornamelijk de afrekeningen van de bijdrage Basisvoorziening Vreemdelingen (€ 1,7 mln) en een vordering op Kluwer (€ 0,5 mln).

Ad 9. Extra-comptabele schulden

Ad 9a. Tegenrekening extra-comptabele schulden

Door de invlechting van nieuwe beleidsonderdelen is in 2011 de beginbalans per 1 januari 2011 opgesteld, in principe rekening houdend met de gecertificeerde eindstanden van de nieuwe onderdelen. Bij de standen van voormalig WWI is bij de beginbalans per 1 januari 2011 sprake van een klein verschil met de gecertificeerde eindstand. Dit betreft de saldibalanspost Extracomptabele Schulden (openstaande K=V-facturen). Aangezien de financiële administratie van BZK niet is ingeregeld op het verwerken van dergelijke transacties en verantwoording volgens de comptabele regelgeving niet is voorgeschreven, zijn deze K= V-facturen niet in de BZK-verantwoording per 1 januari 2011 opgenomen. Ook per ultimo 2011 zijn deze derhalve niet verantwoord.

Ad. 10. Openstaande voorschotten

Ad. 10a. Tegenrekening openstaande voorschotten

De saldi van de per 31 december 2011 openstaande voorschotten en van de in 2011 afgerekende voorschotten worden hieronder per jaar gespecificeerd:

Als gevolg van de departementale herindelingen (ontvlechtingen van DGV, IOOV en KOV en de invlechtingen van DGVZ en DGWWI) in de loop van het boekjaar sluit de eindstand in de saldibalans 2010 niet meer aan op de beginstand 2011; in onderstaand overzicht is dit inzichtelijk gemaakt.

Gecorrigeerde eindstand openstaande voorschotten per 1 januari 2011

(x € 1)

Stand per 31-12-2010

Correctie WWI

Correctie DGVZ

Correctie DGV

Gecorrigeerd Stand per 01-01-2011

t/m 2007

161 309 108

2 119 173 258

301 681

– 110 082 130

2 170 701 917

2008

253 296 867

1 062 038 550

760 060

– 212 261 163

1 103 834 314

2009

438 364 873

1 204 742 841

7 312 862

– 383 474 477

1 266 946 099

2010

4 866 439 712

892 783 750

489 356 092

– 4 674 518 875

1 574 060 680

Totaal

5 719 410 560

5 278 738 399

497 730 695

– 5 380 336 645

6 115 543 010

Stand openstaande voorschotten per 31 december 2011 per jaar gespecificeerd

(x € 1)

Stand per 01-01-2011

Verstrekt 2011

Afgerekend 2011

Stand per 31-12-2011

t/m 2007

2 170 701 916

0

– 1 899 235 634

271 466 282

2008

1 103 834 314

0

– 847 519 536

256 314 778

2009

1 266 946 100

0

– 717 416 797

549 529 303

2010

1 574 060 680

0

– 1 067 817 097

506 243 583

2011

0

1 113 186 448

– 34 482 268

1 078 704 180

Totaal

6 115 543 010

1 113 186 448

– 4 566 471 332

2 662 258 126

Stand openstaande voorschotten per 31 december 2011 per artikel x € 1

Artikel

Omschrijving

Stand per 31-12-2011

27

Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst

8 396 126

31

Bestuur en Democratie

63 007 929

33

Dienstverlenende en innovatieve overheid

124 021 693

35

Arbeidszaken overheid

69 331 455

37

Kwaliteit Rijksdienst

41 000 748

39

Algemeen

226 003 010

44

Stimuleren krachtige steden, vitale wijken en voldoende woningbouw

235 186 566

45

Stimuleren van een duurzame kwaliteit van woningen, gebouwen en bouwwerken

60 887 710

46

Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt

23 765 541

47

Integratie niet-westerse migranten

1 204 961 404

48

Kennis en ordening wonen, wijken en integratie

67 304 165

49

Rijkshuisvesting en architectuurbeleid

21 336 000

50

Vreemdelingen

483 081 801

 

Derden

33 973 978

 

Totaal

2 662 258 126

Toelichting:

Artikel 27 Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst

De voorschotten bestaan voornamelijk uit de betalingen aan Loyalis over de jaren 2010 en 2011 (€ 8,4 mln.). Nadat er een goedkeurend accountantsrapport is ontvangen zullen deze voorschotten worden afgerekend.

Artikel 31 Bestuur en Democratie

Onder dit artikel vallen subsidies aan Politieke Partijen (€ 12,4 mln) die in 2012 verantwoord en afgerekend worden. Verder zijn er voorschotten verstrekt aan ICTU voor werkzaamheden m.b.t. Modernisering Gem. Basis Administratie (€ 16,7mln) en aan Agentschap BPR voor de Jeugd NIK’s (€ 20,0 mln). Deze voorschotten zullen na ontvangst en beoordeling van de verantwoordingsinformatie in 2012 e.v. jaren worden afgerekend.

Artikel 33 Dienstverlenend en innovatieve overheid

De voorschotten bestaan voornamelijk uit bijdragen verstrekt aan de stichting ICTU (€ 41 mln) in het kader van grootschalige projecten als Gemeenschappelijke machtigingsvoorzieningen, Contactcenter en Kenniscentrum. Ook aan Logius zijn voorschotten verstrekt (€ 64,2 mln) in het kader van de projecten die de ICT-infrastructuur tussen Overheid, burgers en bedrijven sneller, betrouwbaarder en gemakkelijker maken. De voorschotten zullen worden vastgesteld na ontvangst en beoordeling van de financiële verantwoordinginformatie.

Artikel 35 Arbeidszaken Overheid

De openstaande voorschotten hebben onder meer betrekking op de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (€ 23,2 mln), welke pensioenregelingen betaalt aan gewezen overheidspersoneel en hun nagelaten betrekkingen uit de voormalige overzeese gebieden.

Voor het programma Veilige Publieke Taak zijn diverse subsidies verstrekt (€ 9,0 mln). De overige voorschotten (€ 10,9 mln) betreffen bijdragen aan ICTU voor het project Internetspiegel en nog te verwerken vaststellingen van diverse subsidies, zoals die aan de stichting CAOP (€ 9,7 mln), stichting VFO (€ 4,7 mln), A+O fonds (€ 2,0 mln) en NGB (€ 3,4 mln). Na ontvangst en beoordeling van de verantwoordinginformatie zullen deze posten worden afgewikkeld.

Artikel 37 Kwaliteit Rijksdienst

Het merendeel van de voorschotten zijn verstrekt aan de St. ICTU en de projectorganisatie DWR voor de uitvoering van meerjarige projecten. Dit zijn rijksbrede projecten die in het kader van de vernieuwing Rijksdienst en de ICBR zijn vastgesteld.

In het kader van het Informatiseringbeleid Rijk zijn voorschotten verstrekt aan de projecten Ontwikkeling en beheer Digitale Werkomgeving Rijksdienst/DWR (€ 23,2 mln), Baseline/ Marij/Renoir (€ 2,1 mln), KDI/Kennislab/ICTU (€ 1,5 mln), E- inspecties (€ 3,5 mln) aan I&M. Ook bij Faciliteiten-, Huisvesting- en Inkoopbeleid Rijk zijn voorschotten verstrekt aan de projecten: Rijkspas/ICTU (€ 2,5 mln), Overheids Telecommunicatie/OT2010 (€ 1,2 mln). De overige voorschotten betreffen subsidies, met als grootste die voor het A&O fonds (€ 7,1 mln). Na ontvangst en beoordeling van de verantwoordingsinformatie zullen deze worden afgewikkeld.

Artikel 39 Algemeen

Er staat ca. € 226 mln als voorschot open. Hiervan betreft ca € 10,6 mln van het ondertussen afgeronde subsidieprogramma «werkgelegenheidsimpuls grotestedenbeleid». Deze subsidies zijn onlangs vastgesteld en zullen begin 2012 worden afgewikkeld.

Ca. € 31,0 mln betreft de subsidies «grote bouwlocaties», die binnenkort, in overleg met het Agentschap.NL afgeboekt gaan worden. € 157,0 mln betreft de «verzameluitkering» in het kader van IPSV. Tot een bedrag van ca € 25,0 mln. betreft dit voornamelijk bijdragen aan de gemeenten Enschede, Almere en Deventer, die in de vorige kabinetsperioden zijn verricht om lokale knelpunten op te lossen. Afhankelijk van de daaraan in de desbetreffende beschikking verbonden voorwaarden kunnen deze worden afgewikkeld, na ontvangst en vaststelling van de desbetreffende verantwoording.

Artikel 44 Stimuleren krachtige steden, vitale wijken en voldoende woningbouw

Er staat nog ca. € 235,2 mln open. Dit betreft voornamelijk voorschotten verstrekt aan Agenstschap.NL met betrekking tot meerjarige specifieke uitkeringen aan gemeenten, die in de periode 2000–2010 aan gemeenten zijn verstrekt, onder de regelingen ISV, BLS en BDU SIV (€ 213,8 mln). Een bedrag van ca. € 13,0 mln betreft de onlangs afgeronde regeling «stimulering woningbouwproductie (crisismaatregelen Balkenende 4)». Deze voorschotten zullen het komende jaar worden afgerekend op basis van de door de betreffende gemeenten in te dienen eindverslagen.

Artikel 45 Stimuleren van een duurzame kwaliteit van woningen, gebouwen en bouwwerken

Er staan voor € 60,9 mln aan voorschotten open. Deze betreffen voornamelijk aan Agenstchap.NL (€ 23 mln), Coöperatie Genua (€ 4.5 mln), Nederlandse Woonbond (€ 2,0 mln), Den Haag (€ 12,4 mln), Stichting SEV (€ 15,8 mln), Vereniging Eigen Huis (€ 1,3 mln) en het Waarborgfonds Eigen Woning (€ 2,0 mln) verstrekte subsidies en bijdragen. Na ontvangst en beoordeling van de verantwoordingsinformatie zullen deze bedragen worden afgerekend.

Artikel 46 Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt

Er staat ca. € 23,8 mln aan voorschotten open. Dit betreft voornamelijk een voorschot van € 23,6 mln aan de huurcommissie. Na ontvangst en vaststelling van de verantwoording zullen de voorschotten worden afgewikkeld.

Artikel 47 Integratie niet-westerse migranten

Er staan voor ca. € 1 205,1 mln aan voorschotten open. Deze betreffen via het Agentschap SZW (€ 246,6), het Ministerie van SZW (€ 651,1) en Agentschap.NL (€ 223,2) verstrekte voorschotten. Na ontvangst en beoordeling van de verantwoordingsstukken zullen deze bedragen worden afgewikkeld.

Artikel 48 Kennis en ordening wonen, wijken en integratie

Er staat voor ca. € 67,0 mln aan voorschotten open. Dit betreft de «startersregeling» (€ 40 mln) die 5 jaar loopt, waarvan de afrekening is voorzien in 2012. De overige voorschotten hebben onder andere betrekking op de deelfinancieringen(subsidie) aan de kennis en onderzoeksprogramma’s van de reguliere kennisinstituten (€ 23,6 mln), individuele doelsubsidies binnen het begrotingsdoel «kennis» aan andere samenwerkingsverbanden (€ 0,97mln) en voorschotten als gevolg van (onderzoek)opdrachten voor BWI beleidsonderbouwend onderzoek (€ 2,7 mln) aan onderzoekbureaus. Na ontvangst en beoordeling van de verantwoordingsinformatie zullen deze posten worden afgewikkeld.

Artikel 49 Rijkshuisvesting en architectuur

De voorschotten hebben betrekking op de bevoorschotting Rijksgebouwendienst in het kader van «Werkplan RGD 2011 (€ 21,3 mln). De afrekening van deze bedragen zal in december 2012 plaats vinden.

Artikel 50 Vreemdelingen

De openstaande voorschotten hebben betrekking op het COA voor de Opvang Asielzoekers in algemene zin (€ 468,4 mln) over de jaren 2010 en 2011. Ook staat de bevoorschotting 2010 aan de Internationaal Organisatie voor Migratie (€ 6,9 mln) voor de uitvoering van de REAN regeling nog open. Na ontvangst en beoordeling van de verantwoordingsinformatie zullen deze posten in 2012 worden afgewikkeld.

Derden

De voorschotten op derden bestaan voornamelijk uit de betalingen aan Loyalis over de jaren 2008 t/m 2011 (€ 33,0 mln.). Deze voorschotten zullen worden afgerekend nadat er een goedkeurend accountantsrapport is ontvangen.

Ad 11. Openstaande garantieverplichtingen

Ad 11a. Tegenrekening openstaande garantieverplichtingen

Het bedrag van € 680 443 garanties is als volgt opgebouwd:

Garanties 1 januari 2011

1 527 870

 

Verleende garanties in 2011

0

+

 

1 527 870

 
       

Vervallen garanties in 2011

847 427

–/–

       

Totaal openstaande garanties per 31 december 2011

680 443

 

De garanties betreffen:

Hypotheekgaranties. Bij beschikking van 23 augustus 1974, nr. AB74/U1271, van de Minister van Binnenlandse Zaken, is de mogelijkheid geschapen om onder bepaalde voorwaarden een hypotheek-garantie te verlenen voor tijdige betaling van rente en aflossing op een hypothecaire geldlening, die in verband met de aankoop van een woning is afgesloten. In 2011 is een herijking uitgevoerd m.b.t. de lopende garanties. Dit heeft in een aantal gevallen geleid tot neerwaartse bijstelling van de garantiewaarde. Er zijn ultimo 2011 nog 9 garanties geldig. Het theoretische risico bedraagt € 0,29 mln. Het maximale garantieplafond per 31 december 2011 bedraagt € 0,68 mln.

Ad 12. Openstaande verplichtingen

Ad 12a. Tegenrekening openstaande verplichtingen

Het bedrag van € 1 068 399 171 bestaat voor € 1 066 711 742 aan openstaande verplichtingen binnen begrotingsverband en voor € 1 687 429 aan verplichtingen buiten begrotingsverband.

De verplichtingen binnen begrotingsverband zijn als volgt opgebouwd:

Tabel openstaande verplichtingen binnen begrotingsverband:

Verplichtingen 1 januari 2011

   

1 712 904 371

 

Aangegane verplichtingen in 2011

   

5 643 266 784

+

     

7 356 171 155

 
           

Tot betaling gekomen in 2011

5 275 588 007

     

Negatieve bijstellingen verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren

1 013 871 406

     
     

6 289 459 413

–/–

Totaal openstaande verplichtingen per 31 december 2011

   

1 066 711 742

 

In de negatieve bijstelling van 1 mld. zit een bedrag van ruim 0,9 mld. ISV 3. Met ingang van 2011 is deze regeling/Wet ISV 3 overgeheveld naar het gemeente/provinciefonds.

De verplichtingen buiten begrotingsverband zijn als volgt opgebouwd:

Tabel openstaande verplichtingen buiten begrotingsverband:

Verplichtingen 1 januari 2011

   

1 503 233

 

Aangegane verplichtingen in 2011

   

647 925

+

     

2 151 158

 
           

Tot betaling gekomen in 2011

463 729

     

Negatieve bijstellingen verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren

0

     
     

463 729

–/–

Totaal openstaande verplichtingen per 31 december 2011

   

1 687 429

 
Licence