Base description which applies to whole site
+

Baten-lastendienst BPR

Inleiding

Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) beheert de stelsels van de identiteitsgegevens van burgers in Nederland. De missie van BPR is het borgen van een betrouwbare registratie en levering van persoonsgegevens en reisdocumenten.

BPR wil een excellente uitvoeringsorganisatie zijn. Het agentschap blijft bij zijn kerntaken (stelselbeheer) en wil deze zodanig uitvoeren dat er een betrouwbare registratie en levering van persoonsgegevens en reisdocumenten gegarandeerd wordt, voor nu en in de toekomst.

De kosten voor het beheren van de GBA berekent BPR door aan de gebruikers in de vorm van een kostendekkend tarief. Vanaf 2008 is het grootste deel van de overheid overgestapt op budgetfinanciering. Budgetfinanciering is een systeem waarmee de rijksoverheid de kosten betaalt voor het gebruik van de GBA voor verschillende overheidsinstellingen. Deze aangesloten overheidsinstellingen ontvangen daarom geen factuur meer. Voor de overige overheidsinstellingen en afnemers gebruikt BPR het systeem van tarieffinanciering.

Het beheer van de beheervoorziening BSN, Sedula en PIVA V wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De kosten komen daarmee voor rekening van de begroting van BZK.

De kosten voor het beheren van de reisdocumentenketen en de kosten van de productie en distributie van de reisdocumenten worden gedekt uit het tarief (rijksleges) dat BPR in rekening brengt bij de uitgevende instanties.

Bedrijfsvoering

In 2011 zijn de tolerantiegrenzen voor de rechtmatigheid niet overschreden. Er is sprake van een getrouwe weergave van de cijfers.

De exploitatie van de GBA is in 2011 gebaseerd op 160 mln berichten. Hiervan zijn 60 mln berichten tariefgefinancierd en 100 mln budgetgefinancieerd. De realisatie van de tariefgefinancierde berichten is bijna 10% hoger ten opzichte van de begroting. De realisatie van de budgetgefinancierde berichten in 2011 is eveneens bijna 10% hoger. De hogere bevragingen op de budgetgefinancierde berichten hebben geen invloed op de opbrengsten, omdat met de opdrachtgever (BZK) een vaste bijdrage is afgesproken.

GBA Berichten verkeer

Soort

Begroting 2011

Realisatie 2011

Verschil

Tarieffinanciering

60

65,66

5,66

Budgetfinanciering

100

109,27

9,27

Totaal

160

174,93

14,93

In 2011 is de begroting gebaseerd op 1,7 mln paspoorten, 1,0 mln Nederlandse identiteitskaarten (NIK’s) en 0,3 mln jeugdNIK, die geleverd worden aan de uitgevende instanties. In 2011 zijn er bijna 1,9 mln paspoorten en 1,9 mln identiteitskaarten waarvan 0,7 mln jeugd NIK verstrekt.

Reisdocumenten

Soort

Begroting 2011

Realisatie 2011

Verschil

PN

1,70

1,86

0,16

NIK

1,00

1,28

0,28

JNIK

0,30

0,65

0,35

Totaal

3,00

3,79

0,79

Reisdocumenten

De kostprijs van de documenten is gelijk aan de leges die BPR in rekening brengt bij de uitgevende instanties, zoals de gemeenten en de buitenlandse posten. De gepresenteerde kostprijs is exclusief de gemeentelijke leges en eventuele spoedtoeslagen. De kostprijs van het paspoort is in 2011 4 % hoger dan in 2010. Voor de NIK is de kostprijs met circa 3,0 % gestegen. De kostprijs is conform het vastgestelde indexcijfer van de producent voor productie en distributie gestegen. Het aantal uitgegeven reisdocumenten ligt jaarlijks op circa 3 mln stuks.

GBA

Het basistarief voor de GBA is in 2011 met 3 cent gedaald ten opzichte van 2010. De oorzaak van deze daling is een succesvolle aanbesteding voor een nieuw contract voor de GBA berichtendienst, waarin vaste prijs afspraken zijn gemaakt. Voorheen waren de kosten variabel. Gezien het feit dat het GBA berichtenverkeer elk jaar toeneemt, is dit een behoorlijke kostenbesparing voor BPR.

Exploitatie

Baten-lastendienst BPR
Gespecificeerde verantwoordingstaat 2011
Bedragen x € 1 000
 

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

(4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (incl ISB)

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2010

Baten

       

Omzet moederdepartement

23 364

35 204

11 840

30 234

Omzet overige departementen

0

853

853

0

Omzet derden

66 235

82 460

16 225

77 934

Rentebaten

50

238

188

79

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

Totaal baten

89 649

118 755

29 106

108 247

         

Lasten

       

Apparaatskosten

88 058

102 877

14 819

93 847

– personele kosten

7 345

6 767

– 578

7 329

– materiële kosten

80 713

96 110

15 397

86 518

Afschrijvingskosten

1 556

1 248

– 308

4 422

– inventaris en installaties

500

192

– 308

186

– materieel (m)GBA

0

0

0

0

– materieel RAAS

1 056

1 056

0

2 111

– materieel ORRA

0

0

0

2 125

Overige lasten

35

19

– 16

94

– dotaties voorzieningen

0

0

0

0

– rentelasten

35

19

– 16

94

– bijzondere lasten

0

0

0

0

Totaal lasten

89 649

104 144

14 495

98 363

         

Saldo van baten en lasten

0

14 611

14 611

9 884

waarvan te restitueren aan GBA afnemers

 

3 772

 

5 408

waarvan te restitueren aan opdrachtgever reisdoc.

 

10 839

 

4 476

Saldo van baten en lasten

 

0

 

0

Toelichting:

Opbrengst moederdepartement

De opbrengst van het moederdepartement is hoger dan de begroting.

  • Dit komt doordat er meer opbrengsten zijn gegenereerd bij de jeugdNIK dan was begroot;

  • In de rijksbegroting is € 3,2 mln opgenomen als opbrengst beheersvoorziening BSN, terwijl de begroting door BZK is goedgekeurd voor € 3 mln.;

  • De opbrengst budgetfinanciering GBA (vaste vergoeding) loopt evenredig met de oorspronkelijke vastgestelde begroting.

Opbrengst overige departementen

BPR heeft per 1 januari 2011 PIVA V en Sedula in beheer genomen. De beheerkosten wordt gefinancierd door BZK.

Opbrengst derden

De opbrengst derden bestaat uit het tariefgefinancierde GBA berichtenverkeer en de verstrekte reisdocumenten. De realisatie van het opbrengst GBA is hoger dan het begroot was. De realisatie van de opbrengst reisdocumenten is ook hoger dan het geraamd was. Dit komt doordat er meer reisdocumenten zijn verstrekt ten opzichte van de begroting.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten voor de inventaris en installaties zijn lager dan begroot omdat in 2011 minder geïnvesteerd is.

Resultaat

Over het jaar 2011 is een positief exploitatieresultaat behaald van € 3,8 mln bij het beheer van de GBA. Conform regelgeving wordt dit bedrag verrekend met de gebruikers van de GBA.

De oorzaak van het positieve exploitatieresultaat is het gestegen volume van het berichtenverkeer (ruim 9%). Dit leidt tot een positief resultaat van € 0,6 mln. De rest van dit positieve resultaat is tot stand gekomen doordat de werkelijke kosten in 2011 lager zijn dan begroot, door vertraging in de besluitvorming en capaciteitsgebrek en besparing op de berichtendienst.

Bij het beheer van de reisdocumenten is een positief exploitatieresultaat van ruim € 10,8 mln. Conform regelgeving wordt dit bedrag verrekend met de opdrachtgever van de reisdocumenten. Het positieve exploitatieresultaat komt door hogere opbrengsten uit de spoedleges (€ 1,3 mln) en het hoger aantal uitgegeven documenten dan geraamd (€ 3,5 mln). Verder zijn de productiekosten (€ 6,0 mln) lager dan begroot was. De oorzaak van deze daling is een succesvolle aanbesteding voor een nieuw contract voor de productie van de reisdocumenten.

Bij de overige producten en programma’s zijn de baten gelijk aan de lasten. Met de opdrachtgevers is in DVO’S afgesproken dat de werkelijk gemaakte kosten worden vergoed. De baten bestaan uit de vergoeding voor de gemaakte kosten en zijn dus per definitie gelijk aan de lasten.

Balans

Baten-lastendienst BPR
Balans per 31 december 2011
Bedragen x € 1 000
 

Balans 2011

Balans 2010

Activa

   

Immateriële activa

0

0

Materiële activa

277

1 309

– grond en gebouwen

0

0

– installaties en inventarissen

277

253

– overige materiële vaste activa

0

1 056

Voorraden

0

0

Debiteuren

3 507

4 766

Nog te ontvangen

570

190

Liquide middelen

59 197

42 918

Totaal activa

63 551

49 183

     

Passiva

   

Eigen Vermogen

5 162

5 162

– exploitatiereserve

5 162

5 162

– onverdeeld resultaat

0

0

Voorzieningen

0

0

Leningen bij het MvF

0

0

Crediteuren

6 617

5 312

Nog te betalen

51 772

38 709

Totaal passiva

63 551

49 183

Toelichting

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is in 2011 € 0,3 mln minder dan de gemaximeerde omvang. Deze wordt vooralsnog niet opgehoogd. Het resultaat 2011 is voor een deel toegevoegd aan het tegoed van de opdrachtgever reisdocumenten en een ander deel toegevoegd aan het tegoed van de gebruikers van de GBA. Er zijn geen voorzieningen opgenomen op de balans. De overige materiële vaste activa worden uit de eigen middelen gefinancierd.

In de nieuwe financieringsafspraken over de mGBA is € 2,9 mln. als dekking gereserveerd. Er resteert dan nog een eigen vermogen van € 2,3 mln. Er wordt geen exploitatiereserve gevormd.

Kasstroomoverzicht

Baten-lastendienst BPR
Kasstroomoverzicht per 31 december 2011
Bedragen x € 1 000
   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (incl ISB) (1)

Realisatie (2)

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting (3)=(2)–(1)

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2011

31 947

42 918

10 971

2.

Totaal operationele kasstroom

0

25 159

25 159

 

Totaal investeringen (–/–)

– 500

– 216

284

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 500

– 216

284

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

0

– 7 276

– 7 276

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (–/–)

– 1 400

– 1 389

11

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

– 1 400

– 8 665

– 7 265

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2011 (=1+2+3+4)

30 047

59 196

29 149

Toelichting

De eenmalige uitkering aan het moederdepartement betreft de uitkering van het positieve resultaat van € 4,5 mln op de reisdocumenten over 2010 en een bijdrage van € 2,8 mln ten behoeve van het programma Reisdocumenten.

De stand van de liquide middelen per 31 december 2011 is hoger dan aan het begin van het jaar 2011. Dit komt o.a. door een hogere omzet op reisdocumenten, verrekening van subsidie op de jeugdNIK en het positieve resultaat op GBA.

Doelmatigheid

Baten lastendienst BPR
Doelmatigheids indicatoren

Omschrijving Generiek Deel

2008

2009

2010

2011

Kostprijzen per product:

       

* GBA ( in centen)

18

17

13

10

* Reisdocumenten: Paspoort (in euro's)

21,92

22,40

22,95

23,70

Identiteitskaart (in euro's)

17,01

17,37

17,80

18,34

         

Omzet per productgroep:

       

* GBA

24 485

26 291

20 404

17 043

* Reisdocumenten

70 638

79 993

84 841

98 214

 

 

 

 

 

FTE totaal ( excl. externe inhuur)

98

87

81

70

         

Saldo van baten en lasten (%)

0

0

0

0

Systeem

Omschrijving

Norm

Resultaat 2011

GBA netwerk

Beschikbaarheid

99,9%

100%

GBA-V

Beschikbaarheid

99,0%

99,93%

Responstijd

< 3 seconden

< 1 seconde

NGR

Storingen

< 1 per maand

0

Incidenten

< 2 per jaar

0

Beschikbaarheid

99,9%

99,96%

Basisregister

Beschikbaarheid

99,3%

99,80%

Verificatieregister

Beschikbaarheid

99,7%

99,70%

BSN

Beschikbaarheid

99,8%

99,93%

Klanttevredenheid

   

1

1

In 2012 zal er een meting plaatsvinden. De voorbereidende werkzaamheden zijn in 2011 gestart.

Toelichting kostprijzen per product

GBA

Het basistarief voor de GBA is in 2011 met 3 cent gedaald ten opzichte van 2010. De oorzaak van deze daling is een succesvolle aanbesteding voor een nieuw contract voor de GBA berichtendienst, waarin vaste prijs afspraken zijn gemaakt. Voorheen waren de kosten variabel. Gezien het feit dat het GBA berichtenverkeer elk jaar toeneemt, is dit een behoorlijke kostenbesparing voor BPR.

Reisdocumenten

De prijs van de producent voor het personaliseren van de reisdocumenten wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de KVGO prognose, indexcijfer CAO lonen en de distributiekosten TNT. Deze productieprijs is ruim 85% van de kostprijs.

Licence