Base description which applies to whole site

NIET-BELEIDSARTIKEL 99 NOMINAAL EN ONVOORZIEN

99.1 Algemeen

Dit is een technisch, administratief artikel, waarop de middelen voor de loon en prijsbijstelling worden geparkeerd voordat ze worden overgeheveld naar de desbetreffende beleidsartikelen.

Ook worden op dit artikel de onvoorziene uitgaven geraamd.

Daarnaast worden op dit artikel de taakstellingen geboekt, voordat deze verder worden verdeeld over de beleidsartikelen.

99.2 Budgettaire gevolgen van beleid

Bedragen x € 1 000

Realisatie 2007

Realisatie 2008

Realisatie 2009

Realisatie 2010

Realisatie 2011

Vastgestelde begroting 2011 t/m incidentele suppletoire begroting

Verschil 2011

Verplichtingen

0

0

0

0

0

– 51 112

51 112

               

Uitgaven

0

0

0

0

0

– 55 568

55 568

               

Programma-uitgaven

0

0

0

0

0

– 55 568

55 568

1. Loonbijstelling

0

0

0

0

0

1 023

– 1 023

2. Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

30 047

– 30 047

3. Onvoorzien

0

0

0

0

0

149

– 149

4. Taakstelling

0

0

0

0

0

– 86 787

86 787

               

Ontvangsten

0

0

0

0

0

5 000

– 5 000

99.3 Financiële toelichting

In deze paragraaf worden per operationele doelstelling en voor de apparaatsuitgaven en de ontvangsten de belangrijkste verschillen tussen begroting en realisatie verklaard. Daarbij is aangegeven of deze verschillen bij incidentele suppletoire begroting (TK 32 609 XVI, nr. 1 en 2), suppletoire begroting Voorjaarsnota (TK 32 780 XVI, nr. 1 en 2) of suppletoire begroting Najaarsnota (TK 33 090 XVI, nr. 1 en 2) voorgelegd waren, dan wel dat ze in de slotwetmutaties zijn begrepen.

Programma-uitgaven

Er zijn vier operationele doelstellingen op dit niet-beleidsartikel:

  • 1. Loonbijstelling;

  • 2. Prijsbijstelling;

  • 3. Onvoorzien;

  • 4. Taakstelling.

1. Loonbijstelling

Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000)

1 023

Mutaties incidentele suppletoire begroting:

 

1. Geen mutaties.

0

Stand incidentele suppletoire begroting

1 023

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Loonbijstelling tranche 2011, kader Rijksbegroting.

36 807

2. Loonbijstelling tranche 2011, kader Zorg.

8 182

3. Loonbijstelling tranche 2011, kader N (niet behorend tot de rijksbegroting).

116

4. Inzet van resterende middelen uit loonbijstelling tranche 2010 voor dekking van taakstellingen op de VWS-begroting (artikel 99 OD 4).

– 152

5. Ruimte uit hoofde van niet-gebruikte reservering voor tegenvallers omdat de loonbijstelling 2010 rijksbreed niet is uitgekeerd.

– 871

Stand suppletoire begroting VJN

45 105

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Loonbijstelling tranche 2011 kader BKZ, voor het Opleidingsfonds.

– 8 105

2. Loonbijstelling tranche 2011, kader BKZ, voor Caribisch Nederland.

– 77

3. Loonbijstelling tranche 2011, kader Rijksbegroting in enge zin.

– 36 807

4. Loonbijstelling tranche 2011, kader Niet tot een ijklijn behorend (abortusklinieken).

– 116

Stand suppletoire begroting NJN

0

Slotwetmutaties:

 

1. Geen mutaties.

0

Stand realisatie 2011

0

2. Prijsbijstelling

Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000)

27 257

Mutaties incidentele suppletoire begroting:

 

1. Overboeking van begroting 2011 Jeugd en Gezin (XVII).

Betreft prijsbijstelling deel VWS.

2 790

Stand incidentele suppletoire begroting

30 047

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Prijsbijstelling tranche 2011, kader Rijksbegroting.

19 055

2. Prijsbijstelling tranche 2011, kader Zorg.

16 414

3. Prijsbijstelling tranche 2011, kader N (niet behorend tot de rijksbegroting).

93

4. Ruimte uit hoofde van binnen VWS niet-uitgekeerde prijsbijstelling 2010.

– 7 231

5. Inzet van resterende middelen uit prijsbijstelling tranche 2010 voor dekking van taakstellingen op de VWS-begroting (artikel 99 OD 4).

– 12 419

Stand suppletoire begroting VJN

45 959

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Prijsbijstelling tranche 2011, kader BKZ, ten behoeve van de algemene tegemoetkomingen in het kader van de Wtcg.

– 11 512

2. Prijsbijstelling tranche 2011, kader BKZ, voor het Opleidingsfonds.

– 8 000

3. De prijsbijstelling tranche 2011, kader Rijksbegroting in enge zin, is vanaf 2012 ingezet voor de VWS-brede problematiek 2011. De middelen vallen in 2011 vrij.

– 18 862

4. Betreft het restant prijsbijstelling tranche 2010, kader BKZ, dat meerjarig is ingezet voor de algemene financiële problematiek, maar incidenteel in 2011 vrijvalt.

– 7 265

5. Prijsbijstelling tranche 2011, kader Niet tot een ijklijn behorend (abortusklinieken).

– 126

6. Overige mutaties.

– 194

Stand suppletoire begroting NJN

0

Slotwetmutaties:

 

1. Geen mutaties.

0

Stand realisatie 2011

0

3. Onvoorzien

Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000)

149

Mutaties incidentele suppletoire begroting:

 

1. Geen mutaties.

0

Stand incidentele suppletoire begroting

149

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Inzet van resterende middelen uit onvoorzien tranche 2010 voor dekking van taakstellingen op de VWS-begroting (artikel 99 OD 4).

– 149

Stand suppletoire begroting VJN

0

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Geen mutaties.

0

Stand suppletoire begroting NJN

0

Slotwetmutaties:

 

1. Geen mutaties.

0

Stand realisatie 2011

0

4. Taakstelling

Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000)

– 86 787

Mutaties incidentele suppletoire begroting:

 

1. Geen mutaties.

0

Stand incidentele suppletoire begroting

– 86 787

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Reductie taakstellende onderuitputting.

13 500

2. Inzet van resterende middelen loon- en prijsbijstelling tranche 2010 en onvoorzien voor dekking van taakstellingen op de VWS-begroting (artikel 99 OD 4).

12 720

3. Subsidietaakstelling uit het Regeerakkoord.

10 000

4. Gedeeltelijke dekking vanuit de VWS-begroting ten behoeve van reservering voor het BKZ-kader. Betreft een verhoging van de taakstellende onderuitputting op artikel 99.

– 22 000

5. Overige mutaties.

– 42

Stand suppletoire begroting VJN

– 72 609

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. In 2010 en 2011 heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) uitgaven gedaan ter financiering van de loonkostenindexering (OVA) ten behoeve van het rijksbijdrage deel van de UMC’s. Deze posten worden nu met OCW verrekend.

18 618

2. Overboeking naar ministerie van OCW in verband met compensatie OVA academische ziekenhuizen.

– 18 618

3. Betreft de taakstellende onderuitputting 2011.

72 235

4. Overige mutaties.

391

Stand suppletoire begroting NJN

17

Slotwetmutaties:

 

1. Overige mutaties.

– 17

Stand realisatie 2011

0

Ontvangsten

Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000)

5 000

Mutaties incidentele suppletoire begroting:

 

1. Geen mutaties.

0

Stand incidentele suppletoire begroting

5 000

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Geen mutaties.

0

Stand suppletoire begroting VJN

5 000

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Geen mutaties.

0

Stand suppletoire begroting NJN

5 000

Slotwetmutaties:

 

1. Bij de voorjaarsbesluitvorming 2010 is de ontvangstenraming structureel met € 5 miljoen verhoogd. Deze taakstelling op artikel 99 wordt voor 2011 bij slotwet ingevuld met per saldo ontvangstenmeevallers op de overige artikelen.

– 5 000

Stand realisatie 2011

0

99.4 Slotwetmutaties

De slotwetmutaties zijn uitgesplitst naar operationele doelstelling, apparaatsuitgaven en ontvangsten toegelicht in paragraaf 99.3 Financiële toelichting.

Uitgaven (bedragen x € 1 000)

Stand suppletoire begroting NJN

17

Slotwetmutaties

– 17

Stand realisatie 2011

0

Ontvangsten (bedragen x € 1 000)

Stand suppletoire begroting NJN

5 000

Slotwetmutaties

– 5 000

Stand realisatie 2011

0

Licence