Base description which applies to whole site
+

Niet-beleidsartikel 99 Nominaal en Onvoorzien

99.1 Algemene doelstelling

Dit is een technisch, administratief artikel, waarop middelen voor de loon- en prijsbijstelling worden geparkeerd voordat ze worden overgeheveld naar de desbetreffende beleidsartikelen. Ook worden hierop de onvoorziene uitgaven geraamd. Daarnaast worden op dit artikel de taakstellingen geboekt, voordat deze worden verdeeld over de beleidsartikelen.

99.2 Budgettaire gevolgen van beleid Najaarsnota
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)
 

Stand begroting t/m ISB1

Stand suppletoire begroting VJN

Mutaties suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

– 51 112

21 811

– 18 438

3 373

         

Uitgaven

– 55 568

18 455

– 18 438

17

         

Programma-uitgaven

– 55 568

18 455

– 18 438

17

1. Loonbijstelling

1 023

45 105

– 45 105

0

2. Prijsbijstelling

30 047

45 959

– 45 959

0

3. Onvoorzien

149

0

0

0

4. Taakstelling

– 86 787

– 72 609

72 626

17

         

Ontvangsten

5 000

5 000

0

5 000

1

Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

99.3 Financiële toelichting

Programma-uitgaven

Er zijn vier operationele doelstellingen op dit niet-beleidsartikel:

  • 1. Loonbijstelling;

  • 2. Prijsbijstelling;

  • 3. Onvoorzien;

  • 4. Taakstelling.

1. Loonbijstelling

Stand suppletoire begroting VJN

45 105

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Loonbijstelling tranche 2011 kader BKZ, voor het Opleidingsfonds.

– 8 105

2. Loonbijstelling tranche 2011, kader BKZ, voor Caribisch Nederland.

– 77

3. Loonbijstelling tranche 2011, kader Rijksbegroting in enge zin.

– 36 807

4. Loonbijstelling tranche 2011, kader Niet tot een ijklijn behorend (abortusklinieken).

– 116

Stand suppletoire begroting NJN

0

2. Prijsbijstelling

Stand suppletoire begroting VJN

45 959

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Prijsbijstelling tranche 2011, kader BKZ, ten behoeve van de algemene tegemoetkomingen in het kader van de Wtcg.

– 11 512

2. Prijsbijstelling tranche 2011, kader BKZ, voor het Opleidingsfonds.

– 8 000

3. De prijsbijstelling tranche 2011, kader Rijksbegroting in enge zin, is vanaf 2012 ingezet voor de VWS-brede problematiek 2011. De middelen vallen in 2011 vrij.

– 18 862

4. Betreft het restant prijsbijstelling tranche 2010, kader BKZ, dat meerjarig is ingezet voor de algemene financiële problematiek, maar incidenteel in 2011 vrijvalt.

– 7 265

5. Prijsbijstelling tranche 2011, kader Niet tot een ijklijn behorend (abortusklinieken).

– 126

6. Overige mutaties

– 194

Stand suppletoire begroting NJN

0

3. Onvoorzien

Stand suppletoire begroting VJN

0

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

Geen mutaties

0

Stand suppletoire begroting NJN

0

4. Taakstelling

Stand suppletoire begroting VJN

– 72 609

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. In 2010 en 2011 heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) uitgaven gedaan ter financiering van de loonkostenindexering (OVA) ten behoeve van het rijksbijdrage deel van de UMC’s. Deze posten worden nu met OCW verrekend.

18 618

2. Overboeking naar ministerie van OCW in verband met compensatie OVA academische ziekenhuizen.

– 18 618

3. Betreft de taakstellende onderuitputting 2011.

72 235

4. Overige mutaties

391

Stand suppletoire begroting NJN

17

Ontvangsten

Stand suppletoire begroting VJN

5 000

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

Geen mutaties

0

Stand suppletoire begroting NJN

5 000

Licence