Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

8. DEPARTEMENTALE SALDIBALANS

Saldibalans per 31 december 2011
(bedragen x € 1 000)

Debet

Ultimo 2011

Ultimo 2010

Credit

Ultimo 2011

Ultimo 2010

1)

Uitgaven ten laste van de begroting

19 145 148

21 747 421

2)

Ontvangsten ten gunste van de begroting

811 116

848 880

3)

Liquide middelen

0

0

 

     

4)

Rekening-courant RHB

0

0

4a)

Rekening-courant RHB

18 321 990

20 885 946

5)

Uitgaven buiten begrotingsverband

(= intracomptabele vorderingen)

1 693

2 650

6)

Ontvangsten buiten begrotingsverband

(= intracomptabele schulden)

13 735

15 245

 

Subtotaal (A)

19 146 841

21 750 071

 

Subtotaal (A)

19 146 841

21 750 071

7)

Openstaande rechten

0

0

7a)

Tegenrekening openstaande rechten

0

0

8)

Extracomptabele vorderingen

69 056

53 164

8a)

Tegenrekening extracomptabele vorderingen

69 056

53 164

9a)

Tegenrekening extracomptabele schulden

0

0

9)

Extracomptabele schulden

0

0

10)

Voorschotten

7 094 264

6 388 084

10a)

Tegenrekening voorschotten

7 094 264

6 388 084

11a)

Tegenrekening garantieverplichtingen

829 858

906 959

11)

Garantieverplichtingen

829 858

906 959

12a)

Tegenrekening openstaande verplichtingen

4 037 124

4 647 953

12)

Openstaande verplichtingen

4 037 124

4 647 953

13)

Deelnemingen

268

0

13a)

Tegenrekening deelnemingen

268

0

 

Subtotaal (B)

12 030 570

11 996 160

 

Subtotaal (B)

12 030 570

11 996 160

 

Totaal (A+B)

31 177 411

33 746 231

 

Totaal (A+B)

31 177 411

33 746 231

Toelichting op de saldibalans

Uitgaven en ontvangsten ten laste c.q. ten gunste van de begroting

Dit betreft de totalen van de uitgaven en ontvangsten die ten laste of ten gunste van de begroting van het Ministerie van VWS over 2011 hebben plaatsgevonden.

Liquide middelen

De liquide middelen betreffen het totaal van de saldi van bankrekeningen en aanwezige kasgelden.

Uitgaven en ontvangsten buiten begrotingsverband

De uitgaven buiten begrotingsverband van € 1,7 miljoen betreffen nog te verrekenen voorschotten met onderdelen van het Rijk of derden.

De ontvangsten buiten begrotingsverband van € 13,7 miljoen betreffen voornamelijk nog af te dragen loonbelasting, premies volksverzekering en pensioenpremies tot een totaalbedrag van € 12,2 miljoen.

Extracomptabele vorderingen

Openstaande vorderingen naar ontstaansjaar per 31 december 2011
(bedragen x € 1 miljoen)

Ontstaansjaar

VWS

t/m 2006

22,3

2007

0,1

2008

0,1

2009

10,5

2010

0,4

2011

35,6

Totaal

69,0

Het vorderingensaldo van VWS van € 69,0 miljoen betreft 2 659 vorderingen en bestaat uit:

  • 230 vorderingen voor een bedrag van € 10,1 miljoen van (beleids)directies voornamelijk in verband met afgerekende subsidievoorschotten;

  • 2 425 vorderingen met betrekking tot het innen van opgelegde bestuurlijke boeten uit hoofde van de Warenwet, Drank – en Horecawet, Tabakswet van € 3,0 miljoen en boetes uit hoofde van de Geneesmiddelenwet en Wet BIG van € 0,6 miljoen. De volledigheid van de ontvangsten en vorderingen van opgelegde boetes uit hoofde van de Geneesmiddelenwet en wet BIG is niet vastgesteld.

  • 1 vordering uit hoofde van een geëffectueerde aanspraak van een garantie € 21,9 miljoen. Een civielrechtelijke procedure door de Landsadvocaat loopt. Naar verwachting zal het grootste gedeelte van deze vordering niet te verhalen zijn.

  • 2 vorderingen ontstaan uit leningen die verstrekt zijn aan de stichting IJsselmeerziekenhuizen voor een bedrag van € 8,3 miljoen.

  • 1 vordering op het CVZ van € 25,1 miljoen in verband met afwikkeling van de resterende balansposten van de algemene kas van de ZFW. Het betreft hoofdzakelijk hogere ontvangsten dan in eerste instantie door CVZ was geraamd.

Opeisbaarheid van de vorderingen per 31 december 2011
(bedragen x € 1 miljoen)

Opeisbaarheid

Bedrag

Direct opeisbaar

21,2

Op termijn opeisbaar

47,8

Totaal

69,0

Voorschotten

Door het Ministerie van Financiën (Belastingdienst) wordt op grond van de Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regeling (AWIR) de Zorgtoeslag ten behoeve van VWS uitgevoerd. De voorschotten met betrekking tot de Zorgtoeslag worden verwerkt in de saldibalans van het Ministerie van Financiën.

In de onderstaande tabellen wordt een nadere toelichting gegeven op de openstaande voorschotten van het Ministerie van VWS.

Openstaande voorschotten naar betaaljaar per 31 december 2011
(bedragen x € 1 miljoen)

Betaaljaar

Bedrag

t/m 2006

47,7

2007

50,6

2008

406,0

2009

537,6

2010

2 006,8

2011

4 045,7

Totaal

7 094,3

Verloop van het saldo openstaande voorschotten in 2011 (bedragen x € 1 miljoen)
 

Aantal

Bedrag

Stand per 1 januari 2011

4 871

6 388,1

In 2011 verstrekte voorschotten

1 918

9 397,5

In 2011 afgerekende voorschotten

2 712

8 691,3

Stand per 31 december 2011

4 077

7 094,3

Saldo openstaande voorschotten per artikel en per operationele doelstelling VWS in 2011 (bedragen x € 1 miljard)

Art

Omschrijving

Operationele doelstelling

Openstaand ultimo 2011

41

Volksgezondheid

Het voorkomen van gezondheidsschade door onveilig voedsel en onveilige producten

0,2

De vermijdbare ziektelast neemt af door een goede bescherming tegen infectie- en chronische ziekten.

0,2

Er is een doelmatig systeem van openbare gezondheidszorgvoorzieningen dat bijdraagt aan een betere volksgezondheid

0,2

Meer mensen kiezen voor een gezonde leefstijl

0,1

42

Gezondheidszorg

Zorgaanbieders worden gestimuleerd om het door de burger gewenste zorgaanbod te realiseren

1,4

Zorgverzekeraars bieden alle burgers een betaalbaar verzekerd pakket voor noodzakelijke zorg aan

0,1

43

Langdurige zorg

De positie van de burgers in het zorgstelsel wordt versterkt

Voor iedere cliënt is de noodzakelijke zorg beschikbaar

0,1

De zorg is effectief en veilig en wordt door de cliënt positief ervaren (kwalitatief goede zorg)

0,3

De kosten van de zorg zijn maatschappelijk aanvaardbaar

1,2

44

Maatschappelijke ondersteuning

Burgers bieden anderen vrijwillige ondersteuning en kunnen gebruik maken van (organisaties van) vrijwillige ondersteuning

0,2

Burgers met (psycho)sociale problemen kunnen gebruik maken van tijdelijke ondersteuning

0,1

45

Jeugd

Kinderen en hun ouders/verzorgers krijgen laagdrempelige ondersteuning bij het opgroeien, opvoeden en verzorgen

1,3

Kinderen met ernstige opgroei- en opvoedproblemen en hun ouders/verzorgers krijgen op tijd effectieve hulp bij een zorgaanbieder

0,3

46

Sport

Via sport ontmoeten mensen elkaar, doen mensen mee aan maatschappelijke activiteiten en gaan mensen respectvol met elkaar om

0,2

De topsport in Nederland staat symbool voor ambitie, is een bron van ontspanning en draagt bij aan ons nationale imago in binnen- en buitenland

0,1

47

Oorlogsgetroffenen en herinneringen WO II

Een kwalitatief goed en doelmatig stelsel van materiële en immateriële hulpverlening aan oorlogsgetroffenen WO II in een situatie van afbouw

0,7

98

Algemeen

Beheer en toezicht stelsel

0,2

Internationale samenwerking

0,1

Achterstand bij het afrekenen van de openstaande voorschotten per 31 december 2011 (bedragen x € 1 miljoen)
 

Bedrag

Totaal openstaande voorschotten per 31 december 2011

7 094,3

Voorschotten waarvan de verantwoordingsdatum nog geen 6 maanden is verstreken

5 418,8

Juridische belemmering

0,0

Achterstand t/m 2011 (voorschotten met verantwoordingsdatum tot 1 juli 2011)

1 675,5

Garantieverplichtingen

Opbouw van de uitstaande garantieverplichtingen (nominaal) 2011
(bedragen x € 1 miljoen)
 

Bedrag

Garantieverplichtingen per 1 januari 2011

1 661,4

Aanpassing beginstand in verband met de doorlichting van de leninggegevens door het waarborgfonds voor de Zorgsector en correcties op voorgaande jaren die nog niet waren verwerkt.

– 4,9

Verleende garanties in het verslagjaar

0,0

Verleende garanties in het verslagjaar als gevolg van herfinancieringen

19,3

Vervallen garanties in het verslagjaar

– 34,2

Vervallen garanties in het verslagjaar als gevolg van herfinancieringen

– 30,8

Garantieverplichtingen per 31 december 2011

1 610,8

Opbouw van het feitelijk risico van de garantieverplichtingen op basis van de schuldrestant van de leningen per 31 december 2011
(bedragen x € 1 miljoen)
 

Bedrag

Feitelijk risico per 1 januari 2011

907,0

Aanpassing beginstand in verband met de doorlichting van de leninggegevens door het waarborgfonds voor de Zorgsector en correcties op voorgaande jaren die nog niet waren verwerkt.

– 0,2

Stortingen in het verslagjaar (inclusief herfinancieringen)

19,3

Aflossingen in het verslagjaar (inclusief herfinancieringen)

– 96,2

Feitelijk risico per 31 december 2011

829,9

Openstaande verplichtingen

Opbouw van de openstaande verplichtingen 2011 (bedragen x € 1 miljoen)
 

Bedrag

Verplichtingen per 1 januari 2011

4 648,0

Aanpassing beginstand

1,9

Aangegane verplichtingen in het verslagjaar

18 815,6

Tot betaling gekomen in het verslagjaar

– 19 145,2

Negatieve bijstellingen van verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren

– 283,1

Openstaande verplichtingen per 31 december 2011

4 037,1

Saldo openstaande verplichtingen per artikel en per operationele doelstelling VWS in 2011 (bedragen x € 1 miljard)

Art

Omschrijving

Operationele doelstelling

Openstaand ultimo 2011

41

Volksgezondheid

De vermijdbare ziektelast neemt af door een goede bescherming tegen infectie- en chronische ziekten

0,2

Er is een doelmatig systeem van openbare gezondheidszorg voorzieningen dat bijdraagt aan een betere volksgezondheid

0,3

42

Gezondheidszorg

Zorgaanbieders worden gestimuleerd om het door de burger gewenste zorgaanbod te realiseren

1,4

Zorgaanbieders bieden alle burgers een betaalbaar verzekerd pakket aan

0,1

43

Langdurig zorg

De positie van de burger in het zorgstelsel wordt versterkt

Voor iedere cliënt is de noodzakelijke zorg beschikbaar

0,1

0,1

44

Maatschappelijke ondersteuning

 

0,0

45

Jeugdzorg

Kinderen met ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen en ouders/verzorgers krijgen op tijd effectieve hulp bij een zorgaanbieder

1,4

46

Sport

Via sport ontmoeten mensen elkaar, doen mensen mee aan maatschappelijk activiteiten en gaan mensen respectvol met elkaar om

0,1

47

Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II

 

0,0

98

Algemeen

Beheer en toezicht stelsel

0,1

In de openstaande verplichtingen is een post opgenomen voor de afwikkeling van resterende balansposten van de algemene kas van de ZFW voor een bedrag van € 66,0 miljoen.

Jaarlijks wordt deze post geactualiseerd door een externe accountant van de College van zorgverzekeringen (CVZ). De cijfers door het CVZ worden t-1 aangeleverd.

Uit het niet gecertificeerde rapport «Afwikkeling voormalige Algemene Kas 2010» van het CVZ over het jaar 2010 zijn de volgende overzichten opgesteld:

Verloopstaat afwikkeling Algemene Kas ZFW
(bedragen x € 1 miljoen)
 

Bedrag

Afwikkeling Algemene Kas ZFW per 31 december 2010

39.9

   

Vorderingen:

 

Ontvangen premies en vergoeding UWV

13,9

Nog te vorderen van internationale verdragpartners

1,7

Saldo WTZ

1,0

Totaal vorderingen

16,6

   

Schulden:

 

Verstrekkingen aan ziekenfondsen

19,0

Nog te betalen aan internationale verdragpartners

– 9,5

Voorziening AZVZ (Zeeliedenkas)

0,0

Totaal schulden

9,5

   

Afwikkeling Algemene Kas ZFW per 31 december 2010

66,0

Per 1 januari 2010 bedroeg het saldo van de verplichting van het Ministerie van VWS aan het CVZ in verband met de afwikkeling van de Algemene Kas Ziekenfondswet € 39,9 miljoen. Gedesaldeerd bestaat deze verplichting uit vorderingen op de Algemene kas (€ 36,1 miljoen) en verplichtingen aan de Algemene Kas (€ 76,0 miljoen).

In dit jaarverslag zijn de cijfers van het niet gecertificeerde rapport «Afwikkeling voormalige Algemene Kas 2010» van het CVZ over het jaar 2010 opgenomen. Uit dit rapport blijkt dat het CVZ in 2010 ten aanzien van de vorderingen bedragen heeft ontvangen (€ 39,8 miljoen) en dat op basis van in 2010 ontvangen informatie vorderingen naar boven zijn bijgesteld (€ 0,3 miljoen).

In 2010 heeft het CVZ op de verplichtingen betalingen verricht (€ 14,7 miljoen) en heeft het op basis van in 2010 ontvangen informatie verplichtingen naar boven bijgesteld (€ 8,9 miljoen).

Na verwerking van deze mutaties bedraagt de openstaande verplichting aan het CVZ per 31 december 2010 € 66,0 miljoen. Het CVZ heeft in 2010 een bedrag van € 39,8 miljoen ontvangen en een bedrag van € 14,7 miljoen uitbetaald. Het saldo aan meer ontvangen bedragen (€ 25,1 miljoen) is als extra comptabele vordering op het CVZ in dit jaarverslag opgenomen.

Afwikkeling Algemene Kas ZFW
(bedragen x € 1 miljoen)
 

Bedrag

Stand per 31 december 2010

 
   

Vorderingen:

 

Nog te ontvangen premies en vergoeding UWV

0,0

Nog te vorderen van internationale verdragpartners

3,5

Saldo WTZ

0,0

Te vorderen op ziekenfondsen

0,7

Totaal vorderingen

4,2

   

Schulden:

 

Verstrekkingen aan ziekenfondsen

33,8

Nog te betalen aan internationale verdragpartners

35,9

Voorziening AZVZ (Zeeliedenkas)

0,5

Totaal schulden

70,2

   

Stand per 31 december 2010

66,0

Deelnemingen

Het Ministerie van VWS heeft één deelneming, namelijk de in 2011 opgerichte BV Bilthoven Biologicals. Deze besloten vennootschap is opgericht om uitvoering te geven voor het privatiseren van de productiefaciliteiten en diensten van het (voormalige) Nederlandse Vaccin Instituut. Het bedrag van deze deelneming is opgebouwd uit het startkapitaal van € 0,018 miljoen en een bankgarantie ABP van € 0,25 miljoen.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Subsidieregeling Academische Functie

De minister heeft in 2011 in het kader van de subsidieregeling Academische functie € 6,7 miljoen nader toegekend. De betaling hiervan vindt plaats in 2012 door het CVZ ten laste van het zorgverzekeringsfonds. De subsidieregeling Academische functie is met ingang van 1 januari 2012 opgeheven. Vanaf die datum wordt de academische functie gefinancierd via het instrument beschikbaarheidsbijdrage dat zijn wettelijke grondslag kent in de Wet marktordening gezondheidszorg (artikel 56a, lid 7) en beleidsregel BR/CU-2063 van de NZa.

Achterborg

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is achterborg voor het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ). Het totaal bedrag aan uitstaande garantieverplichtingen is, volgens informatie van het WfZ, € 8 671,7 miljoen. Dit bedrag is de uitstaande restschuld per ultimo 2011.

Het Ministerie van VWS staat daadwerkelijk borg, indien het risicovermogen van het WfZ en de obligoverplichting van 3% van het restant geborgde leningen van de deelnemers tezamen een bedrag van € 490,1 miljoen niet voldoende is om het WfZ aan zijn verplichtingen jegens geldgevers te laten voldoen. Via renteloze leningen van VWS aan het WfZ wordt in die situatie invulling gegeven aan het borg staan.

De bovengenoemde gegevens zijn nog niet voorzien van een accountantsverklaring.

Garantie ondernemingsfinanciering cure

De tijdelijke regeling Garantie Ondernemingsfinanciering Curatieve Zorg (Go cure) is in het kader van de kredietcrisis ingesteld om de bouw in de gezondheidszorg te stimuleren. Ziekenhuizen, categorale instellingen, geestelijke gezondheidszorg en zelfstandige behandelcentra kunnen gebruik maken van de regeling. Bij de Go Cure garandeert de overheid 50% van een nieuwe banklening vanaf € 1,5 tot € 50 miljoen, met een maximale looptijd van 8 jaar. Voor de gedeeltelijke garantie van de overheid betalen de banken een kostendekkende provisie aan de staat.

In 2011 zijn in het kader van de regeling drie garanties verleend voor een totaalbedrag van € 3,3 miljoen. Gelet op het beperkte beroep op de Go cure is voor 2012 het beschikbare garantieplafond verlaagd tot € 50 miljoen (Staatscourant nr. 2683 d.d. 15-2-2012).

Garantie ondernemingsfinanciering cure
(bedragen x 1 miljoen)

Oorspronkelijk beschikbaar

250,00

Benut t/m 2011

33,03

Beschikbaar voor 2012

50,00

Licence