Base description which applies to whole site

6. Verdiepingsbijlage

Deze paragraaf bevat een toelichting per artikel op de mutaties die betrekking hebben op het jaar 2011. Voor een meer gedetailleerde toelichting op de ontwerpbegroting 2011 (TK 32 500 XVI, nr. 2), de suppletoire begroting Voorjaarsnota 2011 (TK 32 780 XVI, nr. 2) en de suppletoire begroting Najaarsnota 2011 (TK 33 090 XVI, nr. 2) wordt verwezen naar de betreffende publicaties. Alleen mutaties na de suppletoire begroting Najaarsnota 2011 die groter zijn dan € 10 miljoen worden toegelicht, tenzij de mutatie een aanvullende toelichting behoeft. De overige mutaties betreffen een saldo van kleinere mutaties en worden niet beschreven.

41 Volksgezondheid (bedragen x € 1 000 000)

Uitgaven

2011

Stand ontwerpbegroting 2011

107,2

Mutatie Startnota 2010

Stand startnota 2010

107,2

Mutaties suppletoire begroting VJN

Stand suppletoire begroting VJN

107,2

Mutaties begroting 2012

2,1

Stand begroting 2012

109,3

Mutaties suppletoire begroting NJN

1,0

Stand suppletoire begroting NJN

110,3

Mutaties jaarverslag

 

Mee- en tegenvallers

– 4,6

1. Preventieve zorg

– 4,6

Stand jaarverslag 2011

105,7

Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2011 t.o.v. stand Startnota

– 1,5

Toelichting mutaties jaarverslag:

 • 1. Teruglopende geboorteaantallen en dalende vaccinprijzen hebben geleid tot onderbesteding van het rijksvaccinatieprogramma.

42 Gezondheidszorg (bedragen x € 1 000 000)

Uitgaven

2011

Stand ontwerpbegroting 2011

34 606,2

Mutatie Startnota 2010

– 59,8

Stand Startnota 2010

34 546,4

Mutaties suppletoire begroting VJN

436,2

Stand suppletoire begroting VJN

34 982,6

Mutaties begroting 2012

1 184,1

Stand begroting 2012

36 166,7

Mutaties suppletoire begroting NJN

– 23,4

Stand suppletoire begroting NJN

36 143,3

Mutaties jaarverslag

 

Mee- en tegenvallers

380,0

1. Huisartsenzorg

99,1

2. Tandheelkundige zorg

47,4

3. Fysiotherapie

18,9

4. Academische ziekenhuizen

250,0

5. Zelfstandige Behandelcentra (ZBC)

100,0

6. Geneesmiddelen

– 222,2

7. Hulpmiddelen

– 24,2

8. Geneeskundig geestelijke gezondheidszorg

113,8

9. Grensoverschrijdende zorg

– 14,7

10. Multidisciplinaire zorgverlening

– 13,2

11. Overige mutaties

25,1

   

Technische mutaties

38,5

12. Overheveling middelen ggz

17,1

13. Financieringsmutatie

21,4

Stand jaarverslag 2011

36 561,8

Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2011 t.o.v. stand Startnota

2 015,4

Toelichting mutaties jaarverslag:

 • 1. De overschrijding 2011 bij de huisartsenzorg (€ 99 miljoen) is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de toename van het aantal consulten en de bijzondere betalingen (waaronder de Modernisering & innovatie modules).

 • 2. Bij de tandheelkundige zorg is voor 2011 een overschrijding te zien van ruim € 47 miljoen. De stijging heeft zich voorgedaan bij de alle drie hoofdgroepen (jeugdigen, volwassenen en gebitsprothesen).

 • 3. Over 2011 is een overschrijding te zien van € 19 miljoen. De eerder gesignaleerde groei zet derhalve verder door. Voor 2011 is een maatregel genomen van € 30 miljoen (12 ipv 9 behandelingen voor eigen rekening).

 • 4. Op basis van de meest recente budgetcijfers van de NZa (A-segment) en schadecijfers van het CVZ (B-segment) over 2011 en rekening houdend met trends uit het verleden wordt een overschrijding geprognosticeerd van totaal € 250 miljoen voor de sector algemene, categorale en academische ziekenhuizen.

 • 5. Op basis van de meest recente cijfers van het CVZ over 2011 en rekening houdend met trends uit het verleden wordt over 2011 een overschrijding geprognosticeerd van € 100 miljoen.

 • 6. De vervanging naar middelen met lagere prijzen en prijsverlagingen onder invloed van het preferentiebeleid van zorgverzekeraars leveren meer op dan eerder was geraamd.

 • 7. Uit recente cijfers van het CVZ komt een meevaller naar voren, waarschijnlijk met name door lager dan geraamde groei van de uitgaven voor hulpmiddelen bij ademhalingsproblemen en wondzorg en door afnemende naijl-effecten van de pakketuitname van de sta-op-stoel. Door de onduidelijkheid over de aanspraak van de rollator heeft eind 2010 een hamstereffect plaatsgevonden. Dit heeft tot gevolg gehad dat er in 2011 circa € 2 miljoen minder uitgaven zijn geweest aan rollatoren.

 • 8. Van de NZa zijn actuele gegevens ontvangen over de met de gebudgetteerde ggz-instellingen gemaakte budgetafspraken 2011. Van het CVZ zijn gegevens ontvangen over de omvang van de eerstelijns-ggz in 2011. Daarnaast zijn van Vektis geactualiseerde gegevens ontvangen met betrekking tot de door niet-gebudgetteerde instellingen en vrijgevestigde aanbieders geleverde tweedelijns-ggz in 2010. Op basis van bovenstaande gegevens is een inschatting gemaakt van de totale uitgaven aan curatieve-ggz in 2011 en daaruit volgt een overschrijding van € 114 miljoen.

 • 9. Van het CVZ is een prognose van de uitgaven voor grensoverschrijdende zorg in 2011 ontvangen. Op basis van deze prognose is sprake van een meevaller van € 15 miljoen.

 • 10. De onderschrijding van € 13 miljoen, vastgesteld op basis van CVZ-cijfers, houdt onder andere verband met de beleidsregels innovatie en samenwerking.

 • 11. Deze post is het saldo van verschillende mutaties.

 • 12. In het kader van de beleidsregel «Overheveling ggz-budget AWBZ-Zvw» is het voor ggz-instellingen mogelijk te schuiven tussen AWBZ- en Zvw-budgetten voor de ggz. In 2011 zijn door enkele tientallen instellingen gezamenlijk met zorgkantoren en representerende verzekeraars verzoeken ingediend, die per saldo hebben geleid tot een verschuiving van € 17 miljoen van AWBZ (artikel 43) naar Zvw (artikel 42). Dit betreft een structurele overheveling van middelen.

 • 13. In 2011 laat de actualisering van de financiering bij de ambulance vervoer een hogere bijstelling zien dan de actualisering van de budgetten. In 2011 is € 21 miljoen meer gefinancierd.

43 Langdurige zorg (bedragen x € 1 000 000)

Uitgaven

2011

Stand ontwerpbegroting 2011

23 678,8

Mutatie Startnota 2010

59,9

Stand Startnota 2010

23 738,7

Mutaties suppletoire begroting VJN

351,2

Stand suppletoire begroting VJN

24 089,9

Mutatie begroting 2012

555,6

Stand begroting 2012

24 645,5

Mutaties suppletoire begroting NJN

– 151,0

Stand suppletoire begroting NJN

24 494,5

Mutaties jaarverslag

 

Mee- en tegenvallers

244,2

1. Zorg in natura

211,5

2. Persoonsgebonden budgetten

24,9

3. Bovenbudgettaire vergoedingen

29,2

4. Overige mutaties

– 21,4

   

Technische mutaties

138,2

5. Overheveling middelen ggz

– 17,1

6. Financieringsmutatie

155,3

Stand jaarverslag 2011

24 876,9

Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2011 t.o.v. stand Startnota

1 138,2

Toelichting mutaties jaarverslag:

 • 1. Bij de zorg in natura heeft zich een overschrijding voorgedaan die vooral wordt veroorzaakt door nieuwe capaciteit die in 2010 in gebruik is genomen. De capaciteitsuitbreiding heeft zich met name voorgedaan in de gehandicaptenzorg en de ggz.

 • 2. Bij najaarsnota 2011 is het beschikbare pgb-kader met € 231 miljoen neerwaarts bijgesteld op basis van de toen beschikbare gegevens van het CVZ. Uiteindelijk zijn de uitgaven voor het pgb in 2011 € 25 miljoen hoger uitgekomen dan in het najaar 2011 werd verwacht.

 • 3. Bovenbudgettaire vergoedingen (persoonsgebonden hulpmiddelen van intramurale cliënten) zijn hoger uitgekomen dan geraamd.

 • 4. Deze post is het saldo van verschillende mutaties

 • 5. In het kader van de beleidsregel «Overheveling ggz-budget AWBZ-Zvw» is het voor ggz-instellingen mogelijk te schuiven tussen AWBZ- en Zvw-budgetten voor de ggz. In 2011 zijn door enkele tientallen instellingen gezamenlijk met zorgkantoren en representerende verzekeraars verzoeken ingediend, die per saldo hebben geleid tot een verschuiving van € 17,1 miljoen van AWBZ (artikel 43) naar Zvw (artikel 42). Dit betreft een structurele overheveling van middelen.

 • 6. Uit de CVZ-cijfers blijkt een financieringstegenvaller in 2011 van € 155 miljoen. Er is sprake van een zeker tijdsverloop tussen het moment dat de NZa de productieafspraken van partijen ontvangt en de verwerking daarvan in de budgetten en de bevoorschotting van de instellingen. Als gevolg daarvan is het gebruikelijk dat de financiering binnen een jaargrens afwijkt van de uitgaven (budgetten) in dat jaar. In 2011 laat de actualisering van de financiering een hogere bijstelling zien dan de actualisering van de budgetten: in 2011 is € 155 miljoen meer gefinancierd dan op grond van de budgetten 2011 verwacht zou worden. Over meerdere jaren gezien volgt de financiering echter altijd de uitgaven.

44 Maatschappelijke ondersteuning (subsidie MEE) (bedragen x € 1 000 000)

Uitgaven

2011

Stand ontwerpbegroting 2011

180,8

Mutatie Startnota 2010

Stand Startnota 2010

180,8

Mutaties suppletoire begroting VJN

Stand suppletoire begroting VJN

180,8

Mutatie begroting 2012

5,4

Stand begroting 2012

186,2

Mutaties suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN

186,2

Mutaties jaarverslag

 

Mee- en tegenvallers

– 3,1

1. Overige mutaties

– 3,1

Stand jaarverslag 2011

183,1

Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2011 t.o.v. stand Startnota

2,3

Toelichting mutaties jaarverslag:

 • 1. Deze post is het saldo van verschillende mutaties.

99 Nominaal en onvoorzien (bedragen x € 1 000 000)

Uitgaven

2011

Stand ontwerpbegroting 2011

1 201,0

Mutatie Startnota 2010

101,0

Stand Startnota 2010

1 302,0

Mutaties suppletoire begroting VJN

81,8

Stand suppletoire begroting VJN

1 383,8

Mutatie begroting 2012

– 1 321,6

Stand begroting 2012

62,2

Mutaties suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN

62,2

Mutaties jaarverslag

 

Mee- en tegenvallers

– 62,2

1. Overige mutaties

– 62,2

Stand jaarverslag 2011

0,0

Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2011 t.o.v. stand Startnota

– 1 302,0

Toelichting mutaties jaarverslag:

 • 1. Deze post is het saldo van verschillende mutaties

99 Nominaal en onvoorzien (bedragen x € 1 000 000)

Ontvangsten

2011

Stand ontwerpbegroting 2011

3 143,8

Mutatie Startnota 2010

Stand Startnota 2010

3 143,8

Mutaties suppletoire begroting VJN

Stand suppletoire begroting VJN

3 143,8

Mutatie begroting 2012

52,0

Stand begroting 2012

3 195,8

Mutaties suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN

3 195,8

Mutaties jaarverslag

 

Mee- en tegenvallers

– 58,0

1. Overige mutaties

– 58,0

Stand jaarverslag 2011

3 137,8

Mutatie BKZ-ontvangsten stand jaarverslag 2011 t.o.v. stand Startnota

– 6,0

Toelichting mutaties jaarverslag:

 • 1. Deze post is het saldo van verschillende mutaties

Wmo (Gemeentefonds, op de begroting van BZK) (bedragen x € 1 000 000)

Uitgaven

2011

Stand ontwerpbegroting 2011

1 383,1

Mutatie Startnota 2010

Stand Startnota 2010

1 383,1

Mutaties suppletoire begroting VJN

72,9

Stand suppletoire begroting VJN

1 456,0

Mutaties begroting 2012

Stand begroting 2012

1 456,0

Mutaties suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN

1 456,0

Mutaties jaarverslag

 

N.v.t.

Stand jaarverslag 2011

1 456,0

Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2011 t.o.v. stand Startnota

72,9

Toelichting mutaties jaarverslag:

 • 1. N.v.t.

Zorgopleidingen (op de begroting van VWS) (bedragen x € 1 000 000)

Uitgaven

2011

Stand ontwerpbegroting 2011

848,1

Mutatie Startnota 2010

0,1

Stand Startnota 2010

848,2

Mutaties suppletoire begroting VJN

237,7

Stand suppletoire begroting VJN

1 085,9

Mutatie begroting 2012

19,2

Stand begroting 2012

1 105,1

Mutaties suppletoire begroting NJN

– 16,5

Stand suppletoire begroting NJN

1 088,6

Mutaties jaarverslag

 

Mee- en tegenvallers

– 15,2

1. Realisatie zorgopleidingen

– 15,2

Stand jaarverslag 2011

1 073,4

Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2011 t.o.v. stand Startnota

225,2

Toelichting mutaties jaarverslag:

 • 1. Betreft onderuitputting bij het budget voor beroepen en opleidingen die bestaat uit lager dan geraamde uitgaven bij de tweede mutatieronde verleningen opleidingsfonds, aangezien deze niet in personen maar in feitelijke fte’s worden verleend

Zorgopleidingen (op de begroting van VWS) (bedragen x € 1 000 000)

Ontvangsten

2011

Stand ontwerpbegroting 2011

40,0

Mutatie Startnota 2010

Stand Startnota 2010

40,0

Mutaties suppletoire begroting VJN

20,0

Stand suppletoire begroting VJN

60,0

Mutatie begroting 2012

Stand begroting 2012

60,0

Mutaties suppletoire begroting NJN

– 10,0

Stand suppletoire begroting NJN

50,0

Mutaties jaarverslag

 

Mee- en tegenvallers

0,9

1. Realisatie zorgopleidingen

0,9

Stand jaarverslag 2011

50,9

Mutatie BKZ-ontvangsten stand jaarverslag 2011 t.o.v. stand Startnota

10,9

Toelichting mutaties jaarverslag:

 • 1. Betreft onderuitputting bij het budget voor beroepen en opleidingen die bestaat uit lager dan geraamde uitgaven bij de tweede mutatieronde verleningen opleidingsfonds, aangezien deze niet in personen maar in feitelijke fte’s worden verleend.

Wtcg (op de begroting van VWS) (bedragen x € 1 000 000)

Uitgaven

2011

Stand ontwerpbegroting 2011

545,6

Mutatie Startnota 2010

Stand Startnota 2010

545,6

Mutaties suppletoire begroting VJN

75,7

Stand suppletoire begroting VJN

621,3

Mutaties begroting 2012

11,5

Stand begroting 2012

632,8

Mutaties suppletoire begroting NJN

40,0

Stand suppletoire begroting NJN

672,8

Mutaties jaarverslag

 

Mee- en tegenvallers

17,5

1. Realisatie algemeen tegemoetkoming Wtcg

17,5

Stand jaarverslag 2011

690,3

Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2011 t.o.v. stand Startnota

144,7

Toelichting mutaties jaarverslag:

 • 1. Bijstelling van het benodigde bedrag voor de tegemoetkomingen in het kader van de Wtcg.

Zorg Caribisch Nederland (op de begroting van VWS) (bedragen x € 1 000 000)

Uitgaven

2011

Stand ontwerpbegroting 2011

22,1

Mutatie Startnota 2010

Stand startnota 2010

22,1

Mutaties suppletoire begroting VJN

19,6

Stand suppletoire begroting VJN

41,7

Mutaties begroting 2012

0,1

Stand begroting 2012

41,8

Mutaties suppletoire begroting NJN

10,2

Stand suppletoire begroting NJN

52,0

Mutaties jaarverslag

 

Mee- en tegenvallers

4,7

1.Realisatie zorg Caribisch Nederland

4,7

Stand jaarverslag 2011

56,7

Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2011 t.o.v. stand Startnota

34,6

Toelichting mutaties jaarverslag:

 • 1. Het Zorgverzekeringskantoor declareert normaliter één maand achteraf. In tegenstelling tot de verwachting en de raming is de maand december 2011 ten laste gebracht van 2011 in plaats van het jaar 2012. Hierdoor is een overschrijding van het budget voor de zorguitgaven ontstaan.

Begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven (o.a. op de begroting van Financiën) (bedragen x € 1 000 000)

Uitgaven

2011

Stand ontwerpbegroting 2011

42,2

Mutatie Startnota 2010

133,9

Stand startnota 2010

176,1

Mutaties suppletoire begroting VJN

17,2

Stand suppletoire begroting VJN

193,3

Mutaties begroting 2012

– 186,0

Stand begroting 2012

7,3

Mutaties suppletoire begroting NJN

– 7,3

Stand suppletoire begroting NJN

0,0

Mutaties jaarverslag

 

N.v.t

Stand jaarverslag 2011

0,0

Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2011 t.o.v. stand Startnota

– 176,1

Toelichting mutaties jaarverslag:

N.v.t

Licence