Base description which applies to whole site
+

13. ZELFSTANDIGE BESTUURSORGANEN EN RECHTSPERSONEN MET EEN WETTELIJKE TAAK

In onderstaand overzicht worden per ZBO/RWT de aan de exploitatie gerelateerde uitvoeringskosten vermeld.

Zelfstandige Bestuursorganen en Rechtspersonen met een Wettelijke Taak
(bedragen x € 1 miljoen)

Naam organisatie

RWT

ZBO

Functie

Artikel

Financiering (realisatiecijfers)

Verwijzingen naar website RWT/ZBO

Verwijzingen naar toezichtvisie / -arrangement

Bestuur of accountant verklaart dat de rechtmatigheid op orde is

Begroting

Premie

Tarieven

Financiering uit begrotingsmiddelen

                   

Zorg Onderzoek Nederland/ Medische Wetenschappen (ZonMw)

x

x

ZonMw is een intermediaire organisatie die op programmatische wijze onderzoek en ontwikkeling op het gebied van gezondheid, preventie en zorg laat uitvoeren.

41

1,4

   

www.zonmw.nl

Vigerende wet- en regelgeving www.wetten.nl

o.a. Wet op de organisatie ZorgOnderzoek Nederland

                     

Keuringsinstanties op grond van de Warenwet

 

x

Keuringsinstanties op grond van de Warenwet

Het betreft 25 private organisaties die voor wat betreft de kwaliteit van werkzaamheden onder toezicht staan van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit.

41

   

Vigerende wet- en regelgeving www.wetten.nl

o.a. Warenwet (art. 7b)

nvt

                     

Registratiecommissies en opleidingscolleges Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), en de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT)

 

x

Het betreft 10 private organisaties. De instellingsgrondslag betreft de Wet beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), art. 14 en 15.

42

0,7**

   

www.knmg.artsennet.nl

www.knmp.nl

www.tandartsennet.nl

Vigerende wet- en regelgeving www.wetten.nl

o.a. Wet en Besluit publieke gezondheid

1

                     

Keuringsinstanties op grond van de Wet op de Medische Hulpmiddelen (DEKRA)

 

x

In Nederland is DEKRA de enige toegelaten instantie, die bevoegd is medische hulpmiddelen te certificeren.

42

2

   

www.dekra.nl

Vigerende wet- en regelgeving www.wetten.nl

o.a. Wet op de medische hulpmiddelen (art.10 en verder)

nvt

                     

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)3

x

 

Het CIZ beoordeelt of mensen recht hebben op AWBZ-zorg. Dit gebeurt op basis van objectieve criteria, welke een vertaling zijn van de richtlijnen van het Ministerie van VWS.

43

124,3

   

www.ciz.nl

Vigerende wet- en regelgeving www.wetten.nl o.a. Statuten CIZ, Zorgindicatiebesluit

nnb

                     

Centraal Administratie Kantoor (CAK)

x

 

Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de AWBZ en de Wmo. Het CAK is ook verantwoordelijk voor de financiering van de AWBZ-instellingen en het uitbetalen van de Compensatie eigen risico in de zorgverzekeringswet. Ook verzorgt het CAK een tegemoetkoming van Wtcg.

43

21,5

   

www.hetcak.nl

Governance arrangement tussen VWS en het CAK

nnb

                     

Accommodaties op grond van de Wet op jeugdzorg (inclusief Almate en De Lindenhorst)

x

 

Het aanbod van de JeugdzorgPlus- instellingen bestaat uit deskundige en wetenschappelijk onderbouwde interventies op het gebied van geestelijke gezondheidszorg, licht verstandelijke handicaps, onderwijs en arbeidstoeleiding.

45

208,3

   

www.jeugdzorgplus.nl

Vigerende wet- en regelgeving www.wetten.nl o.a. Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg

nnb

                     

Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)

x

x

De Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) beslist over de eerste aanvragen in het kader van de wetten en regelingen voor oorlogsgetroffenen. Verder stelt de PUR de beleidsregels vast voor de Sociale Verzekeringsbank.

47

24,4**

   

www.pur.nl

Vigerende wet- en regelgeving www.wetten.nl o.a. Bekostigingsregeling Wuvo

                     

Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling (CAOR) Indonesië / SAIP

 

x

(CAOR is belast is met de toepassing en uitvoering van de Algemene Oorlogsongevallenregeling, een regeling voor oorlogsslachtoffers en nabestaanden van de oorlog met Japan in Nederlands-Indië.

47

2,3**

   

www.saip.nl

Toezicht uitgevoerd door Ministerie van BZK

                     

Stichting Afwikkeling Rechtsherstel Sinti en Roma

 

x

De Stichting Afwikkeling Rechtsherstel Sinti en Roma (SRSR) is in het leven geroepen voor de besteding van de middelen die in het kader van het naoorlogs rechtsherstel beschikbaar zijn gesteld voor de Sinti en Roma in Nederland.

47

0,1**

   

www.nisr.nl

Statuten NISR

                     

Centrale Commissie voor Mensgebonden Onderzoek (CCMO), inclusief Medisch Ethische Commissies (METC’s)

 

x

CCMO is een bij wet (Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en de Embryowet) ingestelde commissie en waarborgt de bescherming van proefpersonen betrokken bij medisch-wetenschappelijk onderzoek, via toetsing aan de daarvoor vastgestelde wettelijke bepalingen en met inachtneming van de voortgang van de medische wetenschap.

98

1,8

   

www.ccmo.nl

Vigerende wet- en regelgeving www.wetten.nl o.a. art 28 Wet medischwetenschappelijk onderzoek met mensen

                     

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

x

x

De NZa is belast met het markttoezicht specifiek voor de zorgsector en moet het algemeen consumentenbelang voorop stellen bij de uitoefening van haar taken. Die taken zijn marktwerking in de zorg op gang brengen en bewaken, tarieven in de zorg reguleren en toezien op de goede uitvoering van de Zvw en de AWBZ.

98

36,4

   

www.nza.nl

Vigerende wet- en regelgeving www.wetten.nl o.a. AWBZ, Wet marktordening gezondheidszorg

                     

College voor zorgverzekeringen (CVZ)

x

x

Het CVZ beheert het pakket Zvw/ AWBZ, beheert het Zorgverzekeringsfonds en het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten, voert de financiering van verzekeraars uit de fondsen uit, beoordeelt de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de AWBZ en voert regelingen voor bijzondere groepen uit (verdragsgerechtigden, wanbetalers, onverzekerden, illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen en gemoedsbezwaarden).

98

52,8

34 5004

 

www.cvz.nl

Vigerende wet- en regelgeving www.wetten.nl o.a. Zorgverzekeringwet (hoofdstuk 6)

5

                     

College Sanering Zorginstellingen (CSZ)

x

x

Het CSZ voert taken uit in het kader van de Wet toelating zorginstellingen en de Wet ambulance vervoer.

98

2,5

   

www.collegesanering.nl

Vigerende wet- en regelgeving www.wetten.nl o.a. Wet toelating zorginstellingen

                     

College ter beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Zie begroting baten-lastendienst ACBG

 

x

Het College is zowel verantwoordelijk voor de toelating en bewaking van geneesmiddelen op de Nederlandse markt als medeverantwoordelijk voor de toelating van de geneesmiddelen in de gehele Europese Unie.

 

   

www.cbg-meb.nl

Vigerende wet- en regelgeving www.wetten.nl o.a. Geneesmiddelenwet (hoofdstuk 2)

nvt

                     

Sociale verzekeringsbank (Svb). Zie begroting Ministerie van SZW.

   

Het berekenen en betalen van pensioenen en uitkeringen op basis van wetten en regelingen voor oorlogsgetroffenen en de verstrekking van bijzondere voorzieningen aan bestaande cliënten.

 

13,1

   

www.svb.nl

Toezicht uitgevoerd door het Ministerie van SZW

Zie begroting Ministerie van SZW

                     

Financiering uit premiemiddelen

                   
                     

Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS)6

x

x

NTS is een dienstverlenende non-profitorganisatie ten behoeve van publiek, donorziekenhuizen en transplantatiecentra in Nederland.

42

 

9,2**

 

www.transplantatiestichting.nl

Statuten NTS

                     

Zorgverzekeraars Zvw (x € 1 miljard)

x

 

De zorgverzekering is een in principe verplichte ziektekostenverzekering voor ingezetenen van Nederland. De zorgverzekeringswet wordt uitgevoerd door zorgverzekeraars.

42

 

15 9007

 

Tabel 8 Financieel Beeld Zorg

n.v.t.

n.v.t.

                     

Uitvoeringsorganen AWBZ inclusief CAK8

x

x

De uitvoeringsorganen AWBZ dragen zorg voor het tot gelding brengen van aanspraken van de bij hem ingeschreven verzekerden.

43

     

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

** Betreft realisatie 2010 omdat de controleverklaringen over realisatie 2011 later dan publicatie worden aangeleverd.

1

De verklaring beslaat de vaststelling instellingssubsidie 2010 KNMG van € 532 698,-

2

De kosten door Dekra gemaakt als keuringsinstantie op grond van de Warenwet worden vanwege het competitieve karakter van de activiteit niet bekend gemaakt.

3

Er is voor het CIZ een garantie inzake geldleningen en het rekening-courantkrediet afgegeven in het kader van het geïntegreerd middelenbeheer.

4

Dit betreft de opbrengst van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (€ 19,4 miljard) en de AWBZ-premie (€ 15,1 miljard).

5

De verklaring betreft het begrotingsdeel.

6

De realisatiecijfers voor de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) betreffen het uitvoeringsjaar 2010. De verantwoording van NTS over 2012 komt in april 2012 beschikbaar.

7

Dit betreft de opbrengst van de nominale premie.

8

De uitvoeringsorganen AWBZ innen geen premie voor wettelijke taken. De werkgevers en uitkeringsinstanties houden premie in voor de AWBZ en dragen deze middelen over aan de Belastingdienst. De financiering van de AWBZ verloopt via het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten, dat door het CVZ wordt bijgehouden.

Licence