Base description which applies to whole site

Artikel 16. Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer

Omschrijving van de samenhang met beleid

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de Megaprojecten Verkeer en Vervoer (artikel 17) en Megaprojecten niet- Verkeer en Vervoer. Onder dit artikel Megaprojecten niet- Verkeer en Vervoer vallen:

 • Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR)

 • Ruimte voor de Rivier

 • Maaswerken

 • Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2)

Dit productartikel is gerelateerd aan de beleidsartikelen 1 Water en 5 Mainports en Logistiek in het Jaarverslag 2012 van Infrastructuur en Milieu (Hoofdstuk XII).

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (x € 1.000)

16. Megaprojecten niet- verkeer en vervoer

       

Realisatie

Begroting

Verschil

 
 

2008

2009

2010

2011

2012

2012

2012

 

Verplichtingen

249.389

212.487

189.945

365.431

747.263

674.428

72.835

1

Uitgaven

186.390

237.144

194.395

643.633

790.697

861.154

– 70.457

 

16.01 Project Mainportontwikkeling R'dam

42.199

49.547

14.206

445.834

437.973

437.934

39

 

16.01.01 Planstudie PMR

0

0

0

0

0

0

0

 

16.01.02 Realisatieprogramma PMR

42.199

49.547

14.206

445.834

437.973

437.934

39

 

16.02 Ruimte voor de Rivier

100.640

149.437

146.604

155.762

174.834

154.610

20.224

2

16.03 Maaswerken

43.551

38.160

33.585

27.220

52.637

34.769

17.868

3

16.04 Netwerkgebonden kosten

               

megaproj. niet VenV

     

14.817

18.388

18.324

64

 

16.04.01 Apparaatskosten RWS

     

14.817

18.388

18.324

64

 

16.04.02 Overige netwerkgebonden kosten

     

0

0

0

0

 

16.05 Hoogwaterbeschermingsprogramma 2

       

106.865

215.517

– 108.652

4

16.09 Ontvangsten

26.202

330

2.607

1.064

149.309

80.193

69.116

5

16.09.01 PMR

       

0

1.193

– 1.193

 

16.09.02 Ruimte voor de Rivier

       

2.359

0

2.359

 

16.09.03 Maaswerken

       

2.152

0

2.152

 

16.09.04 Ontvangsten HWBP 2

       

144.798

79.000

65.798

 

Toelichting afwijkingen

Ad 1) De hogere verplichtingenstand heeft onder meer te maken met:

 • Hogere vastgoeduitgaven (circa € 8 miljoen). Hiervan heeft ongeveer € 3 miljoen betrekking op Noordwaard, € 2,7 miljoen op een schadevergoeding (Hondsbroekse Pleij) en € 2,8 miljoen op een toename van het saldo in het Groenfonds.

 • Door de crisis is er veel overcapaciteit op de markt, waardoor meer personeel en materieel beschikbaar en daarmee versnelde uitvoering gerealiseerd wordt bij een aantal projecten. Bij Lent heeft dit geleid tot een hogere realisatie van € 3,4 miljoen (van 16 naar 19,4) en € 7,1 miljoen bij Noordwaard (van 24,6 naar 31,7).

Ad 2) De versnelling is gerealiseerd bij het project «Dijkteruglegging Lent» en op het project «Ontpoldering Noordwaard». Er is meer vastgoed aangekocht dan gepland voor 2012 en de aannemer bij Lent heeft meer kunnen realiseren in 2012 als gevolg van de gerealiseerde versnelling op conditionerende maatregelen.

Ad 3) De hogere realisatie voor Maaswerken is het gevolg van het oplossingenpakket Maaswerken uit de overeenkomst met het Consortium Grensmaas eind 2011 om vertraging te voorkomen als gevolg van de niet voorziene tegenvallende markt voor zand en grind.

Ad 4) De lagere realisatie is onder andere het gevolg van aanbestedingsmeevallers bij de projecten West Zeeuws Vlaanderen, Scheveningen, Delflandse kust (afrekening 1e fase). Daar tegenover staat dat voor het project Markermeerdijk Enkhuizen–Hoorn meer is betaald dan was geprognosticeerd, omdat in de projectvoorbereidingsfase niet tijdig rekening is gehouden met de werkelijke uitvoeringskosten.

Verder is de lagere realisatie te wijten aan vertraging van de volgende projecten:

Bij het project Zettingsvloeiing Spui was rekening gehouden met een versnelling van een jaar. Echter bij nadere beoordeling van de voorgestelde maatregel bleek dat er een te hoge waterstand zou komen, waardoor het project is vertraagd en weer op de oorspronkelijke planning zit.

Door een geïntegreerde manier van marktbenadering is de subsidieaanvraag voor het project Zwakke schakels Kop van NH verschoven naar 2013.

Als gevolg van de onvolledige geo-technische onderbouwingen is de planfase van het project Versterking Eemdijk en Zuidelijke Randmeren met meer dan 1 jaar vertraagd.

Door vertraging bij de subsidieaanvraag voor het project Wieringermeer/Stonteldijk kon de uitvoering niet voor het stormseizoen starten, waardoor slechts een deel van de geprognosticeerde uitgaven kon worden gerealiseerd.

De projecten Bergambacht–Schoonhoven en Dijkversterking Krimpen zijn in uitvoering gegaan. Op basis van de werkelijke uitvoeringsplanning van de opdrachtnemer is er minder gerealiseerd dan was geprognosticeerd.

Ad 5) In 2012 is meer ontvangen dan was begroot, doordat de Waterschappen in 2012 de bijdrage van 2012 en een deel van 2011 hebben betaald. In totaliteit is er nu conform de afspraken 2x € 81 miljoen ontvangen.

16.01 Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR)

Artikelonderdeel

Realisatieprogramma
 

Uitgaven 2012 in € mln.

     

Projectomschrijving

Begroting

Realisatie

Verschil

Begroting 2012

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

         

Uitvoeringsorganisatie

2

0

– 2

pm

1

Landaanwinning

         

Monitoringsprogramma Natuurcompensatie

6

4

– 2

pm

2

Landaanwinning

356

363

7

2013

3

BTW Buitencontour

68

69

1

2013

3

Onvoorzien

6

2

– 4

pm

4

Totaal realisatieprogramma

438

438

0

   

Toelichting

 • 1. Verschil door kasvertraging op uitvoeringsorganisatie.

 • 2. Verschil door kasvertraging op natuurcompensatie.

 • 3. De prijsbijstelling op de landaanwinning en de BTW Landaanwinning is de in het bestuursakkoord overeengekomen jaarlijkse prijsindexatie ad 2%.

 • 4. De reden van onderuitputting is dat (on)voorziene risico’s zich tot op heden slechts in zeer beperkte mate hebben voorgedaan.

16.02 Ruimte voor de rivier

Artikelonderdeel

In 2005 heeft het kabinet deel 1 van de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier (PKB RvdR) vastgesteld en samen met de milieueffectrapportage ter inzage gelegd. Na de inspraakronde (deel 2) heeft het kabinet op 22 december 2005 in deel 3 een definitief standpunt ingenomen (Kamerstukken II, 2004/06, 30 080, nrs. 1–6). In de zomer 2006 en december 2006 hebben de Tweede Kamer en Eerste Kamer de PKB unaniem aanvaard.

Met de PKB (deel 4) wil het kabinet twee doelstellingen bereiken:

 • Het op het vereiste niveau brengen van de bescherming van het rivierengebied tegen overstromingen. Dit houdt in dat de veiligheid langs de Rijntakken en het benedenstroomse deel van de bedijkte Maas (vanaf Hedikhuizen) uiterlijk in 2015 in overeenstemming moet worden gebracht met de wettelijke vereiste norm.

 • Een bijdrage leveren aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied. Daarmee wordt het rivierengebied economisch, ecologisch en landschappelijk versterkt.

Producten

De PKB deel 4 bevat een besluit over het uiterlijk eind 2015 uit te voeren basispakket van 39 maatregelen en de plaats waar ze getroffen moeten worden. In de PKB wordt bovendien een doorkijk gegeven naar de lange termijnopgave voor waterveiligheid. Om flexibiliteit in te bouwen is gekozen voor een programmatische aanpak. Conform de Regeling Grote Projecten heeft de Tweede Kamer in 2012 twee voortgangsrapportrages ontvangen: VGR19 en VGR20. Deze hadden betrekking op de periode juli 2011 t/m juni 2012.

In 2012 zijn de projectbeslissingen genomen voor:

 • Waterberging Volkerak–Zoommeer

 • Uiterwaardvergravingen Nederrijn

 • Dijkverbeteringen Nederrijn en Lek

 • Dijkverlegging Cortenoever en Voorsterklei

 • Hoogwatergeul Veessen–Wapenveld

 • RvdR IJsseldelta (combinatie van Zomerbedverdieping Beneden–IJssel en Bypass Kampen)

 • Millingerwaard

Meetbare gegevens

Het vereiste veiligheidsniveau in het rivierengebied rond de Rijntakken moet uiterlijk in 2015 in overeenstemming zijn gebracht met een maatgevende hoogwater afvoer van 16.000 m3/s bij Lobith. Volgens de huidige stand van de planning zal het grootste deel van de waterveiligheidsdoelstellingen op tijd gerealiseerd zijn en 10 maatregelen eerder. Een aantal projectenmaatregelen, zoals de hoogwatergeul Veessen–Wapenveld, een aantal dijkverbeteringen, dijkverleggingen Cortenoever en Voorsterklei zullen naar verwachting na 2015 gereed zijn. De gunning van deze maatregelen zal in 2013 plaatsvinden. De gunning van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta is in 2014 gepland. Daarbij wordt de markt gevraagd om, binnen het taakstellend budget, met voorstellen te komen om de veiligheidsdoelstelling van de betreffende maatregelen alsnog in 2015 te realiseren. In 2012 is deze aanpak bij de marktbenadering van de dijkteruglegging Lent succesvol toegepast. Op 31 december 2012 is voor 70% van het PKB-realisatiebudget het werk gegund.

Realisatieprogramma Ruimte voor de Rivier realisatie

Realisatieprogramma Ruimte voor de Rivier realisatie
 

Uitgaven 2012 in € mln.

     

Projectomschrijving

Begroting

Realisatie

Verschil

Begroting 2012

Realisatie 2012

Ruimte voor de Rivier 16.02

         

Projecten nationaal

         

Projectbudget

154

174

20

2015

2015

Totaal (IF 16.02)

154

174

20

   
16.03 Maaswerken

Artikelonderdeel

De hoogwaterbeschermingsmaatregelen, behoudens het traject van de sluitstukkaden die uiterlijk in 2020 zijn gerealiseerd, dienen voor de Zandmaas in 2015 en voor de Grensmaas in 2017 te zijn gerealiseerd.

Prestatieindicatoren

Zandmaas

Grensmaas

Hoogwaterbescherming

70% in 2008 /100% in 2015

100% in 2017

Natuurontwikkeling

570 ha (plus 60 ha compensatie)

tenminste 1000 ha

Delfstoffen

 

tenminste 35 miljoen ton

Zandmaas

Het project Zandmaas kent de volgende doelstellingen:

 • Hoogwaterbescherming, op zodanige wijze dat de bevolking achter de kaden van de Zandmaas (die aangelegd zijn in het kader van het Deltaplan Grote Rivieren) een beschermingsniveau van 1:250 jaar in 2015 wordt geboden.

 • Het in de periode tot en met 2015 realiseren van natuurontwikkeling in de Zandmaas.

Grensmaas

Het project Grensmaas kent de volgende doelstellingen:

 • Het door rivierverruiming verlagen van de hoogwaterstanden in de Maas met als maatstaf dat uiterlijk in 2017 de gebieden, die door de op basis van de Deltaplan Grote Rivieren aangelegde kades zijn beschermd, een beschermingsniveau van 1:250 hebben.

 • Het tot ontwikkeling brengen van tenminste 1.000 ha natuur binnen het Grensmaasgebied in de periode tot 2018. Dit gekoppeld aan het ecologisch herstel van de rivier zoals vastgelegd in de intentieverklaring voor het Maasdal in Limburg van 26 november 1992.

 • Het winnen van tenminste 35 miljoen ton grind voor de nationale behoefte.

In 2012 is volop uitvoering gegeven aan de projecten Zandmaas en Grensmaas. Wel dreigde in 2011 het project Grensmaas te vertragen door de niet voorziene terugvallende markt voor zand en grind.

Eind 2011 is een nadere overeenkomst gesloten met het Consortium Grensmaas om de voortgang van het project veilig te stellen.

De grondverwerving voor natuurdoeleinden is getemporiseerd hangende een nog te nemen besluit inzake de herijking van de natuurrealisatie binnen de Grensmaas en Zandmaas.

Het beschermingsniveau van 1:250 bescherming van alle dijkringen in Limburg wordt door de uitvoering van de Maaswerken niet overal in het Maasdal gerealiseerd. Daarvoor zijn aanvullende maatregelen nodig. Dit zijn onder meer de prioritaire sluitstukkaden. De overige maatregelen vallen onder het HWBP3.

 

Uitgaven 2012 in € mln.

       

Projectomschrijving

Begroting

Realisatie

Verschil

Begroting 2012

Realisatie 2012

Projecten (inter)nationaal

           

Zandmaas

32

15

– 17

1

2017

2015

Grensmaas

3

37

34

2

2022

2017/2024

Begroting (IF 16.02)

35

52

17

     

Toelichting

Ad 1) De lagere realisatie wordt veroorzaakt door het aansluiten van de budgetten aan de actuele uitvoeringsplanning van de aannemer.

Ad 2) De hogere realisatie voor de grensmaas is het gevolg van het oplossingenpakket Maaswerken uit de overeenkomst met het Consortium Grensmaas eind 2011 om vertraging te voorkomen als gevolg van de niet voorziene tegenvallende markt voor zand en grind.

16.04 Netwerkgebonden kosten Mega niet Vervoer en Verkeer

Artikelonderdeel

Op dit artikelonderdeel worden de aan het netwerk te relateren apparaatskosten van Rijkswaterstaat en de overige netwerkgebonden kosten weergegeven.

16.05 Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2)

Artikelonderdeel

Onder dit programma vallen de verbetermaatregelen die zijn voortgekomen uit de periodieke toetsing conform de Waterwet. Uit de resultaten van de Eerste (2001) en Tweede (2006) toetsing op veiligheid van de primaire waterkeringen is gebleken dat een deel van deze keringen niet voldoet aan de wettelijke norm (Kamerstukken II, 2007/08, 27 625 en 18 106, nr. 103). Vanuit het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) worden subsidies verstrekt aan de beheerders ten behoeve van de uitvoering van de vereiste verbetermaatregelen.

In oktober 2012 heeft de toenmalige Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu de Kamer geïnformeerd over de voortgang van het HWBP-2 (Kamerstukken II, 2011/12, 32698, nr. 6).

In het kader van het Bestuursakkoord Water leveren de waterschappen met ingang van 2011 jaarlijks een financiële bijdragen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Het HWBP-2 bestaat uit 89 versterkingsprojecten, inclusief de Zwakke Schakels. Conform de Regeling Grote Projecten ontvangt de Tweede Kamer ieder half jaar een voortgangsrapportrage. Het HWBP-2 is onderdeel van het Deltaprogramma met behoud van eigen besturing, organisatie en financiering. Eind 2012 voldeden 58 projecten aan de norm. Streven is conform brief van 2 juli 2010 (Kamerstukken II, 2009/10, 27 625) dat het programma eind 2017 gereed is. In de tweede voortgangsrapportage HWBP-2 is de laatste stand van zaken met betrekking tot de voortgang van de projecten opgenomen.

Projectoverzicht bij 16.05 Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

Projectoverzicht Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma; realisatie
 

Uitgaven 2012 in € mln.

   

Gereed

Projectomschrijving

Begroting

Realisatie

Verschil

Begroting

Realisatie

Projecten (inter)nationaal

         

Project HWBP-2

     

2017

2017

HWBP-2 Waterschapsprojecten

206

93

– 113

   

HWBP-2 Rijksprojecten

4

11

7

   

Overige projectkosten

6

3

– 3

   

Begroting (IF 16.03)

216

107

– 109

   

Toelichting

De onderuitputting wordt in de eerste plaats veroorzaakt door actuele ontwikkelingen die leiden tot verschuivingen in de planningen en ramingen van projecten. Daarnaast worden eventuele meevallers in de projecten doorgeschoven naar het eind van de looptijd van het programma.

Licence