Base description which applies to whole site

Artikel 15. Hoofdvaarwegennet

Op dit artikel worden de producten op het gebied van Rijksvaarwegen verantwoord. Dit betreffen de onderdelen verkeersmanagement, beheer en onderhoud, aanleg, verkenningen en planstudie en netwerkgebonden kosten. Deze producten zijn gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen en beleidsinstrumenten zoals beschreven in het Jaarverslag 2012 van Infrastructuur en Milieu (Hoofdstuk XII) bij het beleidsartikel 5 Mainports en Logistiek.

Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (x € 1.000)

15. Hoofdvaarwegennet

       

Realisatie

Begroting

Verschil

 
 

2008

2009

2010

2011

2012

2012

2012

 

Verplichtingen

838.121

874.005

963.376

918.852

679.932

1.020.676

– 340.744

1

Uitgaven

705.820

792.534

848.903

829.016

823.026

848.406

– 25.380

 

15.01 Verkeersmanagement

88.879

91.120

85.811

23.366

19.525

23.552

– 4.027

 

15.01.01 Basispakket verkeersmanagement

82.730

84.827

84.762

23.366

19.525

23.552

– 4.027

2

15.01.02 Servicepakket verkeersmanagement

6.149

6.293

1.049

0

0

0

0

 

15.02 Beheer en onderhoud

520.543

576.155

543.934

343.239

308.851

199.385

109.466

 

15.02.01 Basispakket B&O hoofdvaarwegen

393.629

427.840

374.740

202.585

136.650

125.947

10.703

3

15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen

31.672

27.059

29.250

105.026

110.847

23.176

87.671

4

15.02.04 Groot var.onderhoud hoofdvaarwegen

95.242

121.256

139.944

35.628

61.354

50.262

11.092

5

15.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit

85.652

102.733

211.075

193.644

226.954

348.360

– 121.406

 

15.03.01 Realisatieprogr. hoofdvaarwegen

83.674

102.733

211.048

193.644

226.954

339.641

– 112.687

6

15.03.02 Planstudieprogr. na tracébesluit

1.978

0

27

0

0

8.719

– 8.719

7

15.05 Verk. en planstudies voor tracébesluit

10.746

22.526

8.083

8.550

10.936

21.287

– 10.351

 

15.05.01 Verkenningen

7.690

7.988

7.995

0

0

0

0

 

15.05.02 Planstudieprogramma voor tracébesluit

3.056

14.538

88

8.550

10.936

21.287

– 10.351

8

15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

     

260.217

256.760

255.822

938

 

15.06.01 Apparaatskosten RWS

     

247.352

244.421

243.456

965

 

15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

     

12.865

12.339

12.366

– 27

 

15.09 Ontvangsten

7.493

12.627

49.647

29.456

51.704

68.687

– 16.983

9

Toelichting

Ad 1) Het achterblijven van de verplichtingen wordt in hoofdzaak veroorzaakt door verschuiving van de gunning met betrekking tot Verruiming van het Julianakanaal (als onderdeel van de Maasroute). Dit in verband met de keuze van markbenadering en Groot Onderhoud Damwanden Amsterdam-Rijnkanaal waarvan de gunning is verschoven van 2012 naar voorjaar 2013. Dit omdat de contractvoorbereiding meer tijd vraagt.

Ad 2) De lagere realisatie wordt veroorzaakt door de aansluiting van de budgetten bij de meerjarige onderhoudsplanning en budgetbehoefte gedurende 2012.

Ad 3) De hogere realisatie wordt veroorzaakt doordat de budgetten voor NOMO/AOV zijn aangesloten op de actuele uitvoeringsplanning. In deze planning konden de werkzaamheden in 2013 eerder worden uitgevoerd dan begroot.

Ad 4) De hogere realisatie wordt veroorzaakt door de betaling aan Friesland in het kader van de overdracht van de Fries-Groningse kanalen. De provincie heeft in 2011 besloten de behandeling van het convenant in 2012 te laten plaatsvinden. Hierdoor hebben de betaling aan Friesland en de storting in het BTW-compensatiefonds betreffende deze overdracht in 2012 in plaats van 2011 plaatsgevonden.

Ad 5) De hogere realisatie voor Groot variabel Onderhoud wordt onder meer veroorzaakt doordat er extra geld ter beschikking is gesteld voor het groot onderhoud kunstwerken Amsterdam-Rijnkanaal, waarmee het budget werd aangesloten op de uitvoeringsplanning.

Ad 6) De lagere realisatie hangt onder meer samen met de vertraging op het project Verruiming Vaargeul Eemshaven – Noordzee als gevolg van een uitspraak van de Raad van State. Voor een nadere toelichting op projectniveau wordt verwezen naar de toelichting op artikel 15.03.01.

Ad 7) De lagere realisatie wordt onder meer veroorzaakt door vertraging tot medio 2013 van de uitvoeringsbeslissing verkeersmanagement van het project Maasroute, modernisering fase 2, verbreding Julianakanaal.

Ad 8) De lagere realisatie hangt samen met het overboeken van middelen van het planstudiebudget naar het realisatiebudget voor de projecten verwijderen keersluis Zeeburg en verdieping vaarweg Harlingen–Kornwerderzand (Boontjes). Daarnaast is de planuitwerking van het project Waal toekomstvisie vertraagd.

Ad 9) De voornaamste oorzaken van de per saldo lagere ontvangsten in 2012 betreffen de volgende projecten: Schelderadarketenpost Noord waarvan de ontvangstenplanning is aangepast aan de uitvoeringsperiode; Wilhelminakanaal waarvoor de door de regio te leveren bijdrage aan de realisatie van het project qua planning in lijn is gebracht met de actuele bestuursafspraken

15.01 Verkeersmanagement

Artikelonderdeel

15.01.01 Verkeersmanagement

De activiteiten binnen het basispakket verkeersmanagement worden uitgevoerd om een vlotter en veiliger scheepvaartverkeer op het hoofdvaarwegennet te realiseren.

Bij verkeersmanagement gaat het met name om de volgende activiteiten:

  • verkeersbegeleiding, bediening van objecten en vaarwegmarkering;

  • monitoring en informatieverstrekking;

  • vergunningverlening en handhaving;

  • crisisbeheersing en preventie.

Meetbare gegevens

Areaaleenheid

Waarde 1/1/2012

Waarde 31/12/2012

 

Begeleide vaarweg in km

594

594

 

Bediende objecten in aantallen

214

205

1

Ad 1) Het aantal bediende objecten is onder meer als gevolg van het feit dat in Noord-Brabant een aantal bruggen zijn gesloopt gedaald in 2012. Daarnaast zijn twee beweegbare bruggen en twee schutsluiskolken met de overdracht van de Hollandsche IJssel en Doorslag overgedragen aan het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Bron: Rijkswaterstaat

Indicator

Type vaarweg

Streefwaarde 2012

Realisatie 2012

Passeertijd sluizen en bruggen1

– Hoofdtransportas

85%

68%

1

 

– Hoofdvaarweg

75%

78%

 
 

– Overige vaarweg

70%

93%

 
1

De passeertijd betreft de tijd die het kost voor schepen om sluizen en bruggen te passeren. Het IVS (Informatie en Volgsysteem voor de Scheepvaart) registreert deze tijd. De norm voor de passeertijd betreft een vastgesteld aantal minuten per sluis of brug dat moet worden gerealiseerd.

Ad 1) De gerealiseerde passeertijden op de Hoofdtransportassen (HTA) voldoen in 2012 niet aan de streefwaarden (68% in plaats van 85%). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door capaciteitsproblemen op de Zeeuwse achterlandverbindingen. Voor de sluizen op die corridor lopen dan ook MIRT-studies, gericht op het verbeteren van de toekomstige capaciteit. De passeertijden voor de hoofd- en overige vaarwegen scoren overall gezien wel ruim voldoende.

Bron: Rijkswaterstaat

15.02 Beheer en Onderhoud

Artikelonderdeel

Beheer en onderhoud wordt uitgevoerd om het hoofdvaarwegennetwerk in een staat te houden die noodzakelijk is voor het vervullen van de primaire functie: het faciliteren van vlot, veilig, duurzaam en comfortabel vervoer van goederen.

15.02.01 Beheer en Onderhoud

Een voorwaarde voor het optimaal gebruiken van het vaarwegennet is de betrouwbaarheid van de infrastructuur van de vaarwegen (diepgang en breedte), kunstwerken en verkeersvoorzieningen. Deze kan alleen worden gegarandeerd indien de infrastructuur preventief beheerd en onderhouden wordt.

Daarnaast vindt correctief onderhoud plaats, waarbij de beheerder geconfronteerd kan worden met onverwacht functieverlies en de gebruiker ongepland minder service kan worden geboden (stremmingen, beperkingen). Zowel het preventief als het correctief onderhoud valt onder het basispakket.

Rijkswaterstaat voert dit beheer en onderhoud uit op basis van het Beheersplan Rijkswateren. De activiteiten richten zich zowel op het onderhoud qua diepte als breedte van de vaarweg om de scheepvaart (beroeps- en recreatievaart) zo goed als mogelijk te faciliteren. Naast het onderhoud van de bodems betreft dit ook de kunstwerken en de vaarwegmarkeringen.

Meetbare gegevens

Areaaleenheid

Waarde 1/1/2012

Waarde 31/12/2012

Vaarweg (in km)

7.609

7.576

1

Bron: Rijkswaterstaat

1

Door de overdracht van de Hollandsche IJssel en Doorslag aan het Hoogheemraadschap is de lengte van de vaarwegen verminderd.

Indicator

Type Vaarweg

Streefwaarde 2012

Realisatie 2012

Vaarbak voldoet aan de norm uit het vaarwegplan1

– Hoofdtransporttas

90%

97%

2

– Hoofdvaarweg

75%

85%

3

– Overige vaarweg

70%

84%

3

Bron: Rijkswaterstaat

1

De Vaarbak dient conform de norm uit het vaarwegplan qua vaarwegdiepte en -breedte, op basis van vaarwegmarkeringen, op orde te zijn, vermeld is het percentage van de tijd dat de vaarbak op orde is.

2

De hoge prestaties wat betreft de vaarbak bij de hoofdtransportassen zijn in 2012 gehandhaafd. Met 97% ligt de realisatie zelfs boven de ambitieuze norm van 90%. Dit is het gevolg van de vrijwel volledige afronding van het plan van aanpak Beheer en Onderhoud (impuls) welke voornamelijk op de prioritaire hoofdtransportassen is gericht.

3

De prestaties op hoofd- en overige vaarwegen zijn hoger dan de streefwaarden als gevolg van het wegwerken van achterstanden in het onderhoud door de inzet van middelen uit het aanvullend beleidsakkoord in voorgaande jaren.

15.02.02 Servicepakket Beheer en Onderhoud

Overdracht Brokx-Nat

In 2012 hebben geen overdrachten in dit kader plaatsgevonden. Uitgaven betreffen langjarige verplichtingen voortvloeiend uit Brokx-Nat.

Fries-Groningse kanalen

De uitgaven hebben betrekking op de Rijksbijdrage aan de provincies Groningen en Friesland voor het onderhoud van de Fries-Groningse kanalen. In 2011 is er tussen het Rijk en de provincies overeenstemming bereikt om het bestaande convenant aan te passen. De nieuwe afspraken betreffen de overdracht van het beheer en eigendom van de hoofdvaarweg van de provincies naar het Rijk. De beheer- en onderhoudsbijdrage voor de zijkanalen worden door het Rijk afgekocht. Voor de provincie Groningen is dat in 2011 gedaan. Voor provincie Friesland is dat begin 2012 gedaan. De nieuwe beheerssituatie gaat uiterlijk in op 1-1-2014.

15.02.04 Groot variabel onderhoud

Groot Variabel Onderhoud vaarwegen is opgebouwd uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel betreft het Plan van Aanpak Beheer en onderhoud (Impuls). Dit betreft de projecten die zijn vastgelegd in het plan van aanpak beheer en onderhoud. Met dit plan van aanpak is in 2003 door de Tweede Kamer ingestemd. Het tweede onderdeel betreft het NOMO Achterstallig Onderhoud Vaarwegen programma (NOMO AOV). De uitvoering van dit programma betrof oorspronkelijk de periode 2011 tot en met 2020. Voor dit programma is bij begroting 2009 een versnelling van de oplevering naar 2016 afgesproken.

Plan van Aanpak Beheer en Onderhoud (Impuls)

Het plan van aanpak voor het inlopen van achterstallig onderhoud, bestaat voor de Hoofdvaarwegen uit de volgende projecten:

Projecten

Uitvoeringsperiode Begroting 2012

Uitvoeringsperiode

Huidig

 

Amsterdam Rijnkanaal baggeren en renoveren sluizen en oevers

2005–2011

2005–2011

 

Amsterdam-Lemmer/IJsselmeer

2004–2012

2004–2012

1

Baggeren IJssel

2008–2011

2008–2012

2

Vervanging vaartuigen

2006–2010

2006–2010

 

Kanaal Gent-Terneuzen, baggeren en oevers

2004–2010/2012

2004–2010/2012

3

Maas: baggeren en kunstwerken

2004–2010/2012

2004–2010/2012

 

Rotterdam-België/ Zeeland: renovatie o.a. Volkeraksluizen en baggeren

2005–2012

2005–2013

4

Rotterdam-Duitsland: baggeren en oevers

2005–2009

2005–2009

 

Wrakkenberging

2009–2011

2009–2011

5

Natte bruggen

2004–2011/2016

2004–2011/2016

6

Bron: Rijkswaterstaat

1

De baggerwerkzaamheden aan het Zwolse Diep zijn al in 2010 afgerond. Het Groot Onderhoud aan de Houtribsluizen is gecombineerd met de werkzaamheden die voor de periode na 2010 aan de Houtribsluizen waren gepland. Dit deel van het project is in 2012 opgeleverd.

2

Oplevering heeft in het eerste kwartaal van 2012 plaatsgevonden.

3

Het baggerwerk is in 2009 opgeleverd. De civiele onderdelen zijn in 2010 opgeleverd. Het deelproject «Bewegingswerken West- en Middensluis» is in 2012 opgeleverd.

4

De baggerwerkzaamheden zijn in 2009 opgeleverd. De gecombineerde renovatie van de Volkeraksluizen en de Haringvlietsluizen is 1 februari 2012 formeel opgeleverd. Diverse werkzaamheden aan de sluizen in Zeeland (onder andere Hansweert) moeten in combinatie met de Modernisering Object Bediening Zeeland (MOBZ) worden uitgevoerd. De oplevering van het totale pakket aan maatregelen staat hierdoor nu voor 2013 gepland.

5

Het bergen van de Vinca Gorthon is in overleg met de aannemer gestaakt. Als gevolg van het verleggen van de scheepvaartroutes op de Noordzee hoeft het wrak niet langer vanuit veiligheidsoverwegingen geborgen te worden. Het resterende budget is toegevoegd aan het NOMO AOV programma t.b.v. het bergen van de overige prioritaire wrakken.

6

De meeste bruggen zijn inmiddels opgeleverd. De Sint-Servaasbrug is in 2011 opgeleverd. De gecombineerde aanbesteding voor de bruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal is in het najaar 2009 gestart. In overleg met gemeenten is een plan opgesteld om het gehele pakket aan bruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal gefaseerd aan te pakken. De uitvoering is in 2011 gestart, volledige oplevering zal in 2016 plaatsvinden.

NOMO achterstallig onderhoud

Het NOMO Achterstallig Onderhoud Vaarwegen programma is opgebouwd uit de volgende projecten:

Projecten

Indicatief budget (miljoen €)

Uitvoeringsperiode Begroting 2012

Uitvoeringsperiode Huidig

Onderhoud damwanden en vaarwegen Zeeland

66

2009–2016

2009–2016

 

Oevers Amsterdam-Rijnkanaal (damwanden en meerplaatsen)

178

2011–2016

2011–2016

 

Renovatie Havenhoofden IJmuiden

60

2009–2015

2009–2015

1

Totaal

304

     

Bron: Rijkswaterstaat

1

Reeds in 2009 is gestart met de uitvoering van diverse kleine renovatiemaatregelen aan de havenhoofden. Het Achterstallig onderhoud is inmiddels weggewerkt. Kleine herstelmaatregelen zijn nog in uitvoering tot en met 2015. De lange termijnstrategie voor de havenhoofden zal in 2013 worden vastgesteld.

NOMO: Overig achterstallig onderhoud

Projecten

 

Programma

Uitvoerings-periode

Budget (indicatief in € miljoen)

Achterstallig basisonderhoud diverse regio’s

1

NOMO AOV

2007–2016

128

Onderhoud oevers en bodems Brabantse kanalen

2

NOMO AOV

2009–2015

47

Onderhoud Oevers en bodems vaarwegen Zuid Holland

3

NOMO AOV

2007–2016

79

Renovatie kunstwerken Limburg en IJsselmeergebied

4

NOMO AOV

2007–2014

84

Onderhoud Oevers en bodems Maasroute

5

NOMO AOV

2008–2016

61

Aanpassing bodembescherming, sluizen en bruggen en overige kunstwerken in verband met hogere belasting Noord-Holland

6

NOMO AOV

2011–2016

44

Onderhoud vaargeulen NederRijn, IJssel, Twentekanalen/Meppelerdiep en Zwarte Water

7

NOMO AOV

2009–2016

78

Renovatie stalen boogbruggen Utrecht

8

NOMO AOV

2011–2016

62

Bron: Rijkswaterstaat

Toelichting

Ad 1) Veel werkzaamheden uit dit project zijn uitgevoerd, behoudens enkele kleine maatregelen. Alleen nog de berging van een viertal wrakken op de Noordzee resteert en het groot onderhoud aan diverse bruggen in Oost-Nederland. Deze werkzaamheden zullen tot en met 2016 worden uitgevoerd.

Ad 2) De werkzaamheden aan de Brabantse kanalen verlopen voorspoedig. De verwachting is, dat al in 2013 onder andere de werkzaamheden aan sluis 1 (Wilhelminakanaal) en de Marksluis worden afgerond. Mogelijk dat de totale oplevering van dit project al in 2014 kan plaatsvinden.

Ad 3) In 2012 worden naar verwachting de werkzaamheden aan de Goereese bruggen en sluis en de constructie en aanlegvoorzieningen bij Berghaven afgerond. De voorbereiding voor de resterende maatregelen is al gestart. De uitvoering hiervan zal naar verwachting in 2013 starten.

Ad 4) In 2012 is de renovatie van de Houtribsluizen afgerond. Hiermee zijn alle werkzaamheden in het IJsselmeergebied gereed. Op de Maasroute vindt in 2013 nog wel een aantal renovatiewerkzaamheden plaats in combinatie met het project Maasroute.

Ad 5) De huidige verwachting is, dat alle renovatiewerkzaamheden al in 2014 zijn afgerond. De baggerwerkzaamheden verlopen voorspoedig en zijn naar verwachting in 2013 afgerond. De overige werkzaamheden worden verspreid over de uitvoeringsperiode 2013–2016 in combinatie met het prestatiecontract voor het regulier onderhoud aan de Maasroute.

Ad 6) Migratie van de besturing- en bediensystemen van de sluizen Noordzeekanaal is gestart en wordt naar verwachting in 2014 opgeleverd. Overige werkzaamheden zullen verspreid over de periode tot en met 2016 worden uitgevoerd.

Ad 7) Diverse kleinere baggerwerkzaamheden zijn al uitgevoerd in de periode tot en met 2010. Overige maatregelen worden voorbereid in combinatie met het project Verruiming Twentekanalen (fase 2), waarvoor eind 2012 een voorkeursbeslissing wordt verwacht.

Ad 8) Het totale bruggenpakket is in uitvoering. Het betreft het wegwerken van achterstallig groot onderhoud en herstel van de functionaliteit zodat de Schellingwouderbrug, Amsterdamsebrug, Weesperbrug, Loenerslootsebrug, Breukelerbrug, Jutphasebrug, Overeindsebrug en Schalkwijksebrug voor de komende 30 jaar weer voldoen aan de huidige normen en richtlijnen.

15.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit

Artikelonderdeel

Onder dit programma vallen alle activiteiten die noodzakelijk zijn voor de aanleg- en planstudie activiteiten bij het hoofdvaarwegen netwerk nadat het tracébesluit genomen is.

15.03.01 Realisatieprogramma hoofdvaarwegen

Op dit hoofdproduct worden de uitgaven verantwoord die samenhangen met de realisatie van de aanleg van hoofdvaarwegprojecten ten opzichte van de Begroting 2012.

Projectomschrijving

 

uitgaven 2012 in EUR miljoen.

Gereed

   

Projecten nationaal

Begroting

Realisatie

Verschil

Begroting 2012

Realisatie 2012

 

Quick Wins binnenhavens

15

2

– 13

2011/2013

2011/2014

1

Impuls dynamisch verkeersmanagement

35

21

– 14

2013

2014

2

Amend ligplaatsen

0

1

1

   

3

Projecten Noordwest-Nederland

           

Verbeteren vaargeul IJsselmeer Amsterdam-Lemmer

0

0

0

na 2011

na 2011

 

Walradar Noordzeekanaal

4

5

1

2012

2012

 

De Zaan (Wilhelminasluis)

0

0

0

2014

2015

4

Adam-Rijnkan,Zeeburg

0

0

0

     

Projecten Utrecht

           

Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligplaatsen

0

0

0

na 2013

na 2013

 

Projecten Zuidvleugel

           

Capaciteit Julianasluis Gouda

0

0

0

2013

2014

5

Verbreding Maasgeul

0

2

2

 

2012

6

Projecten Brabant

           

Zuid-Willemsvaart; renovatie middendeel klasse II

4

2

– 2

2008

2008

 

Zuid-Willemsvaart; Omlegen en opwaarderen (Maas-Veghel)

70

73

3

2015

2015

 

Wilhelmina kanaal

2

2

– 0

2016

2016

 

Zuid-Willemsvaart, vervanging sluizen 4,5 en 6

25

1

– 24

2011

2010

7

Projecten Limburg

           

Maasroute, modernisering fase 2

111

102

– 9

na 2012

na 2012

8

Bouw 4e sluiskolk Ternaaien

0

0

0

2015

2015

 

Projecten Oost-Nederland

           

Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)

7

4

– 3

2012–2015

2012–2015

9

Verruiming Twentekanalen

0

0

0

     

Projecten Noord-Nederland

           

Vaarweg Lemmer–Delfzijl fase 1

23

7

– 16

2014

2014

10

Verruiming vaarweg Eemshaven–Noordzee

26

0

– 26

2013

2013

11

Overig

           

Walradarsystemen

9

0

– 9

divers

divers

12

Kleine projecten

1

0

– 1

n.v.t.

n.v.t.

13

Ligplaatsvoorziening

0

0

0

2007

2007

 

Subsidieprogramma ZeehavenInnovatieProject voor duurzaamheid (ZIP)

2

1

– 1

2011/14

2011/14

14

afronding

1

         

Realisatieuitgaven op IF15.03.01 mbt planstudieprojecten

0

3

3

   

15

Totaal

340

227

– 107

     

Toelichting

Ad 1) De projecten worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van decentrale overheden. De lagere realisatie wordt veroorzaakt door terugvorderingen van projecten van de eerste en tweede tranche die niet of goedkoper zijn uitgevoerd. Een andere oorzaak is vertraging van projecten van de eerste tot en met derde tranche. Vertraging wordt veroorzaakt door de huidige economische situatie en procedurele vertraging.

Ad 2) Voor het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) zijn in 2012 minder uitgaven gedaan voor o.a. de projecten Verkeersmanagement Ondersteuning Scheepvaart (VOS) en Informatiediensten op schepen. Het budget schuift door naar 2013

Ad 3) De bij amendement van de leden Dijkgraaf en De Rouwe aan de begroting 2012 toegevoegde middelen voor realisering van eenvoudige ligplaatsen bedragen € 6 miljoen (Kamerstukken II, 33 000 A, nr. 10). De voorbereiding hiervan vraagt de nodige tijd waardoor het grootste deel van het budget zal worden doorgeschoven naar 2013 en verder.

Ad 4) De geplande start van de realisatiefase bij het project De Zaan (Wilhelminasluis) is door de provincie doorgeschoven naar begin 2013, aangezien de afstemming en maatregelen om tijdens de uitvoering van het werk de bereikbaarheid voor de scheepvaart en het wegverkeer te waarborgen extra voorbereidingstijd vergt. De vernieuwde sluis zal dan begin 2015 in gebruik kunnen worden genomen.

Ad 5) De oplevering van de nieuwe sluiskolk is verschoven van 2013 naar 2014 vanwege complexiteit als gevolg van raakvlakken met andere projecten in hetzelfde gebied.

Ad 6) Dit project is eind 2011 overgegaan naar de realisatie. Begin 2012 is de uitvoering gestart en eind 2012 is de verbreding gerealiseerd.

Ad 7) Dit project is in het kader van het programma Waterslagkracht versneld opengesteld in het najaar van 2010. Binnen dit project bleek sprake van een financiële meevaller van circa € 8 miljoen, die inmiddels door budgetverlaging in 2012 binnen de begroting is verwerkt. Het resterende budget valt binnen het project vrij en komt grotendeels toe aan de regio als co-financier van het project. Het project krijgt een vervolg in het project Zuid-Willemsvaart–Wilhelminakanaal sluizen 4 / 5 / 6 Fase 2 als onderdeel van het programma Beter Benutten met medefinanciering door de regio.

Ad 8) Aan de begroting 2012 zijn middelen toegevoegd uit GVO voor het binnen de scope van de Maasroute uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Deze onderhoudswerkzaamheden worden in een aangepast tempo uitgevoerd, waardoor lagere uitgaven in 2012 zijn gerealiseerd.

Ad 9) De lagere realisatie is het gevolg van een bijstelling van het kasritme aan de planning van de aannemer.

Ad 10) De lagere realisatie hangt enerzijds samen met een aanpassing van de planning in overleg met de provincies. Anderzijds is als gevolg van de heroverweging enkel/dubbelspoorvarianten vertraging ontstaan met betrekking tot de spoorbrug Zuidhorn, waardoor uitgaven doorschuiven naar 2013.

Ad 11) Als gevolg van de vernietiging door de Raad van State van het Tracébesluit en de voorbereiding van een nieuw Tracebesluit, vertraagt de uitvoering van dit project met circa 2 jaar.

Ad 12) De lagere realisatie wordt enerzijds verklaard door het stopzetten van de zeeverkeerscentrale Waddenzee in 2011 en anderzijds door aanpassing van de uitgavenplanning van de Schelderadarketenpost-Noord.

Ad 13) In 2012 bleken geen uitgaven benodigd voor kleine projecten; het onbesteed gebleven budget is in de begroting 2013 afgeboekt als financiële meevaller.

Ad 14) Er is een lichte vertraging opgetreden door het complexe karakter van de projecten.

Ad 15) De uitgaven betreffen de start van de verdieping van de vaarweg Harlingen–Kornwerderzand (Boontjes) en de voorbereiding van de 3e kolk van de Beatrixsluizen in het Lekkanaal.

15.03.02/15.05.02 Planstudieprogramma hoofdvaarwegen
Planstudieprogramma hoofdvaarwegen na tracébesluit (IF artikel 15.03.02) en voor tracébesluit (IF artikel 15.05.02)
 

Gereed

 

Projectomschrijving

Begroting 2012

Realisatie 2012

 

CATEGORIE 1 (na tracébesluit/projectbesluit)

     

Projecten Limburg

     

Maasroute, modernisering fase 2, verbreding Julianakanaal

 

2013

1

CATEGORIE 1 (voor tracébesluit/projectbesluit)

     

Projecten Noord-Nederland

     

Verdieping vaarweg Harlingen–Kornwerderzand (Boontjes)

pb/uo

2012

2

Projecten Oost-Nederland

     

Verruiming Twentekanalen (fase 2) en capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

pn/pb

2013

3

Projecten Noordwest-Nederland

     

Zeetoegang IJmond

pn

2013

4

Lichteren Buitenhaven IJmuiden

pn/pb

2014

5

Legenda

Pn=projectnota, pb=projectbesluit, uo=uitvoeringsopdracht (beschikking)

Toelichting

Ad 1) De partiële uitvoeringsbeslissing Verruimen bocht Elsloo is genomen. Dit deelproject is naar de realisatiefase gegaan. De uitvoeringsbeslissing Verkeersmanagement is vertraagd tot medio 2013.

Ad 2) De uitvoeringsbeslissing is genomen. Het project is naar de realisatiefase gegaan.

Ad 3) Begin 2012 is een voorkeursbeslissing voor het project Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde genomen. De voorkeursbeslissing voor het project Verruiming Twentekanalen (fase 2) wordt medio 2013 verwacht. Voor sluis Eefde volgt naar verwachting begin 2014 een projectbeslissing.

Ad 4) In 2012 is een voorkeursbeslissing genomen. Op basis van verbeterde inzichten in de doorlooptijden van het provinciaal inpassingsplan en de voorbereiding van de DBFM-contractering is de planning geactualiseerd. De projectbeslissing wordt verwacht in 2013 en openstelling in 2019.

Ad 5) Door een aanvulling op de Milieueffectrapportage wordt de besluitvorming vertraagd. Eind 2013/begin 2014 wordt een projectbeslissing verwacht. De geplande opleverdatum verandert niet.

15.05 Verkenningen en planstudies vóór tracébesluit

Artikelonderdeel

15.05.01 Verkenningen
Verkenningenprogramma hoofdvaarwegen (IF artikel 15.05.01)

Lokatie

Referentiekader

Verantwoordelijk

 

Gereed

 
     

Begroting 2012

Realisatie 2012

 

Zuidwestelijke Delta

         

Capaciteit Volkeraksluizen

Nota Mobiliteit

IenM

2012

2012

1

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn-Scheldeverbinding

Nota Mobiliteit

IenM

2010

2010

1

Grensoverschrijdende verkenning Gent–Terneuzen

3e Memorandum van Overeenstemming Vlaanderen en Nederland

IenM en Vlaanderen

2010

2012

2

Noord-Nederland

         

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Lemmer–Delfzijl

Nota Mobiliteit

Provincies Friesland en Groningen

2011

2011

1

Toelichting

Ad 1) De verkenning is gereed.

Ad 2) Voor het project Grote zeesluis in het kanaal Gent–Terneuzen is begin 2012 een voorkeursbeslissing genomen en daarmee is het project over gegaan naar de planuitwerkingsfase.

15.06 Netwerkgebonden kosten

Artikelonderdeel

Op dit artikelonderdeel worden de aan het netwerk te relateren apparaatskosten van Rijkswaterstaat en de overige netwerkgebonden kosten weergegeven.

Licence