Base description which applies to whole site

Artikel 17. Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Omschrijving van de samenhang met beleid

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de Megaprojecten niet- Verkeer en Vervoer (artikel 16) en Megaprojecten Verkeer en Vervoer. Onder dit artikel Megaprojecten Verkeer en Vervoer vallen:

  • Westerscheldetunnel

  • Betuweroute

  • Hogesnelheidslijn Zuid

  • Anders betalen voor Mobiliteit

  • Zuiderzeelijn

Dit productartikel is gerelateerd aan de beleidsartikelen 3 Wegen en Verkeersveiligheid, 4 Openbaar Vervoer en Spoor en 5 Mainports en Logistiek in het Jaarverslag 2012 van Infrastructuur en Milieu (Hoofdstuk XII).

Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (x € 1.000)

17. Megaprojecten verkeer en vervoer

       

Realisatie

Begroting

Verschil

 
 

2008

2009

2010

2011

2012

2012

2012

 

Verplichtingen

116.126

66.515

41.807

61.057

10.446

0

10.446

1

Uitgaven

275.348

121.519

119.502

72.348

25.766

10.000

15.766

 

17.01 Westerscheldetunnel

614

1.140

435

53

290

0

290

2

17.02 Betuweroute

124.180

44.754

31.831

4.105

9.147

10.000

– 853

 

17.03 Hoge snelheidslijn

135.536

32.881

53.577

67.313

16.329

0

16.329

 

17.03.01 Realisatie HSL-zuid

135.536

32.881

53.577

67.313

16.329

0

16.329

3

17.03.02 Realisatie HSL-zuid spoorwegen

0

0

0

0

0

0

0

 

17.03.03 Realisatie HSL-zuid hoofdwegen

0

0

0

0

0

0

0

 

17.04 Anders betalen voor mobiliteit

14.832

42.726

33.659

877

0

0

0

 

17.05 Zuiderzeelijn

186

18

0

0

0

0

0

 

17.09 Ontvangsten

45.851

14.714

5.286

4.090

1.901

0

1.901

4

Toelichting

Ad 1) Tot en met de 2e suppletoire was voor dit artikel nog geen verplichtingenbudget opgenomen. Op dat moment is een technische mutatie opgenomen om de verplichtingen in lijn te brengen met de uitgaven.

Ad 2) Met betrekking tot de reeds opengestelde Westerscheldetunnel is nog sprake van de afhandeling van claims. De uitgaven hebben hierop betrekking.

Ad 3) De gerealiseerde uitgaven bij de HSL hebben betrekking op doorgeschoven werkzaamheden vanuit eerdere jaren. Dit betreffen voornamelijk uitgaven voor Electromagnetische Comptabiliteit.

Ad 4) De hogere ontvangsten betreffen BTW teruggaven op het project HSL over de jaren 2008 en 2009.

17.02 Betuweroute

Artikelonderdeel

Uitgaven 2012 in € miljoen

Projectomschrijving

Begroting

Realisatie

Verschil

Betuweroute

     

Regulier SVV middelen

10

9

1

FES middelen

     

Privaat

     

Financiering Prorail

     

Bijdrage Gelderland

     

EU-ontvangsten

     

totaal Categorie 0 (17.02)

10

9

1

17.03 Hogesnelheidslijn-zuid

Artikelonderdeel

Uitgaven 2012 in € miljoen

Projectomschrijving

Begroting

Realisatie

Verschil

Begroting 2012

Realisatie 2012

Categorie 0

         

HSL Zuid (17.03.01)

 

16

16

2008/2009

2008/2012

Regulier SVV middelen

 

16

16

   

FES regulier

         

Privaat

         

EU-ontvangsten

         

Ontvangsten derden

         

Risicoreservering

         

HSL Zuid spoorwegen (17.03.02)

         

HSL Zuid Hoofdwegen (17.03.03)

         

Totaal Categorie 0 (17.03)

0

16

16

   

De gerealiseerde uitgaven bij de HSL hebben betrekking op doorgeschoven werkzaamheden. Dit betreffen voornamelijk uitgaven voor Electromagnetische Comptabiliteit.

Licence