Base description which applies to whole site

Artikel 18. Overige uitgaven

Omschrijving van de samenhang met beleid

Dit artikel bevat een aantal uiteenlopende onderwerpen.

Met de aan Railinfrabeheer BV (18.05) verstrekte lening werden middelen beschikbaar gesteld om de doelstellingen die betrekking hebben op het onderhoud (functiehandhaving en -wijziging) van het spoor, zoals beschreven in artikel 4 Openbaar vervoer en Spoor van de beleidsbegroting HXII, uit te voeren.

De doelstellingen van het Intermodaal Vervoer zijn opgenomen in artikel 5 Mainports en Logistiek van de beleidsbegroting HXII.

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (x € 1.000)

18. Overige uitgaven

       

Realisatie

Begroting

Verschil

 
 

2008

2009

2010

2011

2012

2012

2012

 

Verplichtingen

43.159

43.564

37.159

299.446

291.863

403.504

– 111.641

1

Uitgaven

44.193

45.417

633.231

406.395

292.612

421.460

– 128.848

 

18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

0

0

0

0

0

 

18.03 Intermodaal vervoer

680

1.313

1.233

122

2.312

4.574

– 2.262

2

18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)

2.145

2.170

1.468

826

3.162

213

2.949

3

18.05 Railinfrabeheer

34.987

35.142

624.029

120.527

0

119.541

– 119.541

4

18.06 Externe veiligheid

0

0

0

6

1.058

13.382

– 12.324

5

18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expert.

6.381

6.792

6.501

0

0

42

– 42

 

18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven

6.381

6.792

6.501

0

0

42

– 42

6

18.07.02 Subsidies algemeen

0

0

0

0

0

0

0

 

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

     

284.914

286.080

283.708

2.372

 

18.08.01 Apparaatskosten RWS

     

222.124

225.938

224.545

1.393

 

18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten

     

62.790

60.142

59.163

979

 

18.09 Ontvangsten

34.987

35.142

624.030

120.527

0

119.603

– 119.603

7

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

783.542

248.723

372.259

354.762

103.188

0

103.188

 

Toelichting

Ad 1) De verplichtingenmutatie wordt bijna geheel verklaard door verklaring bij uitgaven 18.05 (punt 3).

Ad 2) De lagere uitgaven zijn voornamelijk veroorzaakt door vertragingen bij de totstandkoming van het project als gevolg van onvoorziene factoren ten aanzien van de bodemgesteldheid. Zie tevens het projectoverzicht 18.03 Intermodaal vervoer.

Ad 3) In de begroting 2012 waren voor uitgaven ten gevolge van Gebiedsgewijze aanpak (Urgentieprogramma Randstad) en RRAAM (Rijk-Regioprogramma Amsterdam–Almere–Markermeer) ontoereikende budgetten geraamd. De uitgaven voor UPR en RRAAM zijn gefinancierd uit het voordelig saldo uit 2011.

Ad 4) De schuldreductie (aflossing lening ProRail) heeft eind 2011 plaatsgevonden, vandaar geen realisatie in 2012.

Ad 5) In 2012 zijn ten laste van het programmabudget voor de periode tot en met 2020 voor het saneren van alle kwetsbare objecten in de veiligheidszone (basisnet weg en spoor) vrijwel geen verplichtingen aangegaan en betalingen verricht. De activiteiten ten laste van dit budget vallen grotendeels in de jaren na 2012.

Ad 6) Het budget is bestemd voor incidentele opdrachten op het terrein van nationale basisinformatievooziening. In 2012 zijn hiervoor geen opdrachten verstrekt.

Ad 7) Zie 3

18.03 Intermodaal vervoer

Artikelonderdeel

Realisatieprogramma Intermodaal vervoer (art 18.03)

Project

uitgaven 2011 in EUR miljoen

Gereed

 

Beschrijving

Begroting

Realisatie

Verschil

Begroting 2012

Realisatie 2012

Multi- en modaal vervoer

         

SOIT1

         

Containertransferium Alblasserdam

4

2

2

2013

2014

1

subsidieregeling openbare inland terminals

Toelichting

De lagere uitgaven zijn voornamelijk veroorzaakt door vertragingen bij de totstandkoming van het project als gevolg van onvoorziene factoren ten aanzien van de bodemgesteldheid. De uitgaven volgen in latere jaren.

18.08 Netwerkgebonden kosten

Artikelonderdeel

Op dit artikelonderdeel worden de aan het netwerk te relateren apparaatskosten van Rijkswaterstaat en de overige netwerkgebonden kosten weergegeven.

Licence