Base description which applies to whole site

Artikel 19. Bijdragen t.l.v. andere begrotingen van het Rijk

Omschrijving van de samenhang in het beleid

Op dit artikel worden de ontvangen bijdragen verantwoord, die ten laste van de begroting van Infrastructuur en Milieu komen. Het productartikel is gerelateerd aan artikel 97.02 Bijdragen aan het Infrastructuurfonds. Daarnaast werden op dit artikel de bijdrage ten laste van het Fonds Economische Structuurversterking (FES) verantwoord. Door de opheffing van het FES met ingang van 2011, zijn deze inkomsten komen te vervallen.

Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (x € 1.000)

19. Bijdragen andere begrotingen Rijk

       

Realisatie

Begroting

Verschil

 
 

2008

2009

2010

2011

2012

2012

2012

 

Ontvangsten

6.226.227

7.077.473

7.790.588

7.682.832

7.163.030

7.376.313

– 213.283

1

19.09 Ten laste van begroting IenM

4.747.940

6.290.754

6.430.684

7.682.832

7.163.030

7.376.313

– 213.283

1

19.10 Ten laste van het FES

1.478.287

786.719

1.359.904

0

0

0

0

 

Toelichting

Ad 1) Het verschil tussen de begroting en de realisatie is het gevolg van een groot aantal mutaties die in het verslagjaar op de in de oorspronkelijke begroting opgenomen raming zijn aangebracht.

De belangrijkste hebben betrekking op:

  • Overboekingen naar het ministerie van Financiën (voor de inpassing van het DBFM-contract A15 Maasvlakte – Vaanplein en mutaties die voortvloeien uit de verrekening met dat ministerie van de rente en consessiefee HSA. Dit ten behoeve van de oplossing van de HSA-problematiek en de invulling van de efficiencytaakstelling voor de spoorsector);

  • Overboekingen naar het Gemeentefonds ten behoeve van de z.g. IODS kwaliteitsprojecten (Integrale Ontwikkeling Delf – Schiedam), de 3e tranche uit het budget voor «Quick Wins Binnenhavens», de indexatie op het project Scheveningen Boulevard alsmede van dat deel van de concrete bereikbaarheidsprojecten waarvoor de gemeente Assen verantwoordelijk is;

  • Overboekingen tussen het BTW Compensatiefonds en het Infrastructuurfonds in verband met de nieuwe beheersituatie op de Hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl, de 3e tranche «Quick Wins Binnenhavens» inzake aanvragen voor de Decentralisatie Uitkering Binnenhavens alsmede voor de overboekingen naar het Provincie en Gemeentefonds van RSP-middelen (Regiospecifiek Pakket);

  • Overboeking naar het Provinciefonds van dat deel van de REP-middelen (Ruimtelijk Economisch Programma) en de Concrete bereikbaarheidsprojecten waarvoor de regio verantwoordelijk is. Het betreft de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland. Verder zijn nog gelden naar het Provinciefonds overgeboekt in verband met de decentralisatie van KRW-synergieprojecten (Kaderrichtlijn Water) en de daarvoor nog aan provincies toekomende middelen;

  • Een overboeking uit hoofdstuk XII van het aandeel van het Infrastructuurfonds in de prijsbijstelling over 2012.

Licence